Treceți la conținutul principal

Buletin 23.04.2012-04.05.2012


ComerţMonitorul Oficial, Partea I 290 03/05/2012, Hotărâre nr. 378 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/05/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003
Se elimină avizele din partea organizaţiilor patronale de profil pentru autorizarea activităţii de comerţ cu metale preţioase.

Achiziţii publice

Monitorul Oficial, Partea I numarul 279 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 14 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I numarul 277 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 13 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

Monitorul Oficial, Partea I numarul 273 din 25-04-2012 Regulament din 10/04/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/04/2012 Regulamentcadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenteşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Monitorul Oficial, Partea I numarul 268 din 23-04-2012 Normă metodologică din 18/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 23/04/2012 de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua