Treceți la conținutul principal

Postări

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

  Este o lege destinată îngrădirii unor practici comerciale abuzive ale marilor lanțuri de distribuție. Cumpărătorului îi sunt interzise următoarele:     1. să depăşească termenul de plată astfel:     a) cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. m); - produse agricole şi alimentare perisabile - produse agricole şi alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile să devină improprii pentru vânzare în termen de 30 de zile după recoltare, producere sau procesare    b) cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. l); -  produse agricole şi alimentare - produsele enumerate în anexa nr.Ia Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi produsele care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în aceas
Postări recente

Raportarea elementelor de infrastructură de comunicații electronice

  Art. 2. -   (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele de comunicaţii electronice destinate publicului, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie la puncte fixe sau servicii de acces la internet la puncte fixe, au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi complet, informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în formatul şi în modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:     a) utilizează sisteme de transmisie bazate pe fibră optică, în oricare dintre aceste reţele;     b) reţelele sunt amplasate pe teritoriul a cel puţin 25 de localităţi, situate în cel puţin 5 judeţe.     (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care deţin în proprietate sau în concesiune elemente de infrastructură fizică şi/sau reţele radio mobile celulare publice au obligaţia de a transmite ANCOM, în mod corect şi co

Procedura de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală   CAPITOLUL VI Audierea persoanei asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare, precum şi consultarea documentaţiei şi înscrisurilor prezentate de aceasta        Art. 6. -   (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal local asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.      (2) În sensul prezentei proceduri, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare de a consulta, la sediul organului fiscal local, documentaţia aflată în dosarul de angajare a

Modificări la Legea dreptului de autor (1)

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe a fost modificată în mod substanțial prin Legea nr. 69/2022. Deoarece modificările sunt numeroase și privesc mai multe domenii, le voi aborda separat pe câte o temă. O primă modificare importantă vine din DIRECTIVEI (UE) 2019/789 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului. Directiva a apărut ca o necesitate observând că programele de televiziune (dar și radio) nu mai sunt retransmise doar în modurile clasice cablu și satelit, ci au și alte modalități, în special fiind vorba de internet. În plus se observă și interesul radiodifuzorilor de a-și transmite programele pe internet ca activitate auxiliară celei tradiționale de televiziun

Concediu pentru supravegherea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinării sau izolării

În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.  Indemnizaţiile de mai sus se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării. Legea nr. 73/2022

Indemnizațiile de delegare și detașare, clauză de mobilitate

Prin Legea nr. 72/2022 a fost lămurită mult disputata problemă a indemnizațiilor de delegare și detașare. În primul rând sunt amnistiate obligațiile fiscale constate pentru trecut în legătură cu acestea. Se intervine legislativ pentru a se lămuri regimul lor de impozitare Indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, s unt impozabile numai pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:           (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publi

Malpraxis. Competenta

   În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 684 şi 687 din Legea nr. 95/2006 şi ale art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis, în situaţia în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispoziţiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006, aparţine judecătoriei.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii - Decizie nr. 5/2022 din 21 februarie 2022