Treceți la conținutul principal

Convocarea adunării generale a acţionarilor (6). Locul adunării

Menţionarea locului adunării este un element esenţial al convocatorului. Nu trebuie uitat că scopul convocării unei adunări generale a acţionarilor este acela de a da posibilitate a acţionarilor de a participa la gestiunea societăţii comerciale, participare care cunoaşte ca principală expresie posibilitatea de exercita dreptul la vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor. (Art. 101 LSC)

Necesitatea de a menţiona locul desfăşurării adunării generale este prevăzut de art. 117 alin. 6 din LSC.

Este necesar a se menţiona că, atât timp cât în actul constitutiv al societăţii nu este menţionată o dispoziţie contrară, adunarea generală trebuie să fie convocată la sediul societăţii. (art. 110 alin.2). Tot din dispoziţia cuprinsă în art. 110 alin 2 din LSC se poate trage concluzia că simpla menţionare a adresei sediului nu este suficientă, ci trebuie indicat cu exactitate locul ţinerii adunării, deoarece textul legii menţionează indicarea localului unde se va ţine adunarea separat de noţiunea de sediul societăţii. Astfel că trebuie să se indice cît mai concret localul indicându-se numărul sălii, etajul în cazul în care imobilul are mai multe etaje, etc.

În condiţiile în care în convocator este cuprinsă şi convocarea pentru a doua zi a convocării pentru situaţia în care şedinţa adunării generale a acţionarilor nu s-ar putea ţine la data stabilită iniţial, atunci trebuie arătat şi locul unde s-ar ţine şedinţa adunării generale la această a doua zi a convocării.

Lipsa indicaţiilor privind locul ţinerii adunării vor fi sancţionate cu nulitatea absolută a hotărârilor adoptate, fiind evident că în lipsa unei astfel de indicaţii în convocator acţionarii se află în imposibilitate de participa la adunare şi în consecinţă să exercite drepturile aferente calităţii de acţionar.

Odată indicat un loc al dunării prin convocator, se naşte obligaţia ca acesta să fie respectat. Art. 129 alin. 1 precizează că adunarea generală a acţionarilor se va deschide în ziua şi în locul arătat în convocare. În cazul neobservării acestei reguli hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt lovite de nulitate absolută.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris