Treceți la conținutul principal

Deciziile 223 şi 224 ale Curţii Constituţionale privind aplicarea cotei de contribuţie de 5,5% pentru asigurări de sănătate la veniturile din pensii. O interpretare


Deciziile 223 şi 224 ale Curţii Constituţionale privind aplicarea cotei de contribuţie de 5,5% pentru asigurări de sănătate la veniturile din pensii au pus în dificultate autorităţile care au calculat această cotă în mod greşit până acum.

Acestea au opinat în mai multe declaraţii că aceste decizii ale Curţii Constituţionale produc efecte numai pentru viitor şi în consecinţă banii încasaţi până acum nu ar trebui restituiţi

Dar mai întâi să vedem ce spun concret aceste decizii.
Textul sună aşa
„Constată că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de …., sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.
Dispoziţia este identică pentru ambele situaţii, diferite fiind doar numele autorilor excepţiei de neconstituţionalitate care au sesizat Curtea.
Prin urmare nu ne aflăm în situaţia în care Curtea Constituţională ar fi admis o excepţie de neconstituţionalitate caz în care dispoziţia normativă ar fi ieşit din vigoare numai ulterior publicării hotărârii Curţii Constituţionale, iar raporturile juridice stabilite anterior, în temeiul acelei dispoziţii, ar fi considerate în continuare legitime. Curtea Constituţională dimpotrivă declară textul actului normativ ca fiind Constituţional. În acelaşi timp Curtea face şi o interpretare autentică a normei, şi spune că procentul respectiv se aplică numai asupra veniturilor din pensii ce depăşesc 740 de lei.

Această interpretare autentică priveşte dispoziţia legală pe tot parcursul aplicarii ei, de la momentul la care a fost edictată şi până în prezent, cât şi pentru viitor.

Desigur ea nu are efect obligatoriu pentru autorităţile publice, dar în mod evident, ar fi greu de crezut că vreo instanţă din România de bună credinţă, ar putea ignora această interpretare autentica, şi nu ar da curs unei cereri din partea persoanelor interesate de a obliga autorităţile publice să restituie diferenţele de bani reţinute în mod necuvenit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris