joi, 25 iunie 2009

Convocarea adunării generale a acţionarilor (6). Locul adunării

Menţionarea locului adunării este un element esenţial al convocatorului. Nu trebuie uitat că scopul convocării unei adunări generale a acţionarilor este acela de a da posibilitate a acţionarilor de a participa la gestiunea societăţii comerciale, participare care cunoaşte ca principală expresie posibilitatea de exercita dreptul la vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. (Art. 101 LSC)

Necesitatea de a menţiona locul desfăşurării adunării generale este prevăzut de art. 117 alin. 6 din LSC.

Este necesar a se menţiona că, atât timp cât în actul constitutiv al societăţii nu este menţionată o dispoziţie contrară, adunarea generală trebuie să fie convocată la sediul societăţii. (art. 110 alin.2). Tot din dispoziţia cuprinsă în art. 110 alin 2 din LSC se poate trage concluzia că simpla menţionare a adresei sediului nu este suficientă, ci trebuie indicat cu exactitate locul ţinerii adunării, deoarece textul legii menţionează indicarea localului unde se va ţine adunarea separat de noţiunea de sediul societăţii. Astfel că trebuie să se indice cît mai concret localul indicându-se numărul sălii, etajul în cazul în care imobilul are mai multe etaje, etc.

În condiţiile în care în convocator este cuprinsă şi convocarea pentru a doua zi a convocării pentru situaţia în care şedinţa adunării generale a acţionarilor nu s-ar putea ţine la data stabilită iniţial, atunci trebuie arătat şi locul unde s-ar ţine şedinţa adunării generale la această a doua zi a convocării.

Lipsa indicaţiilor privind locul ţinerii adunării vor fi sancţionate cu nulitatea absolută a hotărârilor adoptate, fiind evident că în lipsa unei astfel de indicaţii în convocator acţionarii se află în imposibilitate de participa la adunare şi în consecinţă să exercite drepturile aferente calităţii de acţionar.

Odată indicat un loc al dunării prin convocator, se naşte obligaţia ca acesta să fie respectat. Art. 129 alin. 1 precizează că adunarea generală a acţionarilor se va deschide în ziua şi în locul arătat în convocare. În cazul neobservării acestei reguli hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt lovite de nulitate absolută.

Niciun comentariu: