Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 21.05.12-25.05.12


Financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 350 23/05/2012 Procedură din 16/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 23/05/2012 de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

Monitorul Oficial, Partea I 356 25/05/2012 Procedură din 11/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 25/05/2012 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedurile privesc:
·         Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea
·         Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal şi a persoanelor impozabile care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de suspendare temporară a activităţii
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal
·         Indreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA


IT&C

Monitorul Oficial, Partea I 352 24/05/2012 Metodologie din 23/03/2012 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 24/05/2012 de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii 

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua