Treceți la conținutul principal

Compensatii pentru concediul de odihna neefectuat

Instanţele de judecată în mod constant acordă foştilor salariaţi compensaţii privind concediul de odihnă neefectuat, după ce contractul de muncă a încetat.

Legislatia relevanta este codul muncii.


Art. 141. - (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
   (3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
   (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
   Art. 142. - Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
   Art. 143. - (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
   (2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
   (3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
   (5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
   Art. 144. - Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
   Art. 145. - (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
   (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
   (3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.


Totuşi, în speţele relevante nu este precizat modul în care este calculată compensaţia mai ales ce ar însemna aplicarea art 145 alin.2 , instanţele mulţumindu-se să spună că acordă o compensaţie echivalentă cu indemnizaţia fără să arate cum s-ar calcula această indemnizaţie. Problema este importantă pentru că se poate pune problema unor compensaţii pe mai mulţi ani în urmă (ţinând seama de termenele de prescripţie pe cel puţin 3 ani în urmă, perioadă în care salariul şi în consecinţă cuantumul indemnizaţiei ar fi putut varia mult.

O propunere ar fi ca, luînd ca exemplu o desfacere de contract ce a avut loc în 2010, ţinând seama de dispoziţuia art. 141 alin. 3 care arată că concediul ar fi trebuit să fie executat cel târziu până la sfarşitul anului următor faţă de anul pentru care se cuvine concediul, indemnizaţia aferentă,  de exemplu, anului 2008 să se calculeze raportat la cele trei luni anterioare lui decembrie 2009, bineinteles proprortional cu numărul de zile de concediu cuvenite, iar pentru 2009 şi 2010 raportat la ultimile 3 luni lucrate din 2010. Este doar o opinie pe care trebuie să o luaţi cu toate rezervele fiind posibile şi alte interpretări legitime.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…