marți, 10 mai 2011

Tot despre zilieri

Monitorul Oficial, Partea I 300 02/05/2011 Normă metodologică din 29/04/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 02/05/2011 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Câteva precizări utile reies din aceste Norme, cu privire la Registrul de evidenţă aş zilierilor precum şi la modul de tratare a veniturilor zilierilor din punct de vedere al impozitării..
Beneficiarii de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa de a încheia raporturi juridice cu zilieri, pot delega acestora şi competenţa conducerii, completării şi transmiterii către inspectoratele teritoriale de muncă a copiei registrului

Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei, punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică.

Registrul va fi numerotat, parafat şi legat.

La fiecare înscriere a unui zilier în registru numele şi prenumele se înscriu cu literele mari de tipar, cu menţionarea şi a iniţialei tatălui.
Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:
   a) S.C. - societate comercială;
   b) S.A. - societate pe acţiuni;
   c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată;
   d) S.N.C. - societate în nume colectiv;
   e) S.C.S. - societate în comandită simplă;
   f) S.C.A. - societate în comandită pe acţiuni.

Registrul se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestuia se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.
Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă albastră.
Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări.
Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.
Nu se lasă pagini şi poziţii libere între paginile registrului.
Pe prima pagină a registrului se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări.
Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariului. Zilierii datorează impozit pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. Impozitul se calculează de către fiecare din beneficiarii de lucrări prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute zilnice.
Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice. Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Niciun comentariu: