Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (11). Publicitatea convocarii

Convocarea adunarii generale a actionarilor trebuie facuta cunoscuta actionarilor. Metoda generala este cea a publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire in localitatea in care se afla sediul societatii comerciale (art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - LSC).
Un ziar de larga raspandire de la sediul societatii comerciale nu inseamna un ziar local. Un ziar national, sau, de ce nu, chiar o publicatie internationala, daca este raspandita in localitatea unde se afla sediul societatii comerciale indeplineste conditia prevazuta in lege. Larga raspandire este o situatie de fapt, pe care instantele sunt indreptatite sa o aprecieze de la caz la caz daca sunt sesizate cu un litigiu pe aceasta tema.Fara a mai insista asupra acestui aspect, este imperativ a se respecta termenul de 30 de zile prevazut de art. 117 alin. 2 din LSC, si anume obligatia de a fi realizata publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a , cu 30 de zile inainte de data pentru care este prevazut a se tine adunarea.Termenul de zile se calculeaza raportat la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a IV-a. Totusi, chiar daca data publicarii in paginile unui ziar nu constituie data de plecare a calculului termenului de cel putin 30 de zile dintre publicarea convocarii si data stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor, chiar daca se poate aprecia ca publicarea in ziar ar putea intarzia fata de acest termen, se poate aprecia ca o intarziere care nu poate fi justificata de necesitatile si procedura obisnuita pentru operatiunile de tiparire ale publicatiei respective este o intarziere care prejudiciaza actionarii prin lipsirea lor la dreptul de a fi informati asupra convocarii adunarii generale, si pe cale de consecinta poate atrage constatarea nulitatii absolute a hotararilor adunarii generale astfel adoptate.O alta problema a constituie neconcordanta dintre cele doua publicatii. Textul legii nu da prioritate unuia dintre modurile de publicare, Monitorul Oficial sau ziar. In afara situatiilor de erori materiale vadite, publicarea unui text diferit in cele doua mijloace de publicare poate fi considerata un motiv pentru declararea nulitatii absolute a hotararilor adunarii generale a actionarilor care s-ar adopta in astfel de situatii, fiind evident ca unii actionari puteau fi indusi in eroare in functie de sursa din care s-au informat asupra desfasurarii adunarii generale.Art. 117 alin. 4 din LSC prevede un mod alternativ de aducere la cunostinta a convocatorului catre actionari. Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Acest mod de realizare a informarii actionarilor este conditionat de:- tipul de actiuni emise, care trebuie sa fie nominative; - acest mod de convocare sa nu fi fost interzis prin actele constitutive ale societatii, sau sa nu fi fost interzis prin alte dispozitii legale (art. 117 alin. 4 din LSC).Si in acest caz, trebuie respectat termenul de minim 30 de zile socotit de la data expedierii scrisorii, si pana la data prevazuta pentru desfasurarea adunarii generale.Comunicarea se face la adresa actionarului care este inregistrata in registrul actionarilor. Modificarea de adresa care nu a fost comunicata societatii, nu poate fi opusa de actionar societatii.In ce priveste semnatura electronica extinsa, aceasta este reglementata de Legea 455/2001 si este definita ca acea semnatura electronica ce indeplineste urmatoarele conditii:a) este legata in mod unic de semnatar; b) asigura identificarea semnatarului; c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabilaDeoarece in acest moment, potrivit art.177 alin. 1 lit. a LSC, registrul actionarilor pastreaza evidenta doar a numelui si prenumelui, codului numeric personal, denumirii, domiciliului sau sediului actionarilor cu actiuni nominative, precum si a varsamintelor facute in contul actiunilor, deci fara a inregistra si o adresa de corespondenta electronica este putin probabil ca in practica sa fie utilizata metoda de convocare prin scrisoare electronica, deoarece, de regula, societatea nu pastreaza adresele de corespondenta electronica ale actionarilor.In ce priveste sanctiunile, o sedinta a adunarii generale a actionarilor pentru care nu s-au realizat formalitatile de instiintare a actionarilor este nula in mod absolut.Totusi, in cazul in care solutia convocarii prin corespondenta este legala, in cazul in care doar unul sau unii dintre actionari nu au fost convocati prin scrisoare, nulitatea este relativa, fiind in mod evident afectate interesele doar a actionarului respectiv.Daca se procedeaza la convocarea prin scrisoare recomandata, desi aceasta metoda este ilegala, o astfel de convocare echivaleaza cu lipsa formalitatilor de convocare si solutia trebuie sa fie nulitatea absoluta a hotararilor adunarii generale care s-ar adopta in astfel de conditii.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…