Treceți la conținutul principal

Credite asociatii proprietari

Monitorul Oficial, Partea I 712 10/10/2011 Normă metodologică din 28/09/2011 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 10/10/2011 de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile de locuit deţinute de asociaţiile de proprietari/proprietarii de locuinţe, denumite/denumiţi în cele ce urmează beneficiari de credite.
Lucrările eligibile pentru contractare de credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată sunt lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei clădirilor, , precum şi, după caz, lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică.
Decizia de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit cu credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată se ia de către asociaţia de proprietari/proprietarul locuinţei unifamiliale - persoană fizică, în calitate de beneficiari de credite.
 În cazul asociaţiei de proprietari, hotărârea pentru executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii de locuit se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari, iar hotărârea de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile Legii se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrările de intervenţie. Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia de a înştiinţa toţi proprietarii din condominiu, inclusiv pe cei care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişarea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari la avizierul asociaţiei, în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.
Hotărârea de contractare a unui împrumut bancar, se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi se semnează şi se ştampilează de preşedintele asociaţiei de proprietari.
La hotărâre se anexează lista proprietarilor, redactată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la norme şi care va cuprinde datele de identificare a proprietarilor, precum şi acordul acestora cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii de locuit şi contractarea unui împrumut bancar.
Beneficiarul de credit - asociaţia de proprietari - este eligibil dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator.
Beneficiarul de credit - proprietarul, persoană fizică - este eligibil, dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi - iluminat, gaze naturale şi apă-canal - în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris