Treceți la conținutul principal

Construcţia de imobile în asociere


Nu rar este întâlnită situaţia în care mai multe persoane pentru a profita de oportunităţi pe care le oferă piaţa imobiliară aleg să construiască în comun un imobil sau un grup de imobile.

Cum sunt reglementate raporturile juridice dintre persoanele care aleg o astfel de soluţie?

Cadrul legal este contractul de societate aşa cum este el reglementat de Codul civil încă în vigoare art. 1491 şi următoarele.

„Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva.” (art. 1491 C.civ.)

Mai precis,  este vorba de varianta societăţii particulare.

„Societatea particulara este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor.” (art. 1499 C.civ.)

Contractul de societate civil nu presupune crearea unei persoane juridice, el este doar o înţelegere între părţi asupra modului de a coopera în scopul de a atinge obiectivul pe care şi l-au proprus (în acest caz construcţia imobilului sau grupului de imobile).

Deoarece nu se crează o persoană juridică, cele mai importante clauze sunt cele privind contribuţia membrilor societăţii , modul de împărţire a imobilului (grupului de imobile) la finalizare, şi, mai ales, modul în care va acţiona persoana care reprezintă pe membrii societăţii. Această din urmă clauză prezintă importanţă deoarece această persoană va acţiona aparent în nume propriu (societatea nu este o persoană juridică) şi este foarte important modul în care ceilalţi membrii ai societăţii vor controla acţiunile acestui reprezentant pentru ca acesta să nu deturneze în scop personal rezultatele asocierii.

La final împărţeala se face prin asemănare cu procedura succesorală, prin partaj în faţa notarului public.

„La impartirea averii societatii intre asociati se aplica regulile relative la impartirea ereditatii, la forma acestei impartiri si la obligatiile ce rezulta intre erezi.” (art.1530 C.civ)

În caz de neînţelegeri partajul se poate face prin instanţă.

Faţă de alte mecanisme de interpunere de persoane ce ar putea fi imaginate, faptul că în final rezultatul asocierii, imobilul sau grupul de imobile, este transmis către asociaţi prin partaj prezintă un avantaj fiscal deoarece potrivit art. 151 3 alin. ultim din Normele metodologice la Codul Fiscal (HG 44/2004 cu modificările ulterioare, a se vedea în special HG 1195/2007) nu se datorează impozit pe venit pentru bunurile imobiliare dobândit prin partaj judiciar sau voluntar.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris