marți, 17 ianuarie 2012

Autorizare agenti de munca temporara


Monitorul Oficial, Partea I 5 04/01/2012 Hotărâre nr. 1256 din 21/12/2011 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 04/01/2012 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanţi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
   a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN";
   b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;
   c) să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglementările financiare, vamale şi nici cu cele care privesc disciplina financiară;
   d) să nu fi fost sancţionate contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale; contravenţiile cu privire la care există o acţiune pe rolul instanţelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluţionării cererii de autorizare s-a pronunţat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
   e) să constituie o garanţie financiară.
Autorizarea solicitanţilor se face de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale în a căror rază teritorială îşi au sediul.
În scopul obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitanţii depun la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale o cerere însoţită de un dosar de autorizare care trebuie să conţină următoarele documente:
   a) actul constitutiv sau actul adiţional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menţionat obiectul de activitate, în copie legalizată;
   b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, emis de oficiul registrului comerţului, în care să fie menţionat obiectul principal de activitate, în copie legalizată;
   c) cazierul fiscal;
   d) certificate eliberate de instituţiile competente, care să ateste îndeplinirea condiţiei de a nu avea debite la bugetul de stat sau bugetele locale;
   e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care trebuie să cuprindă menţiuni din care să rezulte că solicitanţii nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;
   f) dovada constituirii garanţiei financiare;
   g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condiţiei privind lipsa sancţiunilor contravenţionale (punctul d. de mai sus)
Filialele solicitanţilor se supun separat procedurii de autorizare.
Garanţia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Garanţia financiară se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi băneşti negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum şi a contribuţiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Niciun comentariu: