Treceți la conținutul principal

Model de contract de consultanta

Un model care cu adaptari minime poate fi folosit la o multitudine de situatii.
C O N T R A C T DE CONSULTANTA


Încheiat între

(1)
(2)


1.      Clientul declară că are autoritatea de a încheia şi executa acest contract şi că a investit consultantul cu deplină putere pentru a executa serviciile solicitate, în conformitate cu dispoziţiile prezentului contract, înţelegînd să accepte modul de operare al consultantului în executarea serviciilor sale.

2.       Obiectul contractului: Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de consultanţă clientului aşa cum este aceasta definită în prezentul contract, în conformitate cu obiectivele clientului şi categoriile de servicii solicitate în prezentul contract şi în anexele acestuia.

3.       Definiţii. In înţelesul prezentului contract, prin “consultanţă” se înţelege prestarea de către consultant a următoarelor servicii (se descriu serviciile concret)


4.       Durata contractului: Prezentul contract intră în vigoare la data de ………. şi încetează la …………….

5.       Utilizarea serviciilor. Serviciile prestate de către consultant ca urmare a acestui contract sunt destinate folosinţei exclusive a clientului, acesta fiind obligat să le folosească numai în interesul propriu şi să nu comunice rezultatele serviciilor consultantului (ideile, soluţiile, analizele, recomandările etc.) unor terţe persoane şi să nu citeze sau să indice ca sursă consultantul. Încălcarea în orice mod a acestei obligaţii se consideră drept neexecutare a obligaţiilor prevăzute în contract, atrăgând desfiinţarea de drept a contractului, fără somaţie şî fără trecerea vreunui termen, urmând ca partea în culpă să plătească celeilalte părţi daune-interese.

6.       Plata consultantului (generalităţi). Plata consultantului se va face în conformitate cu dispoziţiile prezentului contract, redate mai jos. Părţile pot deroga de la aceste dispoziţii prin anexele la acest contract. Consultantul poate modifica suma percepută clientului pentru serviciile sale, în funcţie de evoluţia pieţei acestor servicii sau cerinţelor consultantului, notificînd clientul cu cel puţin 10 zile înainte de modificarea sumei. Clientul are dreptul de a refuza noua sumă şi de a cere rezilierea contractului, părţile rămînînd să-şi îndeplinească obligaţiile în curs pînă la momentul notificării de reziliere.

7.       Plata consultantului  Consultantul va primi pentru serviciile prestate suma de ……. lunar , indiferent de tipul serviciului prestat. Aceasta suma se achita pana la data de ……. a fiecarei luni.

8.       Locul executării serviciilor. Consultantul îşi va executa serviciile prevăzute în acest contract într-un loc ales discreţionar de către acesta. Serviciile sale pot fi executate şi prin telefon, poşta, e-mail, ori alte asemenea mijloace de comunicare atunci cînd natura acestora o impune, în concordanţă cu prevederile prezentului contract.

9.       Clientul are următoarele obligaţii:, să coopereze cu consultantul în executarea serviciilor prin furnizarea de informaţii necesare executării serviciilor, să asigure realitate, sinceritatea şi integralitatea informaţiilor puse la dispoziţia consultantului, să ramburseze cheltuielile consultantului pe care acesta le face în numele clientului şi cu care acesta este de acord în prealabil (conform anexei de cheltuieli rambursabile), sa păstreze confidenţialitatea elementelor de natură pur intelectuală (idei, indicaţii, soluţii) pe care consultantul le foloseşte în executarea serviciilor sale, să informeze imediat consultantul asupra oricarei modificari privind
informaţiile puse la dispozţie ce ar putea influenţa rezultatele sau defăşurarea serviciului prestat, să se angajeze într-o afacere ce ar concura cu cea desfăşurată de către consultant.

10.   Consultantul are următoarele obligaţii: să-şi excute obligatiile sale cu bună-credinţă, în conformitate cu standardele de profesionalism (competenţă, obiectivitate, integritate) prevăzute pentru serviciile prestate şi legislatia privind aceste servicii, să utilizeze capacitatea şi eficienţa sa maximă, să utilizeze informaţiile şi criteriile adecvate, să ţină la curent clientul cu procesul de executare a serviciilor şi stadiul lucrărilor prestate, să răspundă prompt la solicitările clientului în legătură cu serviciile prestate acestuia, să verifice, la opţiunea sa şi în limita abilităţilor sale, informaţiile dobîndite din alte surse şi utilizate în procesul de executare a serviciilor, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la client, să prezinte clientului, unde este cazul, diagrama timpului afectat executării serviciilor solicitate de client, să nu se angajeze într-o afacere ce ar concura cu cea desfăşurată de către client.

11.   Răspunderea consultantului. Consultantul nu răspunde în faţa clientului şi nici în faţa oricăror alte persoane/entităţi pentru rezultatele serviciilor sale (soluţiile, ideile, analizele, recomandările, informaţiile etc. transmise ca produs final), decât în privinţa conformităţii acestora cu standardele de profesionalism. Clientul nu va ţine răspunzător consultantul pentru nici o obligaţie sau pretenţie ce pot fi ridicate de orice altă persoană sau entitate, în legătură cu serviciile prestate ca urmare a acestui contract. Consultantul nu răspunde pentru serviciile furnizate în baza unor date inexacte, eronate, false sau incomplete puse la dispoziţie de către client.

12.   Garanţii. Consultantul nu garantează succesul în afaceri al clientului (profitul sau calitatea investiţiei/lucrării) prin serviciile puse la dispoziţie de către acesta, iar toate obligaţiile acestuia vor fi considerate obligaţii de mijloace şi nu de rezultat.

13.   Legea aplicabilă: Prezentul contract este supus legii române.

14.   Nulităţi: În cazul în care o clauză din prezentul contract este declarată nulă, aceasta va fi înlaturată şi nu va afecta celelate clauze ale contractului. Părţile convin ca, o dată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către părţi cu o altă clauză, conformă cu spiritul prezentului contract.

15.   Litigii: Părţile convin ca litigiile nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract să fie supuse arbitrajului, dacă acestea nu pot fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. Inainte de supunerea litigiului instanţei arbitrale, este necesară o întîlnire prealabilă a părţilor în vederea soluţionării amiabile a litigiului, această întîlnire trebuind consemnată într-un înscris semnat de ambele părţi. Limba oficială a contractului este limba română.

16.   Notificări: Orice notificări între părţi privind prezentul contract se vor face prin fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul părţii, menţionat în introducerea contractului, sau, în cazuri urgente, prin telefon, urmate în mod obligatoriu de o notificare în scris cu acelaşi conţinut al notificării telefonice. Comunicarea telefonică este prevalentă în cazurile urgente şi atrage răspunderea părţii care a omis această comunicare pentru daunele rezultate din această omisiune.

17.   Incetarea contractului: Prezentul contract încetează în urmatoarele cazuri: (1) imposibilitatea consultantului de a presta servicii financiare/consultanţă în plasament de valori mobiliarei; (2) expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul; (3) în cazul plăţii în raport de timpul de lucru, prin voinţa oricărei părţi de încetare a contractului acordînd un preaviz de cel puţin 15 zile celeilalte; (4) prin acordul părţilor; (5) rezilierea contractului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către o parte a obligaăiilor asumate prin contract.

Încheiat în ...., astăzi ……, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua