Treceți la conținutul principal

Divorţul administrativ - procedură

Prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă se detaliază noua procedura administrativă a divorţului.

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa hotărârii.
În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:
a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;
b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
c) nu este pus sub interdicţie;
d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.
În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere:
a) adresa ultimei locuinţe comune;
b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.
La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:
a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;
b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
Documentele trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate.
În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Certificatului de căsătorie se reţine în original
Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către ofiţerul de stare civilă delegat atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.
Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente:
a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
d) pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
e) pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;
f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, dosarul de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat.
Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele cazuri:
a) dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;
b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Dacă sunt întrunite condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.
La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii "Desfăcut căsătoria cu ................, înregistrată la numărul ......................, prin Certificatul de divorţ nr. ........................................ din ........................................... al Primăriei ..........................., judeţul .......... . Titularul va purta numele de familie ......................... . Actul de identitate va fi preschimbat până la data de .......................... ." Termenul de preschimbare este de 15 zile.
Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.
Se constituie Registrul unic al certificatelor de divorţ, care se poate ţine şi în sistem informatic.
Înainte de eliberarea certificatului de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.
În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru acelaşi divorţ s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, număr de certificat la cererea unui alt ofiţer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorţ.
Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială. La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorţ se menţionează în partea superioară dreaptă menţiunea "DUPLICAT".
În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.

Nota (tinand seama de intrebari). Aceasta procedura nu este posibil a fi aplicata in caz de minori in intretinerea sotilor.

Nota (inca una). Partajul, ca procedura, se face in fata notarului conform procedurilor specifice (daca este prin buna intelegere facut). Daca nu e vorba de bunuri imobile, puteti sa il faceti si prin act sub semnatura privata.

Daca nu exista acordul sotilor asupra partajului, acesta se face de catre instanta de judecata conform normlor codului de procedura civila.

Comentarii

DANA a spus…
Felicitari pentru informatiile acordate,as avea o intrebare..
Cetatenii straini membri ai comunitatii Europene daca nu au domiciliu in Romania,daca nu presteaza servicii pe teritoriul Romaniei si ambii soti au cetatenie de exemplu italieana pot sa divorteze dupa noua lege in Romania?
felix tudoriu a spus…
Stiu ca in Italia se divorteaza greu. Raspunsul ar reiesi din art 166 din norme. Cerea se depune la primaria care pastreaza actul de casatorie (ar fi cazul pentru cetateni straini care s-au casatorit in Romania) sau de la ultimul domiciliu comun in Romania (este cazul pentru cetateni straini care pot dovedi ca au avut o resedinta comuna in Romania) Acest din urma caz ar putea fi folosit de cetateni italieni, sub conditia sa-si stabileasca resedinta in Romania. NU am cazuri practice, dar cred ca e posibil respectand cele aratate mai sus.
Anonim a spus…
Daca sotii,cetateni romani,locuiesc in strainatate(Portugalia),este obligatorie prezenta lor in fata ofiterului starii civile, sau cererea de divort se poate face si in fata unui reprezentant al ambasadei romaniei din tara respectiva?
felix tudoriu a spus…
Sotii trebuie sa se prezinte la ofietrul starii civile unde au avut ultimul domiciliu comun sau locul casatoriei.
Anonim a spus…
Am si eu o intrebare: Impartirea bunurilor dupa ce criteriu se va face? De exemplu daca exista un apartament ai carui proprietari sunt ambii soti?

Va multumesc!

Anca
felix tudoriu a spus…
Pentru ca procedura administrativa presupune intelegerea dintre soti va puteti intelege si asupra bunurilor comune asa cum doriti. In caz de neintelegere va trebui sa cereti partajul la instanta unde intra in calcul in principal criteriul contributiei la dobandirea acelor bucuri.
Anonim a spus…
Buna ziua,intrebarea mea este,daca eu si actualul sot,dorim sa divortam,casatoria noastra a fost realizata in urma cu 9 ani la Ambasada Romaniei din Portugalia,dorim sa divortam de comun acord,dar avem si o fetita de 5 ani care s_a nascut deasemenea in Portugalia,putem divorta la Ambasada Romaniei Din Portugalia?Sotul doreste sa lase fetita cu mine,dar el se va intoarce in Romania. Va multumesc,astept un raspuns daca se poate. Larisa.
Unknown a spus…
partajarea amiabila a bunurilor comune, ca urmare a divortului administrativ, se mentioneaza in vre-un act ?

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue