Treceți la conținutul principal

Achizitii publice: Exemple de formulări restrictive din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice

Monitorul Oficial, Partea I 687 28/09/2011 Ordin nr. 509 din 14/09/2011 - Emitent: Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Intrare in vigoare: 28/09/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie

 În vederea accelerării procedurilor de licitaţie restrânsă, respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, există obligaţia încărcării în sistemul electronic a unei justificări menite să susţină situaţia de urgenţă ce impune reducerea termenelor în cauză, situaţie de urgenţă ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante.

Operatorii economici se pot implica în paralel în derularea mai multor proceduri de atribuire, considerent ce va obliga autorităţile contractante să solicite şi să permită depunerea documentelor în oricare dintre formele:
   - original;
   - copie legalizată;
   - copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul".

Toate documentele întocmite/emise de către candidat/ofertant cu scopul participării la procedurile iniţiate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al terţului/terţilor susţinător(i)

Vor putea fi solicitate în formă originală acele acte emise de societăţi de asigurări, societăţi bancare sau alte instituţii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, şi, implicit, folosite decât în scopul demonstrării anumitor cerinţe legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate.

Autoritatea contractantă va prevedea în documentaţia de atribuire, pentru situaţia participării la procedură cu ofertă comună, care dintre criteriile de calificare şi selecţie urmează a fi îndeplinite de fiecare dintre ofertanţii asociaţi, precum şi cele care pot fi îndeplinite doar de către aceia care urmează a executa acele părţi din contract avute în vedere la stabilirea criteriilor de calificare.

În cazul în care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea de exercitare a activităţii profesionale", autorizarea Autorităţii Feroviare Române (AFER), Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entităţi juridice, în cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa este considerată îndeplinită dacă unul dintre asociaţi - respectiv subcontractantul, dacă este cazul deţine autorizarea solicitată şi numai cu condiţia ca acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectivă.
Terţul nu poate susţine, prin prezentarea unei astfel de autorizaţii, un operator economic ofertant, din considerentul că acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă.
În cazul în care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea tehnică şi/sau profesională", autorizarea AFER, ANR, ISCIR etc. pentru personalul implicat, îndeplinirea cerinţei se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune ofertă comună sau pe cele ale subcontractantului, cu condiţia ca cel care dispune de resursele umane autorizate să realizeze partea din contract pentru care se impun autorizările solicitate.
Terţul poate susţine un operator economic prin punerea la dispoziţia sa a resurselor umane/tehnice autorizate cu care se va realiza ulterior partea din contract pentru care aceste autorizări se impun.

Cerinţele referitoare la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de către organele competente în domeniu.

 Autorităţile contractante nu vor solicita cerinţe de calificare şi selecţie precum: ISO OHSAS 18001:1999 - sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, respectiv certificat SA 8000.

Autorităţile contractante vor stabili atât cuantumul garanţiei de participare, cât şi criteriile de calificare şi selecţie prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi încheiat şi nu la valoarea estimată totală, ce ţine seama şi de eventualele suplimentări.
În aceste situaţii autorităţile contractante au obligaţia ca în momentul completării invitaţiei/anunţului de participare să menţioneze atât valoarea estimată totală, cât şi pe cea a contractului iniţial.

Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de furnizare/prestare/execuţie, semnat/încheiat şi/sau început în ultimii 3, respectiv 5 ani, devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat şi/sau să fi început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 sau 5 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
Prin formula "servicii duse la bun sfârşit" se înţeleg:
   - servicii recepţionate parţial;
   - servicii recepţionate la sfârşitul prestării (sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie)
Prin formulele "lucrări executate şi duse la bun sfârşit" şi "contract de lucrări finalizat" se înţelege:
   - lucrări recepţionate parţial care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie parţială; sau
   - lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
   - lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.

Exemple de formulări restrictive din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice (extrase din anexele la Ordin)

Cazier judiciar/fiscal al personalului operatorului economic
Istoricul litigiilor (informaţiile cuprinse se regăsesc în cadrul declaraţiei pe propria răspundere).
NOTĂ:
Istoricul litigiilor este o declaraţie pe propria răspundere a operatorilor economici prin care se prezintă încadrarea sau neîncadrarea în prevederile art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Din acest considerent, solicitarea depunerii atât a istoricului litigiilor, cât şi a declaraţiei pe propria răspundere, conform căreia operatorul economic nu se regăseşte în prevederile articolului mai sus amintit, este inoportună, ambele documente certificând în esenţă aceeaşi stare de fapt, informaţiile pe care le-ar cuprinde un istoric al litigiilor regăsindu-se în cadrul declaraţiei pe propria răspundere.
Declaraţie potrivit căreia operatorul economic se află în procedura de insolvenţă
Obiectul contractului trebuie să se regăsească în codul CAEN principal din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Codul CAEN trebuie să corespundă Codului comun internaţional privind achiziţiile de produse şi servicii (CPV) aferent obiectului contractului.
Ofertantul/Candidatul trebuie să depună statutul societăţii comerciale sau actul constitutiv al acesteia atunci când se solicită certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină certificat de atestare profesională emis de diverse entităţi în baza unor regulamente proprii ce nu au la bază acte normative.
Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină autorizări de livrare de la producătorul sau distribuitorul produselor comercializate ori de la cel al echipamentelor.
Ofertantul/Candidatul trebuie să deţină autorizări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi).
Sediul ofertantului/candidatului trebuie să fie situat în zona
Rezultatele exerciţiilor financiare/Bilanţul contabil pentru ultimii 3 ani trebuie să fie pozitive/pozitiv sau să indice profit.
Acces la linii de credit în sumă fixă de ... (fără corelarea cu perioada solicitată pentru finanţare)
Scrisori de bonitate din partea băncilor în sumă fixă de ...
Prezentarea de către operatorul economic a unei asigurări privind riscul profesional
Înregistrarea la Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) sau adeverinţă CIP care să ateste că nu figurează în evidenţele acestei instituţii cu incidente majore de plată.
NOTĂ:
Incidentul de plată reflectă situaţia în care se află o persoană fizică sau juridică, client al unei bănci, atunci când nu îşi îndeplineşte la timp obligaţia asumată de a efectua plata unui instrument de plată introdus în circuitul bancar. Informaţiile înscrise în CIP pe numele unei persoane fizice sau juridice, alături de analizele specifice efectuate de bănci, contribuie la fundamentarea deciziei de acordare a unui credit ori de deschidere de cont curent pentru un nou client. În cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică, această analiză nu are relevanţă în măsura în care plata contractului constituie obligaţia autorităţii contractante, şi nu a furnizorului/ prestatorului/executantului.
Totodată, scrisorile/declaraţiile emise de către bănci conţin informaţii de bonitate financiară: datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridică de organizare, tipul de capital, indicatori ai performanţei financiare (cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichidităţii globale, rata solvabilităţii generale), experienţa de lucru cu clientul etc. şi, prin urmare, acestea constituie dovezi edificatoare care reflectă o imagine fidelă a situaţiei financiare a operatorilor economici.
Listă a principalelor livrări prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/ştampilate/începute .........................
- listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 2 ani
- listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimul an
- solicitarea de demonstrare a experienţei similare:
- nr. MINIM de contracte/recomandări
- nr. FIX de contracte > 1
- recomandări din partea beneficiarilor în care să se menţioneze calificativul "foarte bine"
- recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi)
 Echipamentele necesare pentru executarea contractului trebuie să fie în proprietatea ofertantului.
Solicitarea unui:
- nr. MINIM de staţii de alimentare cu carburant
- nr. FIX de staţii de alimentare cu carburant > 1
- nr. MAXIM de staţii de alimentare cu carburant
- nr. de km (distanţa) până la staţia de alimentare cu combustibil
NOTĂ:
Staţiile de alimentare cu carburant reprezintă doar un exemplu, acesta putând fi diferit în funcţie de obiectul contractului.
Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent la data depunerii ofertelor.


Autorizaţie/Împuternicire pentru livrarea/comercializarea produselor din partea producătorului sau importatorului
Prezentarea certificatului ISO 9001 de la producător/distribuitor
Listă a principalelor servicii prestate prin prezentarea de contracte finalizate/semnate/ştampilate/începute......................
- listă a principalelor servicii prestate în ultimii 2 ani
- listă a principalelor servicii prestate în ultimul an
- recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi)
- dovada, în ceea ce priveşte experienţa similară, că a îndeplinit calitatea de contractant principal într-un contract similar cu cel care face obiectul achiziţiei
Solicitarea de demonstrare a experienţei similare:
- nr. MINIM de contracte/recomandări
- nr. FIX de contracte > 1
NOTĂ:
În cazul serviciilor de proiectare/asistenţă tehnică/supervizare nu se poate impune îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară utilizând subcriterii asociate valoric/cantitativ cu lucrările ce urmează a fi executate.
În cazul serviciilor de întreţinere/reparaţii nu se poate impune îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară utilizând subcriterii care se identifică cu caracteristici/capacităţi ale echipamentului ce face obiectul contractului de servicii.
Participarea personalului responsabil într-un număr MINIM/MAXIM de proiecte similare
Participarea personalului responsabil într-un număr MINIM/MAXIM de proiecte similare a căror valoare de finanţare aprobată să fie de.... (de exemplu, 50 de milioane de euro)
Personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derulării contractului trebuie să fie angajat sau angajat permanent.
Recomandări emise în mod special pentru autoritatea contractantă organizatoare a procedurii (care să indice denumirea acestei autorităţi)
- contract(e)/semnat(e)/început(e)/încheiat(e) în ultimii 5 ani
- dovada că a finalizat în ultimii 5 ani un contract care cuprinde atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări
- dovada că a finalizat în ultimii 5 ani un contract de execuţie pentru o unitate spitalicească/o unitate de alimentaţie publică
- demonstrarea experienţei similare prin executarea de contracte pentru obiective de investiţii identice cu cel care urmează a se executa (de exemplu, execuţia de drumuri judeţene poate reflecta capacitatea de execuţie şi pentru drumuri naţionale; execuţia de unităţi spitaliceşti poate reflecta capacitatea de execuţie a unui sediu de primărie)
- prezentarea unui contract de lucrări în valoare de minimum X lei prin care să se fi realizat punerea în operă a minimum Y m2/km/tone/etc.
Responsabil privind asigurarea controlului calităţii într-un proiect a cărui valoare estimată este de X lei/euro

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris