Treceți la conținutul principal

Medicii şi contractul de prestări servicii


Dispoziţiile art.196 din Legea 95/2006 permit medicilor să fie angajaţi în spitale cu contract de prestări servicii. În ce măsură este aplicabilă această dispoziţie raportat la ansamblul legislaţiei.

În primul rând ar trebui făcută o punere la zi a terminologiei. Conform Noului Cod Civil, ceea ce numeam în trecut contract de prestări servicii în terminologia Noului Cod Civil corespunde Contractului de furnizare.

Într-un alt articol „Contract de muncă versus contract prestări serviciiarătam că încheierea de contracte de prestări servicii era posibilă prin excepţie pentru activităţi cu caracter temporar. Însăşi dispoziţiile art. 196 din Legea 95/2006 descriu o situaţie de excepţie pe care am putea-o defini ca „lipsa de personal angajat cu contract de muncă” În consecinţă este justificată încheierea unui contract de prestări servicii cu respectarea condiţiilor art. 196 din legea 95/2006.

Totuşi spitalele, şi ne referim aici la spitalele publice, având un statut de instituţie publică trebuie să respecte constrângerile bugetare, care sunt imperative, şi să încheie astfel de contracte în limitele bugetelor alocate.

Pe de altă parte nu trebuie ignorat că încheierea unui contract de furnizare (fost prestări servicii) nu este un contract de muncă şi prin urmare nu este exceptat de la aplicarea Ordonanaţei de Urgenţă 34/2006 privind achiziţiile publice, decât dacă se încadrează în limita valorică de 15.000 euro. Deci atenţie.

P.S. Raportat la intrebare, contractul de prestari servicii este o posibilitate potrivit art 196 din Legea 95/2006, cetatenii din UNiunea Europeana avand aceleasi drepturi si obligatii ca un cetatean Roman.
In ce priveste impozitele si taxele lucrurile sunt mai complicate si ar fi bine sa consultati un avocat in mod profesionist, care sa analiozeze situatia concreta a cazului. In discutie intervine perioada pentru care se va presta efectiv activitatea, conventia privind evitarea dublei impuneri, si chiar optiunea concreta a persoanei interesate.

P.S.S. Condorm art 16 din Codul Muncii doar perioada lucrata in baza unui contract de munca este vechime in munca. Vechimea in specialitate este o parte a vechimii in munca. Totusi acestea nu afecteaza drepturile de asigurari sociale, tinand seama ca se platesc contributii si in baza contractuluui de prestari servicii, iar activitatea poate fi invocata ca experienta profesionala.

Comentarii

A. Alexandrescu a spus…
Buna ziua,

As dori sa va intreb sub ce forma legala contractuala poate fi remunerat un doctor francez care prestaza servicii medicale temporare sau cu caracter ocazional in Romania. Conventie civila?
De asemenea in acest caz contributiile pentru sanatate si pensie care se aplica si din partea angajatului si din partea angajatorului sint aceleasi ca si pentru un cetatean roman cu un astfel de contract?

Va multumesc
A. Alexandrescu
Anonim a spus…
Perioada lucrata in baza unui contract de prestari servicii este vechime in munca? Pentru medici se recunoaste ca si vechime in specialitate?

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua