Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (12). Modificari ale capitalului social, fuziune si divizare

Articol publicat intial in cotidianul de informatie juridica avocatnet

Majorarea capitalului social este una din situatiile in care convocarea adunarilor generale ale actionarilor presupune respectarea unor cerinte speciale. Prin art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (LSC), se instituie un drept de preferinta al actionarilor existenti pentru subscrierea actiunilor noi emise in cadrul operatiunii de majorare de capital.
Sub aspectul ordinii de zi, apare ca fiind obligatorie introducerea problematicii privind dreptul de preferinta, termenul si conditiile in care poate fi exercitat, eventual, discutarea ridicarii sau limitarii acestui drept. Exercitarea dreptului de preferinta impune, insa, unele probleme privind modul de a convoca adunarea generala a actionarilor privind majorarea de capital. In fapt, actionarii convocati pentru a majora capitalul social initial nu se afla decat in situatia de a hotari cate actiuni intentioneaza sa emita societatea comerciala, conditiile emisiunii si modul de exercitare a dreptului de preferinta.Deoarece nu se poate determina din acest moment initial in ce masura actiunile vor fi subscrise, in fapt, pentru a se finaliza majorarea de capital, este necesara convocarea unei a doua adunari generale, care, tinand seama de rezultatele concrete ale subscrierii, sa majoreze efectiv capitalul social. Eventual, se poate ca aceasta a doua adunare generala a actionarilor sa fie suplinita de o hotarare a consiliului de administratie, adoptata in conditiile delegarii de competenta, prevazuta de art. 113 si 114 din LSC.In ceea ce priveste data pentru care este convocata aceasta a doua adunare generala a actionarilor, prin care se definitiveaza operatiunea de majorare a capitalului social, trebuie tinut seama ca hotararea adunarii generale a actionarilor produce efecte doar un an de la data adoptarii, deci cea de a doua adunare generala trebuie sa fie convocata in acest termen limita.Fuziunea sau divizarea societatii comercialeTot o operatiune in doua etape, care necesita implicit doua convocari ale adunarii generale, este fuziunea sau divizarea societatii comerciale.Actionarii trebuie convocati initial, potrivit art. 239 din LSC, pentru a hotari asupra fuziunii sau divizarii in principiu, imputernicind prin aceasta, explicit sau implicit, administratorii/directorii societatii sa procedeze la intocmirea proiectului de fuziune/divizare.Administratorii/directorii societatii astfel imputerniciti vor trece la intocmirea proiectului de fuziune, urmand ca, pe baza acestuia, adunarea generala a actionarilor sa se pronunte asupra fuziunii.In situatia fuziunii sau divizarii, intervin termene procedurale obligatorii, de care trebuie tinut seama atunci cand se stabileste data convocarii.Data celei de a doua adunari generale, care hotaraste asupra fuziunii sau divizarii pe baza proiectului, trebuie sa respecte urmatoarele termene.Aceasta adunare trebuie sa fie in asa fel convocata astfel incat sa existe un termen de cel putin 30 de zile intre data publicarii proiectului de divizare/fuziune in Monitorul Oficial si data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale. Deoarece in procesul de fuziune sunt implicate mai multe societati comerciale, fiecare dintre adunarile generale ale actionarilor trebuie sa respecte aceste reguli cu privire la termen, altfel intreaga procedura putand fi declarata nula.De asemenea, convocarea adunarii generale trebuie corelata cu intocmirea documentelor pregatitoare ale operatiunii de fuziune/divizare, deoarece cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) raportul scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si sa precizeze fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a actiunilor; c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare; d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data; e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar; f) daca este cazul, raportul intocmit de expertul/expertii desemnati de judecatorul delegat cu privire la operatiune;g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.De asemenea, potrivit art. 246 din LSC, exista si un termen maxim de trei luni de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare pana la data la care trebuie convocata adunarea generala prin care se aproba fuziunea/divizarea.Din punct de vedere al ordinii de zi, potrivit art. 246 alin. 2 din LSC, este obligatoriu ca atunci cand operatiunea de fuziune sau divizare conduce la crearea de noi societati, adunarea generala sa se pronunte si asupra actelor constitutive ale noilor societati rezultate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua