Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.06.12-08.06.12


Fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 384 07/06/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 24 din 06/06/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 07/06/2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Câteva aspecte de reţinut.
Plafonul de TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro (la cursul de schimb din data aderării României la UE - 3,3817)

ca taxa pe valoarea adăugata va putea fi dedusa doar in limita a 50%, si nu integral, cum se întâmpla pana acum, pentru vehiculele procurate in baza unui contract de leasing sau închiriere, daca acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopuri profesionale.

Deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activităţii economice este limitată, eliminându-se, spre exemplu, cheltuielile privind combustibilul. In plus, se modifica si categoriile de vehicule pentru care aceste cheltuieli sunt integral deductibile, astfel încât au fost eliminate vehiculele pentru intervenţii si reparaţii, vehiculele care de reportaj, vehiculele utilizate agenţi de recrutare a forţei de munca si au fost introduse noi categorii: vehicule utilizate pentru urgenta, utilizate de agenţii de achiziţii, vehicule utilizate ca mărfuri in scop comercial.

Comerţ

Monitorul Oficial, Partea I 381 07/06/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 22 din 06/06/2012-Emitent:Guvernul României Intrare in vigoare: 07/06/2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare

Avizarea deschiderii de noi centre de comerciale cu suprafaţă mare este transmisă la autorităţile locale, iar criteriile de avizare sunt de natură strict urbanistică. Sunt eliminate alte criterii de aprobare prin abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004.

Proprietate intelectuală

Monitorul Oficial, Partea I 382 07/06/2012 Decizie nr. 70 din 29/05/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 07/06/2012 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 6 pronunţate la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

METODOLOGIE
pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

   Art. 1. - (1) Utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile se poate face numai după obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Utilizatorii au obligaţia de a încheia cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale autorizaţia licenţă neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile şi de a plăti remuneraţiile corespunzătoare.
   Art. 2. - (1) Autorizaţia licenţă neexclusivă încheiată cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale conferă utilizatorilor dreptul neexclusiv de reproducere şi comunicare publică a operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile.
   (2) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoana juridică ce efectuează acte de comunicare publică sau reproducere a operelor muzicale sub forma de tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile.
   Art. 3. - (1) Utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile se poate realiza numai după încheierea cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale a autorizaţiei licenţă neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în aşteptare.
   (2) În vederea încheierii autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile înainte de utilizare, utilizatorii trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă de utilizare.
   (3) Organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţie utilizatorilor, la sediul său ori pe pagina sa de internet, modelul cererii de autorizare.
   Art. 4. - (1) Odată cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul are obligaţia de a depune la organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale următoarele documente: certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicaţii electronice.
   (2) Autorizaţia licenţă neexclusivă este netransmisibilă şi dă dreptul la utilizarea reglementată de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale afişate în repertoriul organismului de gestiune colectivă.
   Art. 5. - (1) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale o remuneraţie procentuală lunară de 10% din baza de calcul.
   (2) Remuneraţia nu va putea fi mai mică de 0,4 lei raportat la fiecare descărcare şi operă muzicală în cazul tonurilor de apel, iar în cazul tonurilor în aşteptare, raportat la fiecare client final şi operă muzicală, indiferent dacă utilizarea se face cu titlu oneros sau gratuit.
   (3) Baza de calcul al remuneraţiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel şi ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile este formată din totalitatea veniturilor realizate ca urmare a utilizării operelor muzicale ca tonuri în aşteptare sau ca tonuri de apel, şi anume: valoarea abonamentelor pentru serviciile de tonuri în aşteptare şi/sau tonuri de apel, preţul de descărcare şi preţul de selectare.
   (4) La remuneraţii se adaugă cota legală de TVA.
   (5) Remuneraţia astfel stabilită reprezintă:
   a) pentru tonurile de apel:
   - 70% drepturi patrimoniale de reproducere;
   - 30% drepturi patrimoniale de comunicare publică.
   b) pentru tonurile în aşteptare:
   - 70% drepturi patrimoniale de comunicare publică;
   - 30% drepturi patrimoniale de reproducere.
   Art. 6. - (1) Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 26 a lunii următoare trimestrului pentru care sunt datorate.
   (2) În caz de întârziere la plata remuneraţiei, utilizatorii datorează penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
   Art. 7. - Remuneraţiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie pot fi modificate anual, în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 8. - (1) Utilizatorii sunt obligaţi ca, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, să comunice organismului de gestiune colectivă, pentru trimestrul încheiat, un raport cuprinzând:
   a) denumirea şi interpretul fiecărei opere muzicale utilizate;
   b) autorii fiecărei opere muzicale utilizate (compozitori, interpreţi, textieri şi, după caz, aranjori etc.);
   c) numărul de comunicări publice de tonuri de apel sau, după caz, numărul de selectări ca tonuri în aşteptare, pentru fiecare operă muzicală utilizată;
   d) baza de calcul al remuneraţiilor prevăzută la art. 5 alin. (3);
   e) tonurile de apel sau, după caz, tonurile în aşteptare oferite publicului spre ascultare în mod gratuit.
   (2) Raportul va fi semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al utilizatorului şi va putea fi transmis în formă scrisă sau în format electronic neprelucrabil. Raportul privind operele muzicale utilizate va constitui baza de repartizare către titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă.
   Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 386 08/06/2012 Lege nr. 77 din 01/06/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 11/06/2012 Lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Legea intervine în privinţa unor reguli de organizare a profesiei (inclusiv în ceea ce priveşte liberalizarea tarifelor pentru anumite servicii) precum şi pentru punerea de acord a procedurilor notariale raportat la prevederile Noului Cod Civil.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…