Treceți la conținutul principal

Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice,

Monitorul Oficial, Partea I 421 16/06/2011 Decizie nr. 203 din 27/05/2011 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 16/06/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 139A din 3 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală


  Admite apelurile declarate de apelantele Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, Asociaţia Producătorilor şi Organizatorilor de Spectacole din România, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia cultură, împotriva Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, emisă de completul de arbitraj de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
    Schimbă în parte hotărârea apelată, stabilind următoarea formă finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice:
    "Art. 1. - Utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţă neexclusivă încheiate în prealabil cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale (denumit în continuare organismul de gestiune colectivă).
    Art. 2. - (1) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care organizează concerte, spectacole ori manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale.
    (2) În cazul în care activităţile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie.
    Art. 3. - Utilizatorii au obligaţia să solicite organismului de gestiune colectivă încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă cu cel puţin 5 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică.
    Art. 4. - (1) Remuneraţia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale se calculează potrivit valorilor procentuale, dar nu mai puţin decât remuneraţiile minime cuprinse în tabel:

   
Tipul concertului/spectacolului/manifestării artistice/localului
Remuneraţie procentuală
Remuneraţie minimă/zi/spectacol/ concert sau manifestare artistică
A. Concerte şi spectacole cu caracter muzical
1. Concerte simfonice, corale, de cameră
8%
500 lei/concert
2. Spectacol de operă
8%
500 lei/concert
3. Spectacol de operetă
7%
400 lei/concert
4. Spectacol de balet
6%
300 lei/concert
5. Spectacole de revistă, musicaluri, cabarete
7%
400 lei/concert
6. Concerte de fanfară
6%
100 Iei/concert
7. Concerte rock, pop, jazz etc.
7%
1.000 lei/concert
8. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în oraşe sau staţiuni, cu accesul publicului gratuit
4%
500 lei/zi
9. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în mediul rural, cu accesul publicului gratuit
3%
300 lei/zi
10. Concerte, spectacole sau manifestări artistice cu caracter festiv
3%
500 lei/concert
11. Concerte, spectacole sau manifestări artistice desfăşurate în localuri (lit. C)
5%
100 lei/concert
12. Spectacole de caritate, în care toate fondurile sunt destinate unui scop umanitar
0,5%
50 lei/concert
13. Karaoke
4%
100 lei/spectacol
B. Alte spectacole şi manifestări artistice
1. Circ, delfinarii, parcuri de distracţii şi altele asemenea
3%
200 lei/spectacol
2. Teatru, alte spectacole cu actori sau cu păpuşi, recitaluri de muzică:
a) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 10 minute
b) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 20 de minute
c) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 30 de minute
d) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 40 de minute
e) cu durata muzicii mai mare de 40 de minute
2%
2,5%
3%
3,5%
4,5%
100 lei/spectacol
150 lei/spectacol
200 lei/spectacol
250 lei/spectacol
300 lei/spectacol
3. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, dans sportiv şi altele asemenea)
3%
100 lei/spectacol
4. Spectacole electorale
8%
3.000 lei/spectacol
5. Muzică transmisă prin maşini publicitare
5%
500 lei/oră/mijloc auto
6. Spectacole de laser, lumini şi artificii, dacă acestea includ opere muzicale
1%
200 lei/oră
C. Localuri
1. Discoteci şi cluburi:
a) municipiul Bucureşti
8%
1.000 lei/lună
b) localităţi cu peste 300.000 de locuitori
7%
800 lei/lună
c) localităţi cu peste 100.000 de locuitori
6%
600 lei/lună
d) localităţi cu peste 10.000 de locuitori
5%
400 lei/lună
e) localităţi cu mai puţin de 10.000 de locuitori
4%
200 lei/lună
f) staţiuni turistice din mediul urban
7%
900 lei/lună
g) staţiuni turistice din mediul rural
6%
700 lei/lună
2. Cafenele, cafe-concert şi piano-bar în care muzica are o contribuţie la specificitatea acestora
7%
500 lei/lună
3. Sexy-cluburi
8,5%
1.200 lei/lună
4. Baruri şi restaurante cu program de varietăţi
7%
500 lei/lună

    (2) La remuneraţiile prevăzute la alin. (1) se adaugă TVA.
    (3) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii următoare.
    (4) În cazul întârzierii plăţii remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
    Art. 5. - Baza de calcul al remuneraţiilor procentuale o reprezintă, după caz:
    A. veniturile, mai puţin TVA, obţinute de utilizatori din comunicarea de opere muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice, cum sunt:
    a) vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestare artistică;
    b) publicitatea ocazionată de spectacol, concert ori manifestare artistică;
    c) sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice;
    d) sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică;
    e) alocaţiile sau alte finanţări bugetare destinate subvenţionării preţului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice;
    B. bugetul de cheltuieli efectuate de utilizatori pentru comunicarea publică de opere muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice, în cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice. Bugetul de cheltuieli este compus din totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli cu onorariile, cazarea, transportul artiştilor interpreţi, al organizatorilor şi al colaboratorilor, cheltuieli pentru locaţia spaţiului de desfăşurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate şi promoţie, cheltuieli de regie şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice.
    Art. 6. - (1) În cazul în care în aceeaşi locaţie sunt utilizate opere muzicale şi în alte modalităţi decât în cadrul spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii acelor opere muzicale au obligaţia de a încheia autorizaţii de licenţă neexclusivă pentru acea utilizare şi să plătească remuneraţiile corespunzătoare prevăzute de metodologiile specifice acelui tip de utilizare.
    (2) Cluburile şi discotecile care, în intervalul dintre două spectacole sau concerte, desfăşoară şi activităţi de bar, restaurant, alimentaţie publică etc. datorează şi remuneraţiile corespunzătoare potrivit metodologiilor în vigoare privind comunicarea publică a operelor muzicale pentru ambianţa în cadrul unor astfel de activităţi.
    Art. 7. - (1) În termen de 25 de zile de la data desfăşurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii au obligaţia să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând:
    a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului;
    b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului;
    c) denumirea şi data spectacolului, concertului ori manifestării artistice;
    d) locul în care s-a desfăşurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică;
    e) denumirea, autorii şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert sau manifestare artistică);
    f) baza de calcul al remuneraţiei.
    (2) Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:
    a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului;
    b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului;
    c) denumirea şi adresa punctului de lucru;
    d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale;
    e) denumirea şi data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică);
    f) denumirea, autorii şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate şi interpreţii acestora sau, după caz, formaţiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică).
    (3) Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:
    a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului;
    b) numele, prenumele şi calitatea reprezentantului utilizatorului;
    c) denumirea şi adresa punctului de lucru;
    d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (2) şi (3) se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată.
    (5) Prin spectacol sau zi de spectacol, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege intervalul de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăşoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.
    (6) Fiecare raport va fi ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al utilizatorului şi va include declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete şi corecte.
    (7) La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile şi discotecile, o copie a decontului privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autorităţile competente.
    Art. 8. - Organismul de gestiune colectivă poate monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiind permis în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegaţii speciale. Reprezentanţii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, fără a fi necesară o autorizare prealabilă a utilizatorului şi fără plată, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale.
    Art. 9. - Remuneraţiile forfetare, inclusiv remuneraţiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare."
    Executorie.
    Irevocabilă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris