vineri, 11 noiembrie 2011

Cererea privind esalonarea datoriilor la buget

Monitorul Oficial, Partea I 764 31/10/2011 Procedură din 19/10/2011 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 31/10/2011 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se solicită de către contribuabili în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, (pentru obligaţiile fiscale administrate de organele vamale, competenţa de acordare a înlesnirilor la plată revine organului vamal competent, conform prevederilor legale în vigoare,sau direcţia judeţeană a Municipiului Bucureşti sau administraţia fiscală pentru alte obligaţii) sau comunicate prin poştă, cu confirmare de primire.
Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către contribuabil, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.
Cererea contribuabilului se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, după caz.
Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente: a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;
c) suma totală pentru care se solicită eşalonare la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;
d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
e) menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;
f) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.
La cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:
a) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului, din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală;
b) documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:
a) copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent, după caz;
b) situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
c) copia ultimei balanţe de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
e) situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii.
În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:
a) registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;
b) programul de redresare financiară sau orice alt document similar care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare.
Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit.

Niciun comentariu: