Treceți la conținutul principal

Organisme modificate genetic

Abia acum aflu de o frumoasa victorie judiciara in legatura cu tematica organismelor modificate genetic.

Alaturi aveti textul unbei hotarari judecatoresti pronunbtate de Curtea de Apel Cluj, cererea apartinind CLUBUL F. TRANSILVANIA. Bravo lor! Hotararea este irevocabila din09.02.2011 prin Decizia nr.776/09.02.2011 a Inaltei Curti de casatie si Justitie.


R O M Â N I A
CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Dosar nr.2251/33/2009

SENTINŢA CIVILĂ nr. 71/2010

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2010
Completul compus din:
PREŞEDINTE : (...) (...)
                     GREFIER       : (...) (...)

Pe rol, în vederea pronunţării, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul CLUBUL F. TRANSILVANIA în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, având ca obiect  anulare acte emise de autorităţile de reglementare Ordinul nr. 1262/2005 emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE.
N. dezbaterilor, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 16 februarie 2010, când pronunţarea hotărârii s-a amânat pentru termenul de azi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

C U R T E A,  

Prin cererea înregistrată la data de 21 decembrie 2009,  reclamanta ASOCIAŢIA CLUBUL F. TRANSILVANIA a solicitat în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, anularea următoarelor texte normative:
1. litera G, punctul 9 din capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale În România" din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea S. şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 14 şi 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având următorul cuprins:
"9. Prezenţa seminţelor modificate genetic în partide/loturi de seminţe non-P. se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-P. aparţinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) şi hibrizi lor, respectiv 0,5% seminţe modificate genetic, în cazul soiurilor non-P. aparţinând speciilor autopolenizate (autogame); seminţele care prezintă un procent de impurificare cu P. mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică."
2. litera G, punctul '9., din capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr. 7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1264/2005 pentru aprobarea S. şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 18 şi 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având următorul cuprins:
"9. Prezenţa seminţelor modificate genetic în partide/loturi de seminţe non-P. se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-P. aparţinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) şi hibrizilor, respectiv 0,5% seminţe modificate genetic, în cazul soiurilor non-P. aparţinând speciilor autopoienizate (autogame); seminţele care prezintă un procent de impurificare cu seminţe P. mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică."
În motivarea acţiunii arată că textele normative atacate sunt neconforme cu unele dispoziţii legale cu putere superioară în speţă art.40  din OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări pin Legea nr. 247/2009, articolul 21 din Directiva nr.18/2001/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 12 martie 2001 privind etichetarea, art.45 din OUG nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009 şi respectiv art.87 dinOUG nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2007 ce aplică principiul coexistenţei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole.
Pârâtul Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin întâmpinare f.71-73 a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată deoarece prevederile legale invocate au fost modificate prin Ordinele nr.185/2009 şi respectiv 186/2009 ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Astfel pragurile de impurificare admise prin ordinele susmenţionate au fost modificate ca urmare a solicitării formulate de experţii misiunii G. în cadrul misiunii de evaluare ce a avut loc în Românie în perioada 2-6 martie 2009.
Totodată se mai arată că pe teritoriul comunităţii europene este permisă doar cultivarea seminţei de hibrizi de porumb modificat genetic (P.) care conţin evenimentul de transformare autorizat N. (810) şi nu există posibilitatea impurificării seminţei de porumb nemodificate genetic cu seminţe modificate genetic neautorizate. Pe de altă parte un ultim argument în ceea ce priveşte respingerea cererii îl constituie faptul că în speţă îşi găsesc aplicabilitate cu prioritate normele dreptului comunitar în speţă Regulamentul comunitar, iar atâta timp cât există directive ale Uniunii Europene ce vizează producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor, cererea este neîntemeiată.
Analizând cererea formulată prin prisma actelor dosarului şi având în vedere prevederile legale incidente speţei Curtea reţine următoarele:
Reclamanta Clubul F. Transilvania este o asociaţie neguvernamentală având ca scop promovarea principiilor de dezvoltare rurală durabilă, activităţile acesteia concentrându-se pe două ramuri principale: o campanie de prezentare a impactului organismelor modificate genetic asupra sănătăţii, mediului şi drepturilor micilor fermieri şi a consumatorilor precum şi o serie de proiecte de conservare şi de promovare a valorilor rurale în special concentrate pe păstrarea în câmp a soiurilor tradiţionale.
Din această perspectivă reclamanta acţionează în interesul tuturor fermierilor şi producătorilor din domeniul agriculturii care doresc să se păstreze posibilitatea reală de a alege între diferitele tipuri de agricultură ca şi în numele consumatorilor ce au dreptul de asemenea la a alege în cunoştinţă de cauză alimente provenind din cele trei tipuri de agricultură coexistente: ecologică, convenţională şi cuprinzând organisme modificate genetic.
În acest cadru şi având drept temei legal prevederile art.4 din Legea nr. 554/2004 reclamanta solicită instanţei a se dispune anularea unor texte cuprinse în acte normative respectiv  litera G pct.9 din capitolul II a anexei nr.7 a Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.1262/2005 respectiv litera G pct.9 din capitolul II a anexei nr.7 a Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.1264/2005 ca fiind neconforme cu dispoziţiile legale cuprinse în acte normative cu putere superioară.
În concret în speţă se discută modul de reglementare a pragului minim peste care prezenţa într-un lot de seminţe a unor seminţe modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalată pe etichetă.
Evoluţia actelor normative cu incidenţă în această materie, din punct de vedere juridic s-a succedat în timp după cum urmează:
La data de 12 martie 2001 Parlamentul European şi Consiliul Europei au adoptat Directiva nr.18/2001/EC privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului.
După aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 23 mai 2007 s-a adoptat de către Guvern O.U.G. nr.43/2007 prin care a fost transpusă în dreptul intern al României Directiva nr.18/2001/EC. Acest act normativ a fost aprobat cu modificări de către Parlament prin Legea nr.247/2009.
La data de 23 martie 2009 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a adoptat Ordinele nr.185 şi 186, prin care  a modificat Ordinele nr.1262/2005 şi respectiv 1264/2005 şi urmare a cărora Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a stabilit în privinţa seminţelor de cereale, respectiv în privinţa seminţelor de oleaginoase şi textile, nivelul pragurilor sub care prezenţa unor seminţe modificate genetic nu este obligatoriu a fi semnalată pe etichetă, seminţele fiind certificate ca fiind nemodificate genetic (non - P.).
Potrivit art.40 alin.2 din OUG nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009 sunt stabilite două condiţii ce trebuie deopotrivă să fie îndeplinite pentru a fi aplicabilă regula statuată în textul legal. Prima condiţie, cea de la litera „a” stabileşte că, pentru a se certifica un lot de seminţe ca fiind non P. deşi contaminat cu un anumit procent de P., organismul modificat genetic detectat trebuie să fie autorizat. Cu alte cuvinte, detectarea într-un lot de seminţe de organisme modificate genetic neautorizate trebuie etichetată corespunzător alin.1 al textului respectiv lotul de seminţe contaminat cu P.-uri neautorizate indiferent de procentul de contaminare, nu poate fi certificat ca fiind non P..
Pornind de la cele statuate în art.40 din OUG nr.43/2007 rezultă că prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt neconforme cu textul legal precitat, deoarece în acestea nu a fost preluată condiţia ca organismele modificate genetic detectate într-un lot de seminţe să fie autorizate. Astfel, în forma prezentă a textelor normative atacate, pot fi certificate ca fiind non P. şi pot fi introduse pe piaţă loturi de seminţe în care au fost detectate organisme modificate genetic sub pragul stabilit, chiar dacă acestea ar fi neautorizate. Aspectul relevat are o foarte mare implicaţie practică deoarece consecinţa acestei reglementări este că, dată fiind posibilitatea de certificare a unor loturi de seminţe conţinând seminţe modificate genetic dintre cele neautorizate, se introduc astfel în mod deliberat în mediu organisme modificate genetic neautorizate ceea ce este contrar legislaţiei în materia organismelor modificate genetic a căror introducere în mediu trebuie să fie autorizată în mod individual, înregistrată şi strict supravegheată.
Prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt neconforme şi cu art.21 din Directiva 18/2001/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001. Potrivit paragrafului 2 al art.21, stabilirea pragurilor pentru introducerea pe piaţă etichetarea şi ambalarea P.-urilor nu este lăsată la latitudinea T. Membre ce urmează a fi stabilită la nivel comunitar, în conformitate cu procedura menţionată. Deşi până în prezent nu a fost încă stabilit la nivel comunitar nivelul pragurilor pentru diferitele tipuri de seminţe nu se justifică încălcarea prevederilor Directivei printr-un act normativ naţional aşa cum s-a întâmplat prin adoptarea celor două ordine atacate.
D altfel, această încălcare a normelor comunitare a fost constatată şi de către Directoratul general pentru sănătate şi consumatori din cadrul Comisiei Europene, în cuprinsul Raportului final întocmit în urma misiunii de control desfăşurată în România din 2-6 martie 2009 pentru evaluarea sistemului oficial de control pentru hrană şi furaje constând în produse din organisme modificate genetic (P.) (f.41-47).
Din chiar concluziile Raportului final rezultă că întreaga legislaţie avută în vedere pentru scopul misiunii a fost transpusă iar existenţa legislaţiei naţionale care stabileşte praguri de etichetare pentru prezenţa accidentală a P. în seminţele non P. contravine prevederilor din art.21.2 a Directivei 18/2001/EC. Aşadar, neconcordanţa prevederilor naţionale cu legislaţia comunitară în domeniu a fost constatată deja de un organism oficial de control al Uniunii Europene.
Deoarece Directiva nr.18/2001/EC a fost transpusă în legislaţia naţională, întrebarea care se naşte este din ce motiv reclamanta se prevalează de această directivă fără a invoca prevederile corespunzătoare din dreptul intern.
Aşa cum de altfel în mod întemeiat susţine aceasta modul de transpunere al prevederii relevante sub aspectul dezbătut este defectuos. Comparând textul art.21.2 din Directivă cu textul art.40 alin.2 din OUG 43/2007 rezultă că în textul comunitar se arată cu putere imperativă faptul că stabilirea pragurilor este de competenţe exclusivă a Uniunii Europene, urmând a fi respectată procedura comunitară acolo indicată, în timp ce textul naţional rămâne ambiguu cât priveşte competenţa de a stabili pragurile, lăsând posibilitatea de a permite stabilirea acestora în cadrul reglementărilor naţionale.
În concluzie în esenţă se impune cu precădere a se stabili primatul dreptului comunitar asupra dreptului naţional ce funcţionează cu valoare de principiu.
Nu în ultimul rând prevederile art.45 din OUG nr.43/2007 aprobată prin Legea nr.247/2009 precum şi art.87 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 obligă pârâtul să ia toate măsurile pentru a menţine coexistenţa culturilor convenţionale, modificate genetic şi ecologice. Aceasta înseamnă printre altele şi păstrarea purităţii adecvate a seminţelor certificate în caz contrar însăşi existenţa oricărui alt tip de agricultură decât cel cu organisme modificate genetic fiind pus în pericol.
Pentru toate considerentele mai sus expuse în lumina textelor legale arătate, instanţa apreciază acţiunea formulată ca fiind întemeiată motiv pentru care o va admite cu consecinţa anulării literei G, punctul 9 din Capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr.7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România " din Ordinul Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1262/2005  pentru aprobarea S. şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii  şi comercializarea seminţelor de cereale, aşa cum acest text a fost modificat prin Ordinul 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R. ca nelegale,  precum şi a literei G, punctul 9 din Capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr.7 " Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1264/2005 cu modificările şi completările ulterioare, text modificat prin Ordinul nr. 186/23.03.2009 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării rurale , ca nelegale.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanta ASOCIAŢIA CLUBUL F. TRANSILVANIA, cu sediul în C-N str., (...) nr. 3  . 6 jud. C.
Dispune anularea literei G, punctul 9 din Capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr.7 "Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale în România " din Ordinul Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1262/2005  pentru aprobarea S. şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii  şi comercializarea seminţelor de cereale, aşa cum acest text a fsot modificat prin Ordinul 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R. ca nelegale,  precum şi a literei G, punctul 9 din Capitolul II "Prelucrarea şi certificarea seminţelor" din cuprinsul anexei nr.7 " Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea , certificarea şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile în România" din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1264/2005 cu modificările şi completările ulterioare , text modificat prin Ordinul nr. 186/23.03.2009 a Ministerului Agriculturii , Pădurilor şi Dezvoltării rurale, ca nelegale.
 Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 februarie 2010.

               PREŞEDINTE                                       GREFIER
         (...) (...)                                          (...) (...)

Red.CI
Dact.T./5ex
04.03.2010

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue