duminică, 27 noiembrie 2016

Semnal 27.11.2016

freddie marriage, unsplash
Deoarece legislația în domeniul proprietăților imobiliare e stufosă și contradictorie Instanța supremă se străduiește să mai lămurească lucrurile. Așa face în Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.248 şi art. 1.251 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 22.11.2016.
Dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan, încheiate anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, indiferent de momentul sesizării instanţei.
Instanţa de judecată poate dispune îndeplinirea formalităţilor în vederea obţinerii avizelor prevăzute la art. 3 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de la autorităţile competente şi parcurgerii procedurii privind respectarea dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 din acelaşi act normativ, în cursul judecăţii.


Sau în Decizia nr. 31/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă în Dosarul nr. 4.006/101/2015, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 23.11.2016.
Termenul de 3 ani prevăzut de art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nu este afectat de prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, şi ale articolului unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2012.


Probabil cea mai mare grijă a dumneavoastră era că profesia de fizioterapeut nu e reglementată. În fapt e o ocazie pentru guvernanți de face ce știu ei mai bie: să înființeze diverse comisii, comiții și purtători de ștampilă. Vezi Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 22.11.2016.


Cei implicați în urmărirea diverselor proceduri judciare trebuie să știe că s-a înființat un nou titlu executoriu. Cum se face asta vă spune Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, În vigoare de la 26.11.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23.11.2016.
Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu.

În domeniul financiar-fiscal  s-au aprobat noi formulare prin Ordinul nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele", Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 25.11.2016.

Bine de cunoscut și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha din 16.11.2016, aprobată prin Hotărârea nr. 864/2016, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 23.11.2016.

Iar în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este foarte importantă METODOLOGIA privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor, interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatory, Decizia nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, În vigoare de la 25.11.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 952 din 25.11.2016.

miercuri, 23 noiembrie 2016

Cercetare disciplinara - Model decizie numire comisie


Jeff Sheldon, unsplash
Antet angajatorDecizia nr. …. din …..

_________________, în calitate de ________________________________, împuternicesc pe  •  __________________________
  • __________________________


să desfășoare cercetarea disciplinară a doamnei/domnului ________________, având funcția de ________________ în _____________________________Cercetarea disciplinară se va referi la faptele semnalate prin _____________________, întocmit de _____________________________.Persoanele împuternicite să desfășoare cercetarea disciplinară vor stabili data convocării doamnei/domnului ________________pentru cercetare disciplinară, vor comunica convocarea, vor proceda la cercetarea faptelor și vor face recomandări privind necesitatea aplicării unei sancțiuni, dacă este cazul.Angajator,

Semnătura

marți, 22 noiembrie 2016

Semnal 22.11.2016

Irina Blok, unsplash
Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, Intră în vigoare în 6 luni de la publicare, Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 21.11.2016

„Art. 2. -
(1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligaţi să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.
(2) Aceste măsuri se desfăşoară conform ierarhiei de prevenire a generării deşeurilor alimentare, astfel:
a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform legislaţiei în vigoare;
c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, cu obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de igienă, inclusiv cerinţele privind temperatura pe perioada depozitării şi transportului, precum şi la etichetarea corespunzătoare;
d) măsuri pentru direcţionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală;
e) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi legislaţiei privind protecţia mediului;
f) măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz conform legislaţiei de mediu şi legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;
g) măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a)-f).
Art. 3. -
(1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, provenite din donaţii sau sponsorizări, se face către operatorii din sectorul agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.
(2) Asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, care devin operatori în sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale.
(3) Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociaţii, fundaţii şi întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (1) al prezentului articol, contra unei sume maxime de 3% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul comercianţilor, şi de 3% + TVA din preţul de producţie, în cazul producătorilor şi procesatorilor.
(4) Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (2) pot comercializa alimentele oferite potrivit alin. (3), cu maximum 25% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul preluării de la comercianţi, respectiv cu maximum 25% + TVA din preţul de producţie, în cazul preluării de la producători sau procesatori.”

Pentru că politicienii au grijă și de protecția socială  a fost dată Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 18.11.2016.
Valoarea tichetelor de masă crește la 15 lei.

Iar, Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 18.11.2016,
A stabilit că 1 iunie a devenit zi nelucrătoare.


Iar practicienii dreptului trebuie să țin ă seama de Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 13.968/63/2014, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 18.11.2016.

Care stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală, de la care s-a sustras inculpatul prin transmiterea fictivă a părţilor sociale, a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile de tipicitate pentru reţinerea acestei infracţiuni.

vineri, 18 noiembrie 2016

Să facem afaceri în Hong Kong - Semnal 18.11.2016

Steven Wei, unsplash

Cei interesați de recuperarea proprietăților imobiliare confiscate de regimul comunist trebuie să cunoască Decizia nr. 25/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.078/104/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 14.11.2016.Bunurile care pot fi oferite în compensare sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau nefinalizate, indiferent de categoria în care se încadrează imobilele pentru care s-a formulat notificarea în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 12 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind aplicabile.
Consumatorii trebuie să țină seama că au noi posibilități pentru folosirea cardului bancar. Legea nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, În vigoare de la 01.01.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14.11.2016 dispune ca persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit. Comercianții sunt obligați să permit posesorilor de carduri să retragă maxim 200 de lei în numerar cu un commission de maxim 1%.

În domeniul financiar-fiscal e bine să știți că a fost adoptat Acordul între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit din 18.11.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, în vigoare de la 16.11.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 16.11.2016. 
Hong Kong are un regim foarte lejer de taxare a veniturilor și profiturilor care provin din operațiuni efectuate în străinătate. Cum funcționează în general pe principiul că taxele se plătesc conform naționalității (o firmă stabilită în Hong Kong va plăti taxele din Hong Kong) se pot gândi scheme de optimizare fiscală interesante.
De cunoscut și Ordinul nr. 3249/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 14.11.2016.

luni, 14 noiembrie 2016

Țigara electronică, la control - Semnal 14.11.2016


Jacques Perreault, unsplash
De semnalat două legi care instituie reguli noi privind punerea pe piață a unor produse și care pot fi privite ca reguli de protecție a consumatorilor. Prima este Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, În vigoare de la 11.05.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 11.11.2016.
Publicitatea la înlocuitorii de lapte materne este practice interzisă.

A doua este Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. În vigoare de la 10.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 10.11.2016
Țigările aromate sunt interzise integral. Este reglementată activitatea de vânzare la distanță a produselor din tutun și țigaretele electronice. Vânzarea din străinătate spre România prin intermediul sistemelor de vânzare la distanță este interzisă.
Sunt reglementate țigaretele electronice.
Există un sistem de notificare al produselor de acest tip către Ministerul Sănătății. Pentru produsele deja existente pe piață acestea trebuie notificate până la 20 noiembrie 2016.
Este practic interzisă publicitatea pentru țigaretele electronice. Sunt stabilite concentrații, dimensiunile flacoanelor, precum și reguli de etichetare și ambalare.
Sunt reglementate produsele de fumat din alte plante, care sunt supuse unor prevederi legate de etichetare, ambalare și notificare a Ministerului Sănătății.
De notat și Legea nr. 206/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
Conform legii aveți acum posibilitatea să obțineți un certificate euriopean de moștenitor recunoscut în toate țările din Uniunea Europeană.