Treceți la conținutul principal

Notiunea de "Comunicare publică"- interpretare în lumina dreptului european


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat recent asupra interpretării noţiunii de comunicare publică din Directive 2001/29/EC privind drepturile de autor, cu referire la art. 3.1. din acea directivă (cazul C-283/10 24 November 2011)
Cazul este cu atât mai interesant cu cât părţile sunt din România. Este vorba de un litigiu în care UCMR –ADA a chemat în judecata pentru plata drepturilor de autor pe Circul Globus relativ la muzica folosită în spectacol care ar fi o comunicare publică şi prin urmare ar trebui plătite drepturi către UCMR – ADA, conform regulilor gestiunii colective a drepturilor de autor.
Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a adresat o întrebare preliminară către CJUE legat de înţelesul noţiunii comunicare publică în lumina reglementării europene.
Curtea Europeană, reluînd motivele dintr-o decizie precedentă  (cauzele reunite C-403/08 şi C-429/08 Football Association Premier League Ltd v QC Leisure ) a reţinut că în înţelesul Directivei Europene comunicare publică în înţelesul său cuprinde în sensul cel mai larg doar comunicarea către un public care nu e prezent în locul din care provine comunicarea. Prin urmare Directiva exclude din înţelesul de comunicare publică reprezentaţia publică către un public care se află prezent şi în contact direct cu locul reprezentaţiei.
Se aminteşte că şi Convenţia de la Berna  privind protecţia drepturilor de autor în art.11 .1 face deosebirea între reprezentaţia publică (public performence) şi dreptul de comunicare publică a unei reprezentaţii (communication to the public of the performance)
Hotărârea pune presiune asupra legislatorilor români de a modifica legea 8/1996 a drepturilor de autor şi drepturilor conexe în sensul modificării definiţiei actuale privind comunicarea publică, în scopul armonizării sale cu interpretarea europeană.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue