Treceți la conținutul principal

Buletin 16.04.2012-20.04.2012


Protecţia consumatorilor

Monitorul Oficial, Partea I 256 18/04/2012 Ordin nr. 45 din 14/03/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Intrare in vigoare: 18/04/2012 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Menţiunile nutriţionale şi de sănătate folosite la etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare

Proceduri judiciare

Monitorul Oficial, Partea I 258 19/04/2012 Lege nr. 63 din 17/04/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 22/04/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
"Confiscarea extinsă
   Art. 1182. - Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare:
   a) proxenetism;
   b) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;
   c) infracţiuni privind traficul de persoane;
   d) infracţiuni la regimul frontierei de stat a României;
   e) infracţiunea de spălare a banilor;
   f) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;
   g) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului;
   h) asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni;
   i) infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup;
   j) infracţiuni contra patrimoniului;
   k) infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi materiilor explozive;
   l) falsificarea de monedă sau alte valori;
   m) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri;
   n) infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
   o) trafic de migranţi;
   p) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură cu infracţiunile de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
   q) infracţiuni de evaziune fiscală;
   r) infracţiuni privind regimul vamal;
   s) infracţiunea de bancrută frauduloasă;
   ş) infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice şi al mijloacelor de plată electronice;
   t) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.
   Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;
   b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. 1.
   Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. 2 se ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terţ unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul.
   Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.
   La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, persoanele prevăzute la alin. 3.
   Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.
   Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării.
   Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. 2, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate."

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 255 17/04/2012 Lege nr. 60 din 10/04/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 20/04/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Sunt mai multe norme legate de punerea de acord a legislaţiei in vigoare cu Noul Cod Civil.

De interes general este cea privind definiţia comercianţilor din alte legi în contextul folosirii sintagmei profesionişti de către Noul Cod Civil

În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
Regula de mai sus nu se aplică termenului "comerciant" prevăzut în:
    a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
    b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative.

În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se înlocuieşte cu cel de "profesionist"

Sunt de asemenea norme privind înscrierea garanţiilor mobiliare, fond funciar, fond forestier, proprietate comună indiviză în imobile cui mai multe apartamente.

Monitorul Oficial, Partea I 257 18/04/2012 Lege nr. 61 din 10/04/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 21/04/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilăComentarii

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue