Treceți la conținutul principal

Dreptul consumatorului (VIII). Dreptul al informare. Prevederi generale

Dreptul la informare al consumatorului este un drept fundamental al acestuia şi un factor important în dezvoltarea unei concurenţe loiale şi sănătoase. Mai bine informat consumatorul poate alege produse şi servicii care răspund nevoilor şi aşteptărilor sale, cunoscând caracteristicile esenţiale, preţul şi condiţiile de vânzare. Prin informaţiile care le sunt puse la dispoziţie, consumatorul are posibilitatea să-şi optimizeze alegerea în funcţie de criteriile sale la achiziţie (preş, calitate, etc.), eliminând astfel prin funcţia concurenţei produsele care nu corespund aşteptărilor consumatorilor. Astfel, informarea consumatorilor susţine funcţionarea unei economii de piaţă.

Raportat la obligaţia de informare este nevoie de o legislaţie care să protejeze consumatorul. Pe de o parte este operatorul economic, care cunoaşte foarte bine calităţile şi defectele produselor sau serviciilor pe care le comercializează. Pe de altă parte este consumatorul, care pus în faţa unei oferte extrem de variate, este rareori în măsură să aprecieze în mod obiectiv calitatea sau preţul produselor sau serviciilor înaintea deciziei de achiziţionare. Este rolul dreptului consumatorului să remedieze acest dezechilibru şi să dispună reguli în beneficiul consumatorului pentru ca acesta să beneficieze de o informaţie corectă, completă şi precisă.

Principiul dreptului la informare al consumatorului se regăseşte în Codul consumului art. 14

„Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile necesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei iniţiale a bunurilor.”

Art.45 vine să detalieze această obligaţie:

„Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice şi de altă natură şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină siguranţă şi securitate.”

În toate cazurile în care consumatorul nu beneficiază de informare din partea operatorului economic sunt întrunite condiţiile dolului prevăzut de art.960 C.civ. Astfel, contractul dintre operatorul economic şi consumator încheiat cu nerespectarea obligaţiei de informare este întotdeauna anulabil, chiar şi atunci când această sancţiune nu este prevăzută in terminis în actul normativ.

Informarea poate să fie realizată prin orice mijloace, chiar şi oral dacă acest lucru nu este interzis în mod expres. Unul din principalele mijloace de informare este reprezentat de ambalajul şi etichetele produsului

Dreptul la informare este privit de Codul consumului dintr-o perspectivă multilaterală deoarece alături de obligaţia de informmare care revine operatorilor economici există şi o obligaţie care revine autorităţii publice de a educa consumatorul.


Statul trebuie să realizeze şi să încurajeze folosirea de programe menite să asigure consumatorilor o informare şi o educare corespunzătoare, pentru a permite acestora să acţioneze în mod distinct, în vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzătoare asupra bunurilor şi a serviciilor şi să fie cunoscători ai drepturilor şi responsabilităţilor ce le revin.
Statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la achiziţionarea de produse şi servicii, precum şi protejarea interesului public general împotriva publicităţii înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă publicitatea comparativă. Educarea consumatorilor ar trebui să fie o parte din programul de învăţământ şi o componentă a obiectelor de studii. Programele ce privesc educarea şi informarea consumatorilor pot fi implementate şi prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…