Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 11.06.12-15.06.12


Date personale

Monitorul Oficial, Partea I 389 11/06/2012 Decizie nr. 52 din 31/05/2012 - Emitent: Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal Intrare in vigoare: 11/06/2012 Decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, pot constitui date cu caracter personal:
   a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei; sau
   b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de exemplu: numărul de înmatriculare al vehiculului).
Supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
   a) prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor;
   b) supravegherea traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră;
   c) asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora;
   d) îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;
   e) realizarea unor interese legitime, cu condiţia să nu se prejudicieze drepturile şi libertăţile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

Supravegherea video poate fi efectuată în locuri şi spaţii deschise sau destinate publicului, inclusiv pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condiţiile prevăzute de lege.
Camerele de supraveghere video se montează în locuri vizibile.
Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spaţii în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor, cum ar fi: cabine de probă, vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, exclusiv în legătură cu originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase ori filozofice, apartenenţa sindicală, starea de sănătate şi viaţa sexuală, este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea drepturilor acestora, în special a informării prealabile.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terţ, trebuie notificată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anterior începerii prelucrării, cu excepţia situaţiilor care intră sub incidenţa deciziilor preşedintelui acestei autorităţi privind cazurile în care nu este necesară notificarea.

Sănătate

Monitorul Oficial, Partea I 394 13/06/2012 Normă metodologică din 05/06/2012 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 13/06/2012 Norme metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 387 11/06/2012 Decizie nr. 8 din 14/05/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 11/06/2012 Decizie privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2012 este legal constituit, conform dispoziţiilor 3306 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 şi prin Legea nr. 60/2012, precum şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

In interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, atunci când perioada de strămutare coincide cu perioada de domiciliu obligatoriu, persoana îndreptăţită poate beneficia de o singură indemnizaţie prevăzută de lege, respectiv cea pentru perioada de strămutare.

Monitorul Oficial, Partea I 399 14/06/2012 Regulament din 21/05/2012 - Emitent: Administraţia Naţională a Penitenciarelor Intrare in vigoare: 14/06/2012Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare

Monitorul Oficial, Partea I 400 14/06/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 27 din 13/06/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 14/06/2012 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul cultural

Trecerea Institutului Cultural Român în subordinea Senatului


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…