luni, 19 martie 2018

Regulamentul antigeoblocking

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Din 2 martie 2018 este publicat noul Regulament european 2018/302 privind  prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă.

În principiu geoblockingul va fi interzis dacă are ca scop împiedicarea unor clienți din alte state de a acesa bunurile și serviciile. mai mult vor fi interzise și practivile de redirecționare automată către alte site-uri. orice practică de a refuza plșata unui bun sau serviciu pe baza locului de reședință al clientului este interzisă.

Regulamentul va fi cu impact majora pe piața vânzărilor ți serviciilor online. Serviciile audiovizuale, financiare, transporturi, sanitare sau sociale sunt excluse în acest moment de la aplicarea acestui regulament, dar nu este exclus ca în viitor unele sau altele din aceste servicii să fie și ele vizate. 

Regulamentul va intra în vigoare în 9 luni de la publicare adică 2 12 2018.joi, 8 februarie 2018

Transparența în prelucrarea datelor personale (7)

Photo by Anton Darius | @theSollers on Unsplash


Excepții la obligația de informare


Când este imposibil să fie realizată informarea. Un astfel de caz este când o persoană subscrie la un serviciu, dar dă date de contact inexacte. Datele de contact (telefon, email) fiind false nu poate fi contctată. Trebuie reținut că imposibilitatea trebuie dovedită, să toate informațiile trebuie imediat transmise către persoana vizată dacă comunicarea cu aceasta devine la un moment dat posibilă. O altă situație de imposibilitate este atunci când datele provin din diverse surse dar nu poate fi identificat pentru fiecare parte din date sursa. Totuși, în această situație trebuie oferite informații generale privind proveniența datelor.

O altă excepție este situația când comunicarea ar presupun un efort disproporționat. Un exemplu ar fi o bază de date de persoane cu o vechime mai mare în timp, unde informațiile de contact se presupune că nu sunt actuale. Această excepție se aplică doar în cazul datelor care nu sunt culese de șa înseși persoanele vizate. Întotdeauna trebuie să existe probe care să ateste că efortul ar fi fost disproporționat.

De asemenea sunt exceptate de la obligația de informare acele prelucrări pentru care informarea persoanei vizate ar fi împotriva scopului acelei prelucrări. Un exemplu posibil de întâlnit în practică este cel legat de transmiterea de date în legătură cu obligațiile de informare privind combaterea spălării banilor.

O excepție cu caracter general este aceea când o dispoziție legală exceptează în mod expres un anumit tip de prelucrare de date personale de la obligația de informare.

Mai sunt exceptați de la această obligație profesioniștii care au obligația de confidențialitate (medici, avocați). Un avocat care în discuția cu clientul său primește informații despre rudele sale nu este obligat să notifice aceste rude că prelucrează datele lor personale, de exemplu.

luni, 5 februarie 2018

Transparenta in prelucrarea datelor personale (6)

Photo by Craig Whitehead on Unsplash
O problemă importantă este aceea a momentului când trebuie făcute comunicările către persoana vizată.
În cazul în care datele sunt culese de la persoana vizată, cu consimțământul acesteia atunci datele informațiile legate de prelucrarea datelor trebuie prezentate chiar la momentul colectării datelor.
Dacă datele sunt culese prin observare de la persoana vizată (monitorizare video, monitorizare activitate online) de asemenea, informațiile trebuie puse la dispoziția persoanei vizate chiar la momentul colectării. De pildă, dacă există o supraveghere video de securitate, acest lucru trebuie anunțat prin însemne vizibile care să arate și cum pot fi obținute în mod practic și imediat informații despre politicile de prelucrare a datelor aplicabile.
Sunt și situații când datele provin din alte surse decât de la persoana vizată, anume de la alți operatori, din surse publice, de la baze de date comerciale, sau furnizate de terți.

Și în acest caz prelucrarea trebuie anunțată, în termen de o lună, su la data primei comunicări care are loc cu persoana vizată. De asemenea, dacă datele sunt comunicate către alte persoane, atunci persoana vizată trebuie informată imediat despre prelucrarea de date personale.
Termenul de o lună este un termen maxim. Recomandat este ca informarea să se facă cât mai repede posibil, pentru că în cazul în care un drept sau un interes al persoanei este afectat, lipsa comunicării către persoana vizată va putea fi considerată culpabilă, fie și dacă s-a respectat termenul de o lună, dacă operatul nu poate demonstra un motiv pentru care a ales momentul comunicării.

În cazul modificării datelor, nu există reguli explicite privind momentul când persoana vizată trebuie informată despre aceasta. Regula trebuie să fie în sensul că, atât mai importantă și mai de impact este modificarea, atât mai devreme aceasta trebuie anunțată. Pe cât posibil modificările , dacă au un impact major, trebuie anunțate chiar înainte de a fi operate. Însăși schimbările în politica de prelucrare a datelor trebuie anunțate, si pe cât posibil în avans.
O problemă o constituie prelucrări de date care sunt făcute în afara scopului inițial declarat. Uneori este greu de arătat ce fel de prelucrare este în cadrul scopului inițial și care nu.
De exemplu o librărie on line care are date despre clienții săi colectate în scopuri de marketing pentru vânzare cărți, va putea să le propună acestora și vânzarea de ebook-uri sau CD-uri, fiind genul de produse pentru care un consumator se pate aștepta că fac parte din oferta unei librării. În schimb lista de clienți nu va putea fi folosită pentru a le oferi clienților oferte de vacanțe, de exemplu. În acest caz trebuie solicitat un nou consimțământ, pentru acest gen de prelucrare de date.


miercuri, 31 ianuarie 2018

Datele personale si due diligence

Photo by Wenni Zhou on Unsplash
În operațiunile de due diligence, necesare mai ales în cadrul procedurilor de fuziuni și achiziții, se va pune și problema prelucrării datelor personale.

În primul rând operatorul datelor va trebui să evalueze el însuși ce fel de date este nevoie să pună la dispoziție. În ce privește personalul există un interes legitim să comunice datele personale ale persoanelor din conducerea firmei către cei care realizează evaluarea în cadrul operațiuniid e due diligence. Însă, pentru restul personalului, datele pot fi prezentate sub forma statistică, sau anonimizate, deoarece nu poate fi prezentat un inetres legitim pentru a prezenta datele fiecărui angajat în parte.

În ce privește clienții, mai ales în afacerile B2C, datele pot fi prezentate de asemenea anonimizat, deoarece nu poate fi invocat un inetres legitim pentru dezvăluirea datelor personale privind clienții, importanți fiind numai indicatorii economici care pot fi extrași în legătură cu clienții.

Contractele vor fi prezentate cu datele personale anonimizate.

De câte ori va fi totuși nevoie să fie dezvăluite date personale, atunci se vor lua măsurile obișbuite de securitate, prin limitarea accesului la anumite persoane, încheierea de acorduri care să prevadă obligații pentru cel care primește datele să asigure securitatea acestora.

În cazul în care va fi cazul de dezvăluit date sensibile (medicale, orientare sexuală, convingeri religiaose și altele asemenea) acestea nu vor putea fi transmise decât în baza unui consimțământ din partea persoanelor vizate (persoanele ale căror date personale sunt transmise).

Intotdeauna este nevoie ca persoanele vizate să fie informate asupra modului în care sunt utilizate datele personale. Aceasta obligație este însă în contradicție cu interesul de a menține o anumită discreție asupra operațiunilor de fuziuni și achiziții. De aceea, este recomandat ca atunci când se solictă un consimâîmânt privind prelucrarea datelor să se insereze printre scopurile prelucrării datelor și acela al prelucrării în cadrul operațiunilor de fuziuni și achiziții, o informare prelabilă și generală putând fi considerată suficientă.

Dacă se folosește pentru trasnmiterea informațiilor o cameră virtuală de date (Virtual Data Room) trebuie ca entitatea care oferă acest serviciu să încheie un acord prin care să ofere toate garanțiile de securitate necesare, precum și să respecte drepturile persoanelor în legătură cu datele personale.

Lucrurile devin mai complicate dacă datele trebuie transferate în afara Spațiului Economic European. În acest caz două soluții pot fi implementate:

1. Să fie încheiat un contract conform contractului model adoptat de Comisia Europeană cu clauze standard,
2. Dacă e vorba de Statele Unite se pot transfera date către entitățile care sunt înregistrate în cadrul programului Privacy Shield.

marți, 30 ianuarie 2018

Transparenta in domeniul protectiei datelor personale (5)

Photo by Josh Couch on Unsplash
Până acum am expus câteva idei privind modul cum trebuie realizate comunicările și oferite informațiile față de persoanele vizate (cei a căror date sunt prelucrate).
Foarte important este și conținutuul acestor comunicări și informări. Mai direct zis, ce este obligatoriu să fie comunicat?

Operatorul trebuie să facă disponibile, în orice comunicare, următoarele informații
- identitatea operatorului, datele de contact,
-identitatea ofițerului d edate personale și cum poate fi el contactat,
- baza legală care întemeiază procesarea datelor persoanale,
-  dacă nu există un temei legal, ci este invocat un interes legitim, trebuie descris acel interes legitim,
- atunci când datele personale nu au fost obținute de la persoana vizată, ci din alte surse, trebuie arătat exact ce categorie de date personale sunt prelucrate,
- dacă este cazul ce alte entități au acces la date, precum operatori asociați, persoane împuternicite să facă prelucrarea datelor (dacă prelucrarea se face externalizat),
- dacă datele sunt exportate în afara Uniuniin Europene, dacă teritoriul respectiv oferă garanții minimale privind drepturile legate de prelucrarea datelor personale, și pe cât posibil indicații cum pot fi accesate,
- perioada pe care datele vor fi păstrate, sau criteriile în funcție de care este decide păstrarea datelor,
-drepturile persoanei vizate în legătură cu datele personale)
- dacă prelucrarea este bazată pe consimțământul persoanei vizate, dreptul de a-și retrage oricând acest consimțământ,
- dreptul persoanei de a adresa o plângere la autotitatea competentă,
- acolo unde eistă o obligație legală, contractuală sau datele sunt necesare pentru încheirea sau executarea unui contract, datele respective vor fi marcate ca fiind obliagtorii, și se va specifica care sunt consecințele dacă nu sunt furnizate acele date,
- sursa datelor personale prelucrate și, dacă e cazul, specificat care sunt susele publice utilizate,
- informații privind situația în care prelucrarea datelor personale este utilizată pentru decizii automate sau pentru crearea de profiluri, cu explicații privind semnificația acestor acțiuni, precum și consecințele asupra drepturilor și intereselor persoanei vizate.