Treceți la conținutul principal

Postări

Contravenții: examinarea proporționalității

  În interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenţie, prin care s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare."   ÎCCJ - Decizie nr. 5/2021 din 12 apr
Postări recente

Excepția de nelegalitate a actului administrativ

  ICCJ  Decizia nr.9 în dosarul nr.3375/1/2020   Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Contencios administrativ: despăgubiri

 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 138/2014, după pronunţarea de către instanţa de executare asupra cererii creditorului de fixare a sumei datorate cu titlu de penalităţi sau, în lipsa unei astfel de cereri, după împlinirea termenului de prescripţie a executării silite, nu mai este admisibilă formularea de către creditor, în temeiul acestei norme speciale, a cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligaţiei de a face care implică faptul personal al debitorului.   ICCJ Decizia nr. 21/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 4.088/99/2019  

Excluderea asociaților, decizie de interpretare

Ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. (ICCJ Decizia nr. 28/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă privind dezlegarea unei probleme de drept )

Prelucrarea datelor pentru un nou scop

  La lansarea unui proiect care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate anterior pentru un scop diferit, care sunt cerințele? Un răspuns în analiza de aici (HoganLovells) .

Lichidatorul și responsabilități în domeniul dreptului muncii

  Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii   În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Prelucrarea datelor furnizate de autovehicule

Cîteva recomandări din noul ghid al EBPB privind colectarea datelor din autovehicule. Colectați datele despre locație numai acolo unde acest lucru este absolut necesar. De exemplu, EDPB sugerează că giroscopul poate fi suficient pentru a detecta mișcarea vehiculului, fără a fi nevoie să colecteze date de localizare; Interzicerea prelucrării externe a datelor cu caracter personal care dezvăluie infracțiuni sau alte infracțiuni, cu excepția unui set foarte restrâns de circumstanțe; Furnizarea unei alternative non-biometrice la funcția care altfel ar procesa datele biometrice; Încercați, ori de câte ori este posibil, să utilizați procese care nu implică prelucrarea datelor cu caracter personal în afara vehiculului (adică prelucrarea internă a datelor cu caracter personal); Acordați atenția cuvenită posibilității de a obține același rezultat prin prelucrarea datelor cu caracter personal anonimizate sau pseudonimizate în locul datelor brute; și Puneți în aplicare măsuri de securitate care g