Treceți la conținutul principal

Internetul si dreptul de autor.(5) Audiovizual


Opera audiovizuală este protejată ca operă originală conform Legii 8/1996.

Opera audiovizuală este definită în art.96 din Lege ca fiind opera cinematografică sau exprimată printr-un procedeu asemănător cinematografiei care utilizează imaginea sau combinarea sunetului cu imagine.

Utilizarea operei audiovizuale în cadrul unui site constituie comunicare publică.

Opera audiovizuală este o operă de tip special care înglobează în ea un set de alte aporturi artistice, caracteristice altor gnuri de creaţii, printre care cel mai uşor de identificat sunt scenariul sau muzica.

Legea romănă, Legea 8/1996 prin art.66, recunoaşte dreptul de autor al operei audiovizuale pentru:

  • regizorul sau relizatorul, persoana fizică care îşi asumă conducerea creării operei şi resalizării oprei audiovizule. El este autorul principal având dreptul, ca, alături de producător, să stabilească versiunea definitivă a operei audiovizuale. De asemenea, acesta este partenerul producătorului în contractul privind realizarea operei.
  • autorul adaptării.
  • autorul scenariului.
  • autorul dialogului.
  • autorul muzicii speciale cretate pentru opera audiovizuală.
  • autorul grafic sau al animaţiei dacă este cazul.
De reţinut, că prin contractul de producţie a operei audiovizuale poate fi recunoscută calitatea de autor al operei audiovizuale şi altor creatori dacă au o contribuiţie substanţială la crearea operei.
Se poate observa că în această ecuaţie a operei audiovizuale intră şi un alt particpant extrem de important şi anume producătorul. El nu este autor al operei, beneficiază de un drept conex de producător al primei fixări a operei audiovizuale.

Calitatea sa de producător îi conferă însă şi o poziţie specială faţă de determinarea şi exploatarea drepturilor de autor.

Astfel, am arătat deja, el iniţiază, avînd ca partener contractual pe regizor producţieoperei audiovizuale.
De asemenea, are dreptul de a hotărâ împreună cu regizorul forma finală a operei audiovizuale.
Ceea ce este cel mai important din perspectiva utilizatorilor de opere audiovizualese bucură de prezumţia că i-au fost cedate toate drepturile de către autorii operei audiovizuale privind exploatarea acesteia, în schimbul unei renumeraţii (art.13 din Lege).

Dreptul de a autoriza utilizarea operei este prezumat că aparţine producătorului. Atât timp cît utilizatorul a încheiat un contract cu producătorul privind utilizrea operei acesta are dreptul să utilizeze opera. Prezumţia legală îl apără de orice răspundere faţă de autori atât timp cât are dreptul de utilizare de la producător, iar autorii nu pot dovedi că, eventual, utilizatorul ar fi cunoscut că producătorul avea anumite limite impuse de autori dreptului de a autoriza utilizarea operei. Acestă regulă, este de observat mai ales în cazurile în care contribuţia autorului operei audiovizuale este confundabilă cu alte categorii de opere (ex. Scenaristul ca autor de operă literară).În ce priveşte remuneraţia cuvenită, în mod similar, utilizatorul, plătind remuneraţia către producător, este eliberat de orice altă obligaţie, evident cu excepţia cazului în care se poate dovedi că a fost de rea credinţă şi a cunoscut că între producător şi autori s-ar fi stabilit alte reguli decât cea prevăzută conform prezumţiei din art.13 din Lege. Astfel, că autorii trebuie să se îndrepte împotriva producătorului pntru a-şi obţine remuneraţia de la acesta conform regulilor stabilite prin contractul de producţie pentru orice utilizare, utilizatorul neavând nici o obligaţie faţă de autori din moment ce a plătit toate drepturile către producător.

Pe lângă aceste drepturi trebuie luată în calcul şi prestaţia interpreţilor care este şi ea protejată, prestaţia acestora în opera audiovizuală dând naştere la un drept conex corespunzător.

În plus, de multe ori, secvenţele utilizate în site-urile WEB sunt secvenţe preluate de la televiziuni.. În acest caz există un alt drept conex drepturilor de autor, dreptul radiodifuzorilor. Acest drept conex special protejeaza programul transmis in totalitatea sa indiferent daca conţinutul programului este sau nu protejat prin drepturi de autor sau conexe (art.113 din Legea 8 /1996). Astfel ca preluarea pe un site a conţinutului unui program TV fara consimţamantulrespectivului canal de televiziune, chiar daca acel conţinut nu este protejat in sine, insemana tot o comunicare publica ilegala, din perspectiva acestui drept si protecţiei speciale pentru programele TV conferite de lege.

Din perspectiva drepturilor care sunt gestionate colectiv, drepturile privind muzica care nu este muzică originală pentru opera audiovizuală , sunt gestionate conform regulilor generale care privesc acest tip de operă.În ce priveşte drepturile de autor privind muzica acestea sunt colectate de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociasía pentru Drepturi de Autor (UCMR -ADA). Colectarea se face în temeiul Metodologiei aprobate prin hotărârea arbitrală nr.2 din 18 decembrie 2004 publicată în Monitorul Oficial nr.273 din 27.04.2010. metodologia stabileste o remuneratie datorata catre UCMR-ADA in functie d emodul de utilizere (streaming sau download, gratuita sau contra cost, muzica de fundal)


Metodologia din 10/04/2007 publicată în Monitoul Oficial din 280/26.04.2007 se referă la comunicarea publică directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting), organismele de radiodifuziune şi televiziune sau orice persoană implicată în furnizarea serviciilor de muzică on-line şi priveşte drepturilor artiştilor interpreţi şi ale producătorilor.Organismele de gestiune colec tivă desmenate să colecteze remuneraţiile sunt: Uniunea producătorilor de Fonogrtame din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM). Utilizatorii trebuie să obţină o autorizaţie neexclusivă de la aceştia.

În ce priveşte drepturile autorilor din audiovizual este posibilă gestiunea colectivă facultativă conform art.1223 indice 2 litera b din Legea nr.8/1996. În acest sens funcţionează Dacin Sara, organism de gestiune colectivă care gestionează mai ales drepturile aferente producţiilor autohtone în primul rând cele anterioare anului 1989.Comentarii

DACIN SARA a spus…
Legea nr.8/1996, "privind dreptl de autor şi drepturile conexe", modificată, completată, prevede:
Art. 12. - Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod, şi când va fi utilizată opera sa, incusuv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.
Art. 13. - Utilizarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de autoriza sau interzice: [ a) > i)] "domenii de utilizare"

Producătorul unei opere deţine "drepturi conexe dreptului de autor".
Art. 92. -(1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor de autor (...) A se vededea TITLUL II Cap. I din Lege

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…