Treceți la conținutul principal

METODOLOGIE privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

Monitorul Oficial, Partea I 710 07/10/2011 Decizie nr. 266 din 04/10/2011 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 07/10/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental 
 METODOLOGIE 
privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

   1. Utilizatorii de opere muzicale în scop ambiental au obligaţia ca, înaintea oricărei utilizări de opere muzicale, să obţină din partea UCMR - ADA autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale şi să plătească remuneraţii potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a utilizării.
   2. În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) comunicare publică a operelor muzicale în scop ambiental - comunicarea uneia sau mai multor opere muzicale făcută într-un loc deschis publicului ori în orice loc în care se adună sau are acces, concomitent ori succesiv, un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, indiferent de modalitatea realizării comunicării şi de mijloacele tehnice folosite, cu scopul de a crea ambianţa pentru desfăşurarea oricărei alte activităţi ce nu necesită în mod indispensabil utilizarea operelor muzicale;
   b) utilizator de opere muzicale în scop ambiental - orice persoană juridică sau fizică autorizată, care deţine ori foloseşte cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, împrumut etc.) spaţii, închise ori deschise, în care sunt instalate sau deţinute aparate şi orice alte mijloace tehnice ori electronice cum ar fi: televizoare, receptoare radio, casetofoane, combine muzicale, echipament informatic, CD-player, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoţite de sunet.
   3. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a operelor muzicale, deţinătorii, cu orice titlu, persoane juridice ori fizice ce utilizează acele părţi din spaţiu vor plăti, potrivit spaţiului utilizat, remuneraţii în conformitate cu prezenta metodologie.
   4. Plata remuneraţiilor datorate de utilizatori se efectuează lunar. Termenul-limită de plată este data de 15 a lunii pentru care se face plata. La remuneraţiile prevăzute de prezenta metodologie se adaugă cota legală de TVA.
   5. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,5%/zi de întârziere.
   6. Pentru perioada pentru care utilizatorul nu a încheiat autorizaţie licenţă neexclusivă cu UCMR-ADA, acesta are obligaţia de a plăti UCMR-ADA o sumă egală cu triplul remuneraţiilor ce ar fi fost legal datorate dacă ar fi încheiat autorizaţia licenţă neexclusivă.
   7. Organismele de gestiune colectivă pot monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, accesul acestora fiind asigurat în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii în scop ambiental. Reprezentanţii organismelor de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop ambiental.
   8. Utilizatorii menţionaţi la pct. 1 din tabel au obligaţia de a comunica UCMR - ADA certificatele de clasificare a unităţilor de cazare deţinute.
   9. Utilizatorii au obligaţia de a comunica UCMR - ADA, în termen de 10 zile de la solicitare, copii ale planurilor cadastrale ale spatiilor pe care le deţin cu orice titlu sau, în absenţa acestora, copii ale actelor prin care au dobândit proprietatea ori folosinţa spaţiilor (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, contract de închiriere, comodat etc.) şi de a comunica orice alte documente şi/sau informaţii solicitate în baza art. 130 lit. h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
   10. În cazul în care un utilizator urmează să înceteze utilizarea operelor muzicale, acesta este obligat să transmită la sediul central al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, înainte de data încetării utilizării operelor muzicale, o notificare scrisă cuprinzând: denumirea şi sediul utilizatorului, numărul şi data autorizaţiei încheiate cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, adresa completă a locaţiei unde încetează utilizarea şi data la care va înceta utilizarea. În absenţa unei astfel de notificări scrise, comunicate către sediul central al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorul datorează în continuare remuneraţiile prevăzute de prezenta metodologie, conform autorizaţiei licenţă neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a utilizării operelor muzicale.
   11. Remuneraţiile forfetare se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în 5 zile de la data depunerii, şi intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate.
   12. Pentru alte modalităţi de utilizare pentru care remuneraţiile nu sunt cuprinse în tabele, organismul de gestiune colectivă poate încheia prin negociere autorizaţii licenţă neexclusivă cu utilizatorii.
   13. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte.
   14. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică tuturor utilizatorilor de opere muzicale în scop ambiental.

   
 
 TABEL Remuneraţii datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental*)
   
1. Unităţi de cazare
Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare
Clasificare - stele/margarete -
Remuneraţie/cameră/lună
1.A
Hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, apartamente sau camere de închiriat, structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice
a.
până la 2 stele/margarete
2 lei
b.
3 stele/margarete
3 lei
c.
4 stele/margarete
4 lei
d.
5 stele/margarete
5 lei
2. Unităţi de alimentaţie publică din oraşe şi staţiuni turistice**)
2.A
Restaurante, terase, baruri, birturi, berării, fast-food, pizzerii etc.
a.
până la 50
60 lei
b.
51-100
130 lei
c.
101-200
180 lei
d.
201-300
250 lei
e.
301-400
300 lei
f.
401-500
350 lei
g.
Peste 500
350 lei plus 50 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
2.B
Restaurante, terase, baruri, birturi, berării, fast-food, pizzerii etc. în 
care comunicarea publică a operelor muzicale se face prin prestaţii ale artiştilor interpreţi sau formaţii de artişti
a.
Până la 50
80 lei
b.
51-100
180 lei
c.
101-200
250 lei
d.
201-300
320 lei
e.
301-400
380 lei
f.
401-500
440 lei
g.
Peste 500
440 lei plus 60 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
2.C
Săli de nunţi, petreceri, baluri şi alte evenimente deţinute cu orice titlu
300 lei/eveniment
3. Unităţi de alimentaţie publică din comune şi sate**)
3.A
Restaurante, terase, baruri, birturi, berarii, fast-food, pizzerii etc.
a.
până la 100
60 lei
b.
101-200
150 lei
c.
201-300
200 lei
d.
301-400
250 lei
e.
Peste 400
250 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
3.B
Săli de nunţi, petreceri, baluri şi alte evenimente deţinute cu orice titlu
100 lei/eveniment
Tipul unităţii
Suprafaţa (m2)
Remuneraţie/lună
4. Unităţi comerciale sau de prestări 
cu activitate continuă**), ***)
4.A
Magazine de orice tip, mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale etc.
a.
până la 100
70 lei
b.
101-200
90 lei
c.
201-300
120 lei
d.
301-400
150 lei
e.
401-500
170 lei
f.
501-600
200 lei
g.
601-700
230 lei
h.
701-800
260 lei
i.
801-900
280 lei
j.
901-1.000
300 lei
k.
1.001-2.000
600 lei
l.
2.001-3.000
900 lei
m.
3.001-4.000
1.200 lei
n.
4.001-5.000
1.500 lei
o.
5.001-6.000
1.800 lei
p.
Peste 6.000
1.800 lei la care se adaugă 200 lei pentru fiecare tranşă de până la 1.000 m2ce depăşeşte suprafaţa de bază de 6.000 m2
5. Unităţi comerciale sau de prestări cu activitate continuă cu suprafeţe mai mici de 200 m2 situate în comune şi sate**), ***)
5.A
Magazine de orice tip cu suprafaţa mai mică de 200 m2
a.
până la 50
35 lei
b.
51-100
50 lei
c.
101-200
70 lei
6. Agrement, centre medicale, birouri
6.A
Săli de jocuri de noroc
a.
Până la 50
200 lei
b.
51-100
300 lei
c.
101-200
400 lei
d.
201-300
500 lei
e.
301-400
600 lei
f.
Peste 400
600 lei plus 100 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
6.B
Cazinouri
a.
Până la 200
1.000 lei
b.
Peste 200
1.700 lei
6.C
Săli de internet
a.
Până la 50
50 lei
b.
Intre 51 şi 100
70 lei
c.
Peste 100
70 lei plus 50 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
6.D
Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masă etc.
a.
Până la 100
70 lei
b.
101-200
100 lei
c.
201-300
150 lei
d.
Peste 300
150 lei plus 50 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
6.E
Patinoare şi piscine
a.
Până la 200
50 lei
b.
Peste 200
100 lei
6.F
Parcuri de distracţie, orăşele şi sate de vacanţă
a.
Până la 100
50 lei
b.
101-200
80 lei
c.
201-500
150 lei
d.
Peste 500
150 lei plus 70 lei pentru fiecare tranşă de până la 200 m2/suplimentară
6.G
Şcoli de dans
a.
până la 100
100 lei
b.
101-200
150 lei
c.
Peste 200
150 lei plus 70 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
6.H
Săli de gimnastică aerobică, fitness, culturism şi alte asemenea
a.
Până la 200
100 lei
b.
Între 201 şi 400
150 lei
c.
Peste 400
150 lei plus 40 lei pentru fiecare tranşă de până la 100 m2/suplimentară
6.I
Locuri de joacă pentru copii
a.
Până la 50
20 lei
b.
51-100
30 lei
c.
101-300
40 lei
d.
301-400
50 lei
e.
401-500
60 lei
f.
Peste 500
60 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă de până la 200 m2/suplimentară
6.J
Muzee
50 lei
6.K
Birouri sau centre administrative
25 lei
6.L
Centre sau cabinete medicale ori de tratament
50 lei
7. Evenimente ocazionale
Tipul evenimentului
Remuneraţie/eveniment
7.A
Petreceri organizate cu ocazia unor colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, lansări de carte sau discuri, reuniuni profesionale şi alte asemenea
150 lei
7.B
Petreceri organizate de persoane juridice pentru salariaţi în alte spaţii decât cele prevăzute la pct. 2.C şi 3.B
50 lei
7.C
Nunţi, botezuri în alte spaţii decât cele de la pct. 2.C şi 3.B
60 lei
7.D
Parade de modă, concursuri de frumuseţe
400 lei
8. Târguri şi expoziţii
Tipul unităţii
Suprafaţa (m2)
Remuneraţie/zi
8.A
Târguri sau expoziţii în spaţii acoperite
a.
Până la 200
100 lei
b.
201-500
200 lei
c.
501-1.500
400 lei
d.
1.501-2.500
700 lei
e.
2.501-3.500
1.000 lei
f.
3.501-4.500
1.500 lei
g.
Peste 4.500
1.500 lei plus 500 lei pentru fiecare tranşă de până la 1.000 m2/suplimentară
8.B
Târguri sau expoziţii în spaţii descoperite
a.
Până la 500
70 lei
b.
501-1.000
130 lei
c.
1.001-2.000
200 lei
d.
2.001-3.500
300 lei
e.
Peste 3.500
300 lei plus 70 lei pentru fiecare tranşă de până la 1.000 m2/suplimentară
8.C
Târguri mobile (cort)
a.
Până la 200
30 lei
b.
201-400
50 lei
c.
Peste 400
50 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 200 m2/suplimentară
8.D
Târguri, iarmaroace sau talciocuri în aer liber
a.
Până la 200
20 lei
b.
Între 201 şi 500
40 lei
c.
Peste 500
40 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 500 m2/suplimentară
8.E
Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi alte asemenea
a.
Până la 200
30 lei
b.
Peste 200
50 lei
9. Standuri mobile cu activitate permanentă
Tipul standului
Remuneraţie/lună/stand sau magazin mobil
9.A
Magazine (standuri) mobile
20 lei
9.B
Standuri în pieţe, târguri sau alte locuri publice
15 lei
10. Transporturi terestre sau maritime de pasageri
Mijloc de transport
Remuneraţie/mijloc de transport/lună
10.A
Autobuze, troleibuze, tramvaie
25 lei
10.B
Microbuze
30 lei
10.C
Taxiuri
15 lei
10.D
Autocare de transport intern şi internaţional
60 lei
10.E
Vehicule de agrement (trenuleţe, remorci, platforme, atelaje)
80 lei
10.F
Autoturisme închiriate (rent a car)
50 lei
10.G
Trenuri de pasageri cu trafic intern
100 lei
10.H
Vagoane-restaurant sau bar
100 lei
10.I
Ambarcaţiuni de agrement pe lacuri/râuri
60 lei
10.J
Ambarcaţiuni de agrement fluviale şi maritime
100 lei
10.K
Ambarcaţiuni de transport pasageri
60 lei
10.L
Telegondole, telecabine etc.
20 lei
10.M
Ascensoare
10 lei
11. Transporturi aeriene de pasageri****)
Mijloc de transport
Remuneraţie/ lună/aeronavă
11.A
Aeronave de orice tip
200 lei
12. Spaţii de aşteptare
Spaţii de aşteptare situate în:
Remuneraţie/spaţiu de aşteptare/lună
12.A
Aeroporturi cu trafic internaţional
200 lei
12.B
Aeroporturi cu trafic intern
100 lei
12.C
Gări
60 lei
12.D
Autogări
50 lei
12.E
Staţii de metrou, tramvai sau troleibuz
20 lei
13. Parcări
1S.A
a.
Până la 500
50 lei
1S.B
b.
501-1.000
100 lei
1S.C
101-200 de locuri
c.
1.001-2.000
130 lei
1S.D
201-450 de locuri
d.
2.001-3.000
160 lei
1S.E
451-500 de locuri
e.
3.001-5.000
200 lei
1S.F
Peste 500 de locuri
f.
Peste 5.000
200 lei plus 50 lei pentru fiecare tranşă de până la 1.000 m2/suplimentară
14. Parcuri, pieţe, piaţete, intersecţii, plaje, ştranduri, pârtii pentru schi
Tipul utilizării
Remuneraţie/difuzor/lună
14.A
Comunicarea publică a operelor muzicale prin difuzoare sau prin orologii (fără interpreţi), instalate în parcuri, grădini, pieţe, piaţete, intersecţii, plaje, ştranduri, pârtii (nu include şi remuneraţia pentru manifestări artistice)
50 lei
15. Call center
Tipul utilizării
Remuneraţie/lună/linie telefonică
15.A
Call center - apel în aşteptare
300 lei
16. Stadioane şi săli de sport
Modul de utilizare
Remuneraţie/eveniment
16.A
Muzică ambientală (fără interpreţi) în timpul evenimentelor sportive desfăşurate pe stadioane
200 lei
16.B
Muzică ambientală (fără interpreţi) în timpul evenimentelor sportive în săli de sport
100 lei
   **) La determinarea remuneraţiei datorate de utilizatori în funcţie de suprafaţă vor fi luate în considerare toate spaţiile, inclusiv ringurile de dans (bar, terasă, club etc.). Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi, remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plăti pentru fiecare activitate, respectiv pentru fiecare spaţiu dotat cu casă de marcat şi/sau vânzător.
   ***) Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea operelor muzicale în prezenţa clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio oferit spre vânzare şi supus testării la standuri special amenajate. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a operelor muzicale menţinerea în stare de funcţionare a unuia sau mai multor aparate în incinta unităţii comerciale ori în afara acesteia.
   ****) La transportul de pasageri aerian remuneraţiile forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursă. Se consideră utilizator în cadrul activităţii de taxi prestatorul de servicii (compania) sub a cărui marcă sau denumire se exercită activitatea, pentru toate autoturismele care sunt inscripţionate cu marca ori denumirea sa, inclusiv în cazul unor colaborări cu persoane fizice autorizate sau alte terţe persoane.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua