Treceți la conținutul principal

Consideratii privind ridicarea masinilor

Masura ridicarii si depozitarii vehiculelor parcate ilegal este intemeiata de dispozitiile art. 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare.
"1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.
2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.
3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament"
.

În practica ridicării autovehiculelor pretins a fi staţionate neregulamentar, cel puţin în raza Municipiului Bucureşti, acestea sunt ridicate de către firme private. În momentul în care deţinătorul autovehicului se prezintă la fiema care a ridicat şi depozitat autovehiculului I se prezintă o înştiinţare că urmează a fi sancţionat contravenţional.

Această practică este ilegală.

Aşa cum se poate vedea din dispoziţia art. 64 alin. 1 din OUG 195/2002 doar Poliţia Rutieră prin agenţii săi poate dispune ridicarea autovehiculelor.

Art. 97 din acelaşi act normative întăreşte această ide arătând că ridicarea autovehiculelor este o măsură tehnico-administrativă în competenţa Poliţiei Rutiere.

În consecinţă doar Poliţia Rutieră prin agenţii săi poate dispune ridicarea maşinilor pretins staţionate ilegal.

Această dispoziţie trebuie să se materializeze într-un act emis de către organul în drept Poliţia Rutieră.

După cum se observă constatarea încălcării regulilor privind staţionarea nu este constată prin procesul verbal de contravenţie, pentru că acesta abia urmează a fi întocmit conform comunicării care se primeşte de la  societatea comercială care ridică maşina. Nefiind stabilită vinovăţia privind staţionarea neregulamentară de către Agentul Poliţiei Rutiere, condiţie obligatorie pentru a se putea trece la ridicarea maşinii, măsura ridicării şi depozitării maşinii de către o firmă privată este un grav abuz, ba chiar poate fi calificată ca fiind o infracţiune cu trimitere la infracţiunea de furt calificat. Mai întâi trebuie stabilită vinovăţia privind încălcarea regulilor circulaţiei rutiere şi apoi se poate trece la măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului, nu invers. Ridicarea autovehiculului fără stabilirea vinovăţiei este o ilegalitate ba chiar o faptă penală.

Desigur nu poate fi exclus ca stabilirea încălcării regulii privind staţionarea să fie făcută printr-un alt act administrative decât procesul-verbal de contravenţie, ţinând seama de dificultăţile de a stabili persoana vinovată pentru încălcarea regulilor privind circulaţia rutieră cu privire la staţionare.

Însă nici acest alt act administrativ, în practică, nu este întocmit. Mai mult, pentru ca un act administrativ  individual să producă efecte acesta trebuie comunicat persoanei interesate (adică proprietarului autovehiculului) În mod vădit această regulă nu este respectată. Proprietarul nu este înştiinţat asupra măsurii dispuse, şi nu se face vreo comunicare a unui astfel de act administrative nici măcar cu ocazia prezentării la firma care a ridicat maşina a deţinătorului autovehiculului pentru a–şi recupera autovehiculului. Astfel că se poate trage concluzia că, în lipsa unui astfel de act administrativ prin care să se constate, de către Poliţia Rutieră,  nerespectarea regulilor cu privire la staţionare şi să se dispună ridicarea autoturismului, sau, dacă acest act există, dar este necomunicat, măsura aplicată de o firmă privată de a ridica autovehiculul pretins a staţiona ilegal, este un abuz.

Amintesc aici că un act administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice (art. 2 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ).

Astfel că o constatare de către angajaţii unei firme private a presupusei staţionări ilegale nu poate înlocui existenţa unui act administrativ întocmit în acest sens de către autoritatea publică competentă, Poliţia Rutieră.

În aceste condiţii ridicarea maşinii este o măsură ilegală şi reclamantul are dreptul atât la contravaloarea taxelor care i-au fost ilegal percepute, cât şi pentru daunele pricinuite maşinii prin manipularea sa neglijentă la momentul măsurii ridicării.

 A se vedea în acest sens sentinţa civilă nr.1483/19.02.2010 Judecătoria Sectorului 6.


Comentarii

Anonim a spus…
La art 64 alin. (3) se precizeată că "Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament".

Problema este: dacă prin Regulamentul aprobat prin HG 1391 nu sunt stabilite condiţiile despre care se face vorbire la art. 64 (3) mai sus menţionat, sunt întrunite condiţiile legale pentru ridicarea autovehiculelor de firme specializate?

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont