miercuri, 20 septembrie 2017

Date personale.Persoana vizata

Photo by Youann Boyer, unsplash

Desigur prelucrarea datelor personale priveste anumite persoane. Din perspectiva legislației persoana ale cărei date sunt prelucrate este persoana vizată. Protecția acordată de către legislația privind datele personale privește numai persoanele fizice. Trebuie reținut că este vorba de persoane fizice în viață. Chiar dacă prin anumite prelucrări de date poate fi afectată memoria pe care o purtăm unor persoane dispărute dintre noi, legislația privind protecția datelor personale nu se referă la astfel de cazuri.


Persoanele juridice nu fac obiectul acestei protecții.

luni, 18 septembrie 2017

Semnal 18.09.17 - Reglementări pentru bone


Erik - Jan Leusink, unsplash
Hotărârea nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 14.09.2017

Nici bietele bone nu mai pot face un ban cinstit fără să fie înregistrate, acreditate, și ștampilate de către birocrația românească. Oare cum s-au descurcat părinții până acum, fără ocrotirea birocratului de stat? Bine. Se vor descurca și de acum în colo. Dar mai scump. Căci vor plăti niște intermediari care furnizează aceste acreditări.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.09.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 15.09.2017

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene.

În vederea restituirii taxei, organismele recunoscute trebuie să prezinte organului fiscal competent următoarele documente:

a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa la procedură;

b) copie de pe dovada recunoașterii organismului în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi documente de înființare sau alte documente emise de autoritățile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfășoară activități umanitare, caritabile sau educative;

c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată, data certificării încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export;

d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene pentru care se solicită restituirea;

e) copii de pe bonurile fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;

g) copii de pe documentele care certifică încheierea operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declarațiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire;

h) dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activități umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informații privind beneficiarii activităților.

Agricultură

Ordinul nr. 274/5864/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 14.09.2017

Iarăși se schimbă atestatul de producător agricol.

Diverse

Decizia nr. 13/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Târgu Mureș privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii fazei de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 13.09.2017

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, stabilește că:

În urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecății în primă instanță.

miercuri, 13 septembrie 2017

Ce este prelucrarea de date personale?

Photo by Ethan Robertson, unsplash
Legea nu protejează datele personale în sine, ci se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal Aceasta reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
După cum se poate observa din definiţie protecţia datelor personale depăşeşte sfera prelucrărilor automate cu ajutorul computerelor. Un sistem de dosare despre persoane indexate într-o manieră oarecare care permite să se găsească informaţia, ţinute pe un raft, reprezintă o prelucrare de date personale, atât timp cât pe baza lor pot fi identificate date despre persoanele respective.
Cele mai obişnuite sunt dosarele de personal pe care le strâng angajatorii despre angajaţii lor. Sunt dosare indexate după numele fiecărui angajat, ţinute într-o arhivă în dosare materiale (nu electronic).
Dar și simpla publicare a datelor unei persoane pe o pagină de internet poate reprezenta o prelucrare de date personale. Așa a hotărât CJUE în speța C-101/01 Bodil Lindqvist https://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp03/aff/cp0396en.htm

marți, 12 septembrie 2017

Semnal 12.09.17


Photo by Jennifer Pallian, unsplash
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 05.09.2017

Ordinul nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05.09.2017

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul proiectelor sunt:

a) documentul care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare;

b) fișele de pontaj corespunzătoare proiectului;

c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05.09.2017

Prezenta procedură se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

Declarația pe propria răspundere se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

În vederea completării declarației pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabilește baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

Ordinul nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 06.09.2017

Concurență

Ordinul nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice, Consiliul Concurenței, Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 04.09.2017
marți, 5 septembrie 2017

Semnal 05.09.17 - Modificări importante în domeniul fiscal


Photo by kitsanoo, unsplash
Ordonanța nr. 30 /2017 pentru mofificarea Codului de procedură fiscală, Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 31.08.2017.
Petițiile, documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină depuse fără respectarea alin. (2) sau (3), după caz, nu se iau în considerare de organul fiscal dacă acesta a solicitat traducerea în limba română potrivit alin. (2) sau (3), după caz, iar contribuabilul/plătitorul nu s-a conformat solicitării.
Pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea și sustragerea de la plata acestor obligații.
Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă și domiciliu fiscal are ca efect și modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligația depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.
Pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, consultanții fiscali, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor, atât în calitate de contribuabili/plătitori, cât și în calitate de persoane care exercită profesia respectivă.
Sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță dezvoltat de Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat și de alte instituții sau autorități publice în scopul realizării comunicării actelor emise de aceste instituții sau a depunerii de către contribuabili/plătitori de cereri, înscrisuri sau orice alte documente la aceste instituții.
Odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori, instituțiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare fiscală.
Se introduce  o nouă metodă de comunicare a actelor administrativ fioscale anume prin delegat al administrației fiscale.
Penalitățile de nedeclarare nu pot fi cumulate cu penalitățile de întârziere.
În executarea silită se poate cere suspendarea acesteia  promițând depunerea unei scrisori de garanție bancară sau poliță de asigurare care să garanteze executarea obligației. Dacă nue ste depusă în 45 de zilese reia executarea și contribuabilul este executat.
Contribuabilii care intenționează să-și schimbe domiciliul fiscal în altă țară trebuie să anunțe organul fiscal cu 30 de zile înainte sub sancțiunea amenzii.
Acestea sunt doar câteva dintre modificările aduse, actul normativ cuprinzând dispoziții largi de amănunt legate de procedura fiscală.

Ordonanța nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 31.08.2017
Teremnul pentru introducerea caselor de marcat în rețea este prelungit până la 1 august 2018.

Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 31.08.2017
Cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, sunt deductibile numai în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.
Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

 Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 31.08.2017, Se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Se aplică tituror afacerilor cu excepția lier profesioniștilor și persioanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente. Atenție că și restul contribuabililor acre nu sunt înregistrați în scop de TVA trebuie să efectueze plățile defalcat către furnizorii lor.
Cei care încasează bani de la Stat trebuie să-și deschidă conturile de TVA obligatoriu la trezorerie.
În rest se pot deschide la orice bancă.
Din contul de TVA nu s epot face decât plăți către buget, se poate plăti TVA către furnizori se pot face transferuri în alt cont de TVA,. Se mai pot face corecții sau transferuri către alt cont de TVA al unui memebru al unui grup unic.
Sumele primite în numerar sau prin card bancar trebuie depuse în termen de 7 zile în contul de TVA.