Treceți la conținutul principal

Buletin 23.04.2012-04.05.2012


ComerţMonitorul Oficial, Partea I 290 03/05/2012, Hotărâre nr. 378 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/05/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003
Se elimină avizele din partea organizaţiilor patronale de profil pentru autorizarea activităţii de comerţ cu metale preţioase.

Achiziţii publice

Monitorul Oficial, Partea I numarul 279 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 14 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I numarul 277 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 13 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

Monitorul Oficial, Partea I numarul 273 din 25-04-2012 Regulament din 10/04/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/04/2012 Regulamentcadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenteşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Monitorul Oficial, Partea I numarul 268 din 23-04-2012 Normă metodologică din 18/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 23/04/2012 de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris