Treceți la conținutul principal

Postări

Datele societății- date personale?

Sub imperiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) persoanele juridice nu fac obiectul unei protecții, intenția Regulamentului fiind aceea de a proteja drepturile indivizilor ca persoane fizice. Totuși trebuie ținut seama că uneori prelucrarea datelor unei persoane juridice implică indirect identificarea unei persoane fizice. Acesta este cazul societăților cu asociat unic. Deși regimul juridic permite înființare societăților cu asociat unic (S.R.L. cu asociat unic) nu trebuie uitat că, în ultima sa consecință, aceasta este o ficțiune juridică. Actele societății sunt în fapt acte care implică voința exclusivă a asociatului unic. Prin urmare deși indirect, este pe deplin identificabilă o persoană fizică în spatele fiecărui act al unei societăți cu asociat unic. De aceea prelucrarea datelor privind societatea cu asociat unic trebuie privită cu atenție,asigurându-se același regim cu prelucrarea datelor  persoanelor fizice.
Postări recente

Conducerea pe drumurile publice, cu motorul pornit sau fără

Decizia nr. 6/2019 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 18.436/271/2017 a Inaltei Curți aduce o lămurire importantă privind infracțiunile legate de conducerea vehiculului pe drumurile publice.
Astfel Înalta Curte Stabilește că acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul penal, nu presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie.

Consiliul concurentei. Regulament privind sanctiunile

Prin Ordinul nr. 407/2019 Consiliul Concurentei a aprobat un nou regulament privind aplicarea sanctiunilor contraventionale. Cum acestea sunt mari, e bine sa aruncati un ochi.

CAPITOLUL IConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 de către inspectorii de concurenţă
Art. 1. -(1)Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) din Legea nr. 21/1996.
(2)Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. (3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările …

Taxa de timbru contestație ofertă de plată

Oferta reală de plată. Contestație. Taxa de timbru

Aduc aici în atenție o speță dintr-o materie în care exista o jurisprudența săracă: contestația față de oferta reală de plată. Într-o cauză pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 dosar 3710/301/2019 s-a pus problema taxei de timbru ce trebuie plătită. Într-adevăr, la prima vedere e o cerere care un obiect evaluabil în bani, pentru care taxa de timbru trebuie achitată conform art. 3 din OUG nr. 80/2013, adică un procent din valoare.
Soluționând cererea de reexaminare privind chestiunea taxei de timbru, prin încheierea din 13 martie 2019 instanța a stabilit că,  ținând seama că autorul contestației invoca faptul că nu ar fi creditor față de oferta de plată, acesta nu urmărește un interes patrimonial, și prin urmare taxa de timbru trebuie achitată conform art. 27 din OUG nr. 80/2013, și anume în cuantum de 20 de lei.


Inscriere in cartea funciara. Reguli mai putin stiute, dar utile

Din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014
 Art. 126. -   (1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri: 
   a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că: 
   - posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; 
   - imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 
   - primăria are sau nu are cunoştinţă de acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv; 
   - imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare; 
   - proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evidenţele primăriei, în zonele de aplicare…

Certificatul de reorganizare. Aplicarea legii in timp

Certificatul de reorganizare. Aplicarea legii în timp
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2018 a fost introdusă în Legea nr. 7/196 privind cadastrul și publicitatea imobiliară o nouă instituție juridică cea a certificatului de organizare. În concret la art. 24 din legea nr. 7/1996 au fost adăugate trei alineate cu următorul cuprins:
„(5) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a fuziunii sau absorbţiei, denumit certificat de reorganizare, încheiat de un notar public în funcţie în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul hotărârii adunării generale a acţionarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, al hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, precum şi al dovezii de înregistrare la re…

Geoblocking - prima victimă importantă

Regulament european 2018/302 privind  prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă (vezi aici despre el), intrat în vigoare în decembrie 2018, are și prima victimă importantă. Guess a primit o amendă de 39.821.000 euro pentru că practica blocarea accesului la site-urile de vanzari pe considerente geografice. În principal aceasta practică era îndreptată împotriva clienților din Europa Centrală și de Est, permițând distribuitorului să mențină prețuri nejustificat de mari pe această piață. Trebuie reținut din această speță că blocarea ccesului unor potențiali clienți pe criterii geografice la site-urile de vânzări online este o practică ilictă și se dorește combaterea ei în Uniunea Europeană, tocmai pentru a pune în practică efectivă o piață unică europeană.