Treceți la conținutul principal

Dreptul consumatorului (X). Dreptul la informare. Piaţa imobiliară

În ce priveşte relaţiile operator economic şi consumator relative la piaţa imobiliară Ordonanţa 21/1992 privind protecţia consumatorilor dispune că (art. 94 ), În cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumatorul va fi informat în scris, corect, complet şi precis, încă din faza precontractuală, cu privire la:
a) preţurile practicate în piaţă pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informaţiilor existente în baza de date a agenţiei imobiliare;
b) deficienţe şi alte inconveniente cunoscute de agenţia imobiliară sau pe care în mod rezonabil putea să le cunoască, incluzând surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;
c) nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară;
d) situaţia juridică a imobilului;
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru obţinerea documentelor şi întocmirea actelor necesare încheierii contractului.

În acest caz relaţia consumatorului este protejată în raport cu intermediarul tranzacţiei imobiliare. Astfel că, în caz de neobservare a acestor reguli nu putem vorbi de o anulare a contractului de vânzare cumpărare a imobilului, contract care se va supune exclusiv garanţiilor contractuale prevăzute de normele d edrept civil generale, ci va atrage răspunderea materială a intermediarului.


Tot în legătură cu piaţa imobiliară Legea 282/2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare are câteva dispoziţii care detaliază conţinutul obligaţiei de informare. (art. 4 fin lege). Precizăm aici că Legea are ca obiect de reglementare contractele privind drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare, sau într-un limbaj comun ceea ce este cunoscut ca fiind sistemul de achiziţionare imobile time-sharing.

Vânzătorul este obligat să furnizeze oricărei persoane care solicită informaţii despre bunul imobiliar un document care, în afara descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informaţii concise şi precise cel puţin asupra

- numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul părţilor contractante, inclusiv informaţii specifice referitoare la calitatea juridică pe care vânzătorul o are la momentul încheierii contractului, precum şi identitatea şi domiciliul proprietarului;
- natura exactă a dreptului care reprezintă obiectul contractului şi o clauză prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului în care bunul sau bunurile imobiliare în cauză sunt situate şi dacă respectivele condiţii au fost îndeplinite ori, în caz contrar, ce condiţii mai trebuie îndeplinite;
- când bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exactă a acestuia şi a localizării;
- în situaţia în care bunul imobiliar se află în construcţie:
1. stadiul de realizare a imobilului;
2. termenul rezonabil la care se preconizează finalizarea bunului imobiliar;
3. dacă este vorba de un bun imobiliar determinat, numărul autorizaţiei de construcţie, denumirea şi adresa exactă ale autorităţii emitente;
4. stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin funcţional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apă şi conexiuni telefonice);
5. garanţia privind finalizarea bunului imobiliar sau garanţia privind rambursarea oricărei plăţi efectuate în situaţia în care imobilul nu este terminat şi modalităţile de aplicare a acestor garanţii, după caz;
- serviciile la care dobânditorul are sau va avea acces şi condiţiile în care îi sunt permise (electricitate, apă, întreţinere, salubritate);
- facilităţi comune, cum sunt: bazine de înot, saună etc., la care dobânditorul are sau poate avea acces şi, după caz, în ce condiţii îi sunt permise;
- principiile în baza cărora se vor organiza reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare, administrarea, precum şi gestionarea acesteia;
- preţul ce va fi plătit de dobânditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi plătită de către dobânditor pentru folosirea facilităţilor comune şi a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe şi cotizaţii) şi cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, întreţinerea şi reparaţiile imobilului);
- informaţii privind dreptul de reziliere, anulare sau denunţare unilaterală a contractului şi indicaţii privind persoana căreia i se va notifica rezilierea, anularea sau denunţarea unilaterală a contractului, specificând, de asemenea, modalităţile în care pot fi făcute asemenea notificări; indicaţii precise asupra naturii şi valorii costurilor pe care dobânditorul va trebui să le plătească, dacă îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală a contractului; dacă este cazul, informaţii privind modalităţile de reziliere a contractului de credit aferent contractului în cauză, în eventualitatea anulării sau denunţării unilaterale a acestuia;

Orice modificare a informaţiilor descrise mai sus va fi adusă la cunoştinţă dobânditorului înaintea momentului încheierii contractului. În contract vor fi menţionate în mod expres orice modificări ale informaţiilor respective.
Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar în cauză va indica posibilitatea obţinerii documentului cu aceste informaţii, precum şi locul de unde acesta poate fi obţinut.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…