Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 14.05.12-18.05.12


Bancar

Monitorul Oficial, Partea I 336 18/05/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 17 din 16/05/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 18/05/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Pentru a solicita autorizarea, în înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) case de schimb valutar:
   a.1. existenţa ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani;
   a.2. existenţa de disponibilităţi băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii solicitării de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face solicitarea.
   b) persoane juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea:
   b.1. existenţa activităţii de schimb valutar ca obiect de activitate în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii. Apartenenţa la această categorie se face prin menţionarea actelor normative prin care beneficiază de prevederi legale exprese, precum şi prin depunerea de documente care dovedesc acest fapt, eliberate de autorităţile competente;
   b.2. existenţa unui regulament care să prevadă următoarele:
   b.2.1. categoriile de activităţi de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare al acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de activităţi;
   b.2.2. relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;
   b.2.3. criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
   b.2.4. elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;
   b.2.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;
   b.2.6. sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;
   b.2.7. desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voinţă al părţilor;
   c) unităţi de primire turistică
 - existenţa activităţilor de cumpărare de valute cotate şi necotate ca obiect de activitate. Apartenenţa la această categorie se face prin depunerea, în copie, a certificatului de clasificare şi a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea de schimb valutar;

Alte cerinţe generale pentru autorizare:
- să facă dovada avizului organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi ori asociaţii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
- administratorul/administratorii entităţii să depună o/câte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:
a.  entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b.  personalul nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare, dispune de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de entitate;
c. cunoaşte prevederile legale aplicabile în materie;
d. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea înregistrării;
 -  declaraţia pe propria răspundere a tuturor reprezentanţilor legali, care să identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;
-  dovada prin care se atestă faptul că entitatea poate derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie (după caz).

Monitorul Oficial, Partea I 341 19/05/2012 Regulament nr. 6 din 09/05/2012 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 19/05/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar

Banca Naţională reduce cazurile în acre se pot face şi operaţiuni în valută între rezidenţi.

Astfel:

Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută.

Situaţiile din anexa 2 sunt:

a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;
   b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;
   c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;
   d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;
   e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;
   f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;
   g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;
   h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în străinătate;
   i) persoane juridice şi alte entităţi, pentru plăţi efectuate către furnizorii şi subfurnizorii de bunuri şi servicii pentru produsele şi serviciile exportate.

De asemenea:

Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu)

Achiziţii publice

Monitorul Oficial, Partea I 324 14/05/2012 Ordin nr. 138 din 09/04/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Intrare in vigoare: 14/05/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENĂ

Monitorul Oficial, Partea I 328 15/05/2012 Ordin nr. 171 din 07/05/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Intrare in vigoare: 15/05/2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

În cazul în care autoritatea contractantă modifică, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, conţinutul documentaţiei de atribuire, termenele prevăzute la art. 2562 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se raportează la data luării la cunoştinţă de răspunsul autorităţii contractante cu privire la solicitarea adresată acesteia.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor analizează pe fond legalitatea modificării impuse de autoritatea contractantă.

Monitorul Oficial, Partea I 328 15/05/2012Ordin nr. 170 din 07/05/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Intrare in vigoare: 15/05/2012 privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
   a) membri ai consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
   b) acţionarii sau asociaţii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
   c) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători;
   d) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători.
Autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător documente pe care le consideră edificatoare pentru a se asigura că niciunul dintre ofertanţi nu se află în situaţiile de excludere prevăzute la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În aplicarea prevederilor art. 69 indice 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 335 17/05/2012 Normă metodologică din 11/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 16/06/2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Monitorul Oficial, Partea I 336 18/05/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 17 din 16/05/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 18/05/2012privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua