miercuri, 1 iulie 2009

Convocarea adunarii generale a actionarilor (9). Ordinea de zi

Publicat initial in cotidianul electronic avocatnet

Pentru a putea participa in cunostinta de cauza la adunarea generala, actionarii trebuie sa cunoasca problemele pentru care au fost convocati. Problematica adunarii generale se descrie in ordinea de zi din convocator. Desigur varietatea problemelor care pot fi inscrise pe ordinea de zi nu permite o tratare exhaustiva a subiectului.
Unele adunari generale au ca problematica chestiuni speciale (de exemplu fuziuni, divizari, etc) care presupun reguli speciale in ceea ce priveste convocarea acelor adunari, reguli care vor fi tratate separat. Indicarea ordinei de zi este o cerinta esentiala pentru validitatea convocarii (art. 11 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - LSC). In general, nu exista o ordine de zi obligatorie, administratorii/directorii avand libertatea de apreciere asupra chestiunilor importante pentru societate pe care le supun dezbaterii adunarii generale a actionarilor.Atunci cand exista obligatia convocarii adunarii generale, in acele situatii ordinea de zi este prestabilita prin lege la problemele respective care impun convocarea adunarii generale.In fine, in cazurile speciale in care convocarea este facuta de catre alte persoane decat consiliul de administratie sau directorat, in acele situatii ordinea de zi nu poate depasi problemele care impun convocarea adunarii generale in astfel de situatii speciale. Cenzorii care au competenta sa convoace adunarea generala in cazuri de vacanta posturilor de administrator nu vor putea sa convoace o adunare generala privind aprobarea situatiilor financiare. Daca ar face-o, hotararile adoptate ar trebui sa fie considerate nul absolut.Pe de alta parte, daca convocarea este rezultatul unei cereri a actionarilor care detin cel putin 5% din capitalul social al societatii, atunci trebuie respectata ordinea de zi din acea cerere, altfel se va putea considera ca nu s-a dat curs cererii de convocare, iar actionarii respectivi se vor putea adresa instantei de judecata pentru a obtine convocarea.Ca si caracteristica generala privind ordinea de zi, aceasta trebuie sa cuprinda „mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii” (art. 117 alin. 6 LSC). In practica aceasta dispozitie a avut o interpretare diferita. Cele mai multe probleme le-a pus practica introducerii in convocator a punctului de pe ordinea de zi denumit "Diverse". Un astfel de punct pe ordinea de zi a fost apreciat ca fiind un abuz care nu corespunde cerintei mentionarii explicite a tututror problemelor, si, in consecinta, hotararile adoptate ca urmare a punerii in dezbatere, in adunarea generala a actionarilor, a problematicii lor sub titulatura „diverse”, fara sa fi fost mentionate explicit in convocator, au fost considerate nule.Evident, insa, ca mentionarea explicita nu poate fi interpretata in sensul ca in convocator sa se mearga pana la detalii. Nu trebuie uitat ca problematica trebuie sa aiba un caracter de generalitate care sa permita dezbateri, iar din alt punct de vedere, societatile comerciale nu pot fi obligate sa faca publice chiar toate informatiile despre activitatea lor si problemele cu care se confrunta sau intentiile pe care le au, tinand seama ca activeaza pe o piata concurentiala. Instantele urmeaza a aprecia de la caz la caz daca cerinta mentionarii explicite a fost indeplinita.Legea 31/1990 ofera si o procedura la indemana actionarilor de a interveni in stabilirea ordinei de zi. (art. 117^1 LSC)Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.Tot ca regula generala, cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.Neobservarea regulilor privind cuprinderea ordinei de zi este sanctionata cu nulitatea absoluta a hotararilor adoptate fara a fi fost cuprinsa problematica lor in ordinea de zi.

Niciun comentariu: