Treceți la conținutul principal

Contract de munca versus contract prestari servicii


Istoricul legislaţiei:

Codul civil roman adoptat în 1864  la art. 1413 a reglementat în cadrul contractului de locaţiune “prestaţia lucrărilor, locaţiunea muncii şi a serviciului”.

Prin apariţia Legii muncii din 1929 promulgată prin Decretul 990 publicat în  M. Of 74/ 5 aprilie 1929  reglementările din codul civil legate de locaţiunea muncii şi a serviciilor au fost abrogate.

Legea nr. 130 /1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă a prevăzurt la art 2 posibilitatea prestării muncii în cadrul unei convenţii civile de prestări servicii.

Prin O.U.G 23/2003 (publicată în M.O. nr.259 din 14 aprilie 2003) art.2 din Legea nr.130/1999  au fost abrogate, deci posibilitatea prestării muncii în condiţiile contractului de prestări servicii a dispărut.

Se recunoşte în doctrina actuală posibilitatea încheierii unui contract de prestări servicii doar în cazuri excepţionale, şi anume pentru persoane sub 15 ani (nu au capacitate legală pentru contractul de munca) şi pentru activităţi cu caracter de discontinuitate, punctual,  care presupun caracter nesubordonat al muncii.  

Reglementarea trebuie privită şi în lumina legislaţiei comerciale.

Potrivit art. 7 C. com.   “Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca profesiune obişnuită”.

În consecinţă o persoană fizică care prestează servicii pentru un terţ cu caracter de regularitate    este un comerciant.

Prin urmare aceste persoane ar trebui să se supună regimului autorizării conform Ordonantei de Urgenţă a Guvernului  44/2008.

Art.1 din această ordonanta prevede că inclusiv meseriile şi ocupaţiile, chiar dacă nu sunt descrise ca fapte de comerţ, sunt supuse autorizării.

Comentarii

erasmul a spus…
Salut! Aveti cumva textul art. 43 al Legii asupra contractelor de munca promulgata cu Decretul nr. 990 - M. Of. nr. 74 din 5 aprilie 1929 ?

Daca aveti bunavointa, astept un raspuns la: adrian.malaescu@gmail.com

P.S. Aveti o fiziognomie aproape identica Domnului George Butunoiu - specialist HR.

Cu respect, Adrian Malaescu

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua