Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 28.05.12-01.06.12


Proceduri judiciare

Monitorul Oficial, Partea I 365 30/05/2012 Lege nr. 76 din 24/05/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/09/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 septembrie 2012.

Protecţie socială, muncă, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 367 30/05/2012 Normă metodologică din 30/05/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 30/05/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale
de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel:
   a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012;
   b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.

Educaţie

Monitorul Oficial, Partea I 372 31/05/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 30/05/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 31/05/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Sunt modificate în principal reguli privind titularizarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 360 28/05/2012 Procedură din 03/05/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 28/05/2012 de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

În sensul procedurii prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se înţelege:
   a) lemnul de foc provenit din crăci;
   b) lemnul de foc provenit din resturi de exploatare;
   c) lemnul de foc provenit din lemn rotund;
   d) rumeguş;
   e) deşeuri de prelucrare primară a lemnului;
   f) tocătură de lemn.

Monitorul Oficial, Partea I 361 29/05/2012 Ordin nr. 148 din 15/05/2012 - Emitent: Biroul Român de Metrologie Legală Intrare in vigoare: 29/11/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris