Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (10). Alte mentiuni in convocator

Publicat initial in cotidianul electronic avocatnet

Convocatorul trebuie sa cuprinda si alte mentiuni legate de solutionarea unor chestiuni administrative legate de desfasurarea adunarii.
De pilda, in cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Sau exista obligatia ca situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende sa fie puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale, evident in cazul in care ordinea de zi priveste astfel de probleme. Punerea la dispozitie se concretizeaza si prin informarea actionarilor prin convocator asupra modalitatii concrete prin care pot lua cunostinta de continutul acestor documente. La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare (art.123 alin.1din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - LSC). Astfel, trebuie mentionat locul in care aceste actiuni trebuie depuse. Un alt aspect organizatoric este acela al depunerii procurilor de reprezentare in cazul actionarilor care intentioneaza sa ia parte la sedinta adunarii generale. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. (art 125 alin. 3 LSC). Aceste elemente, daca prin lipsa lor din convocator conduc la imposibilitatea actionarului de a-si exercita drepturile in adunare, in special dreptul de vot in deplina cunostinta de cauza, pot constitui motive de nulitate a hotararilor adunarii generale. Calificarea nulitatii in aceste cazuri ca relativa sau absoluta poate prezenta unele dificultati. Totusi, un actionar care a participat la adunare, chiar daca nu a gasit in convocator elemente privind modalitatea de depunere a mandatelor sau actiunilor la purtator sau un actionar care nu a facut niciun demers pentru a obtine informatii privind situatiile financiare sau numele candidatilor la functia de administrator, nu poate justifica vreun interes in invocarea nulitatii pentru neincluderea unor astfel de indicatii in convocator. Surmontabilitatea, aprecierea subiectiva in functie de atitudinea concreta a actionarului asupra interesului sau dreptului care eventual ar fi incalcat prin neincluderea unor astfel de informatii in convocator fac a aprecia ca este vorba de o nulitate relativa.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…