Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (13). Societatile tranzactionate pe piata de capital

Articol publicat initial in cotidianul de informatie juridica avocatnet

Aceste societati sunt supuse reglementarii Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Tinand seama de competentele legislative delegate prin Legea nr. 297/2004, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a emis un numar insemnat de regulamente si instructiuni relevante pentru functionarea societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital.
Aceste norme sunt norme speciale care se aplica acestui gen de societati comerciale, norme speciale care se completeaza, acolo unde nu prevad altfel, cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale (LSC). O reglementare speciala pentru societatile ale caror actiuni (si obligatiuni) sunt tranzactionate pe piata de capital este importanta, avand in vedere ca in acest caz caracterul personal al relatiei dintre asociat si societate se dilueaza pana la disparitie, iar participarea actionarului in societate are o caracteristica mai ales de investitie financiara, legislatia fiind preocupata de a realiza o protectie speciala a actionarului din perspectiva sa de investitor intr-un instrument financiar.1 In ce priveste convocarea adunarilor generale ale acestui tip de societati pe actiuni se pot identifica cateva particularitati. Posibilitatea actionarilor de a solicita convocarea adunarii generale a actionarilor este diferit reglementata prin Legea 297/2004. Astfel, numai actionarii care detin individual sau impreuna o participatie de 10% (fata de 5% in LSC) din capitalul social sau care au o alta participatie care permite o influenta semnificativa asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie au dreptul de a face o astfel de solicitare. Adunarii generale a actionarilor cerute a fi convocata astfel trebuie sa i se fixeze data de desfasurare, atat pentru prima zi a convocarii, cat si pentru a doua zi a convocarii, intr-un interval de cel mult o luna de la data primirii cererii (in LSC este un termen de 60 de zile). In ce priveste data convocarii adunarii generale a actionarilor, pentru societatile tranzactionate se aplica un termen de 25 de zile (fata de 30 de zile in LSC) dintre data publicarii convocatorului si data prevazuta pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor (Regulamentul CNVM 1/2006 art.137). Data de referinta suporta constrangeri speciale. Data de referinta trebuie sa fie cu cel putin 4 zile ulterioara datei publicarii in presa a convocarii, dar intotdeauna trebuie sa fie anterioara datei stabilite ca data limita pentru depunerea procurilor de catre persoanele care ii reprezinta pe actionari in adunare. In legislatia specifica pietei de capital, nu exista vreo prevedere care sa dispuna in sensul posibilitatii completarii ordinii de zi. Raportat la termenul mai scurt dispus pentru convocarea adunarii generale se pot identifica dificultati de ordin practic pentru a realiza efectiv completarea ordinii de zi. Se poate interpreta in sensul ca pentru societatile tranzactionate, unde regulile privind informarea actionarilor sunt mai stricte, este in fapt interzis sa se procedeze la modificarea ordinii de zi.2 Un element absolut specific in convocatorul societatilor tranzactionate este data de inregistrare (legea 297/2004, art. 238). Daca data de referinta permite atat identificarea persoanelor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor, cat si identificarea persoanelor fata de care se nasc drepturi din hotararile adunarii, pentru societatile tranzactionate, identificarea persoanelor fata de care se nasc raporturile juridice se face fata de o data diferita numita data de inregistrare. Data de inregistrare va fi cea in functie de care se vor plati dividendele, daca a fost vorba de o adunare generala in care s-au aprobat situatiile financiare, sau se va stabili cine va exercita dreptul de preferinta, in cazul in care s-a aprobat o majorare de capital. Lipsa datei de inregistrare in convocator sau a unui punct pe ordinea de zi care sa confere posibilitatea stabilirii acestei date chiar de catre actionari, lipseste de efecte o hotarare a adunarii generale ce s-ar adopta in astfel de conditii. Forma convocatorului in sine este mult mai precis reglementata. Regulamentul CNVM 1/2006 (art. 135) stabileste ca un convocator in forma sa legala trebui sa contina denumirea emitentului, data, ora de incepere si locul de desfasurare a adunarii generale, ordinea de zi impreuna cu data de referinta, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea in care se poate obtine formularul de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, data limita si locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale si propunerea privind data de inregistrare. In ce priveste publicitatea in cazul societatilor comerciale tranzactionate, se poate trage concluzia ca publicarea convocatorului pe o pagina web este obligatorie.
______
NOTE:
1Pentru mai multe consideratii privind raportul actionar societate in cadrul societatilor tranzactionate precum si tendintele reglementarii in acest plan Cristian Gheorghe, Dreptul pietei de capital, Ed. C.H Beck, Bucuresti, 2009, p 255 si urm
2 Ibidem, p.284

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua