Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (7). Data si ora convocarii

Publicat initial in cotidianul electronic avocatnet

Desi art. 117 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (LSC) se refera doar la obligatia de a indica in convocare data pentru care este convocata sedinta adunarii generale a actionarilor, din art. 129 alin.1 reiese ca este obligatoriu a fi indicata si ora.
Convocarea poate contine, pe langa data si ora la care este convocata sedinta adunarii generale a actionarilor, si data si ora pentru care este convocata a doua oara sedinta adunarii generale, daca la prima zi a convocarii sedinta nu s-a putut tine. Trebuie respectata regula conform careia pentru aceasta a doua zi a convocarii trebuie stabilita o data ulterioara zilei stabilite prin convocator ca prima zi a convocarii, niciodata aceasta sedinta „de rezerva” neputand fi convocata la aceeasi data ca si pentru adunarea initiala.Pe de alta parte, trebuie subliniat ca stabilirea acestei a doua zi a convocarii pentru situatia in care sedinta adunarii generale a actionarilor nu s-ar putea tine la data stabilita, nu este obligatorie sa se faca prin convocator. Daca acest lucru nu s-a facut, si la data stabilita se constata ca sedinta adunarii generale nu se poate desfasura (motivul cel mai frecvent fiind lipsa cvorumului), aceasta a doua zi a convocarii poate fi stabilita printr-un convocator separat.In stabilirea datei pentru care este convocata adunarea generala a actionarilor, trebuie tinut seama ca, din momentul in care s-a luat decizia convocarii adunarii generale, pentru ca aceasta sa produca efecte juridice valabile pentru toti actionarii, convocarea trebuie sa indeplineasca anumite formalitati de publicitate, in sensul asigurarii comunicarii convocarii catre actionari.De regula, potrivit art. 117 alin. 3 din LSC, convocarea trebuie publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a si un ziar de circulatie in localitatea in care are sediul societatea. Fata de necesitatea publicarii, este imperativ a se respecta termenul de 30 de zile prevazut de art. 117 alin. 2 din LSC. Este vorba despre obligatia de a fi realizata publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a , cu 30 de zile inainte de data pentru care este prevazut a se tine adunarea.Termenul de zile se calculeaza raportat la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV-a. Desi exista obligatia de a publica convocatorul si intr-o publicatie de circulatie la sediul societatii (117 alin.3 LSC) nu exista si o obligatie ca de la data publicarii in acel ziar si pana la data pentru care este prevazut a se desfasura adunarea generala sa fie un interval de timp de cel putin 30 de zile.Observand posibilitatea indicarii in convocator a unei a doua zi a convocarii, pentru situatia in care adunarea generala a actionarilor nu s-ar putea tine la data initiala, se poate pune intrebarea: De la ce data trebuie calculat termenul de 30 de zile? Intotdeauna, termenul de 30 de zile trebuie socotit de la prima zi a convocarii, niciodata de la a doua zi a convocarii (data convocarii de rezerva) .Daca convocatorul este publicat cu scopul exclusiv de a se convoca adunarea generala pentru a doua zi a convocarii (este vorba de ipoteza in care adunarea generala a actionarilor nu s-a putut desfasura la data la care a fost convocata, iar prin convocatorul initial nu s-a stabilit o data pentru a doua zi a convocarii ), termenul de 30 de zile este redus la un termen de 8 zile.Daca formalitatea de publicitate a convocarii se poate realiza prin scrisoare recomandata sau scrisoare electronica, acelasi termen de cel putin 30 de zile trebuie respectat, data de plecare a curgerii acestui termen fiind data expeditiei scrisorii. In ceea ce priveste celelalte mentiuni privind problema celei de a doua zi a convocarii sedintei sunt, de asemenea, aplicabile, prin asemanare.In unele situatii, insa, nu mai avem un termen minim, ci un termen maxim pana la care se poate face convocarea.Asa este cazul convocarii adunarii generale la initiativa actionarilor care detin cel putin 5% din capitalul social al societatii. In acest caz, data desfasurarii adunarii generale trebuie fixata intr-un termen de maxim 60 de zile de la data la care societatea receptioneaza cererea de convocare a adunarii generale din partea actionarilor. In caz de nerespectare a acestui termen, actionarii respectivi au dreptul sa se adreseze instantei de judecata pentru convocarea adunarii generale.Data si ora adunarii sunt elemente esentiale ale convocarii, fara de care actionarii se afla in imposibilitate de a exercita drepturile corespunzatoare calitatii de actionar, cu referire speciala la dreptul de vot. Lipsa acestor elemente din convocator va conduce la nulitatea absoluta a hotararilor adoptate.Pe de alta parte, odata precizate in convocator, data si ora sunt obligatorii. Nerespectarea lor, anume desfasurarea sedintei adunarii generale a actionarilor la o alta data sau ora decat cele indicate atrag nulitatea absoluta a hotararilor adoptate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua