Treceți la conținutul principal

Radiere valori mobiliare

Monitorul Oficial, Partea I 506 18/07/2011 Instrucţiuni nr. 4 din 16/06/2011 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 18/07/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Instrucţiunile abordează două situaţii categorii de valori mobiliare raportat la procesul de radiere al valorilor mobiliare

1.   Valorile mobiliare pentru care există o decizie de retragere de la tranzacţionare aflate în situaţia  în care hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacţionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată. Valorile mobiliare  vor fi radiate din evidenţele C.N.V.M. în situaţia în care instanţele de judecată resping definitiv şi irevocabil cererea de anulare a hotărârii AGEA.
2.   Valori mobiliare care au făcut obiectul unui prospect de ofertă publică de vânzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare. or fi înregistrate şi menţinute în evidenţele C.N.V.M. o perioadă de 2 ani. În acest termen, consiliul de administraţie al societăţii comerciale emitente are obligaţia de a convoca AGEA pentru a se pronunţa cu privire la întreprinderea demersurilor privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa de capital sau cu privire la renunţarea la admitere.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris