Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 16.07.2012 - 20.07.2012


Financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 493 18/07/2012 Hotărâre nr. 19 din 04/07/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Intrare in vigoare: 18/07/2012Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Protecţia consumatorilor
Monitorul Oficial, Partea I 491 18/07/2012 Hotărâre nr. 700 din 11/07/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 18/07/2012Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Proceduri judiciare
Monitorul Oficial, Partea I 492 18/07/2012 Decizie nr. 500 din 15/05/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 18/07/2012Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ilie Ionel Ciuclea în Dosarul nr. 1.892/284/2010 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ, de Valentin Dediu în Dosarul nr. 3.644/330/2010 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă, de Liviu Niculoiu în Dosarul nr. 6.376/221/2010 al Judecătoriei Deva, de Ovidiu Nicolae Ţap în Dosarul nr. 3.416/84/2011 al Tribunalului Sălaj - Secţia civilă, de Mădălina Valeria Tudose în Dosarul nr. 11.614/315/2010 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, de Emil Florian Şerban în Dosarul nr. 5.952/288/2011 al Tribunalului Vâlcea - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt neconstituţionale.

Prin dispoziţiile art. 118 alin. (31) era desfiinţat dreptul la recurs împotriva hotărârilor judecătoreşti care soluţionau plângerile împotriva contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere.

Monitorul Oficial, Partea I 495 19/07/2012 Decizie nr. 10 din 18/06/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 19/07/2012 Decizie privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2012 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, şi ale art. 272 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, stabileşte că:
    Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii si fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate.Muncă, protecţie socială, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 484 16/07/2012 Ordin nr. 1783 din 29/06/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 16/07/2012
Ordin pentru modificarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004

Diverse
Monitorul Oficial, Partea I 485 16/07/2012 Lege nr. 123 din 10/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 19/07/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Monitorul Oficial, Partea I 489 17/07/2012 Lege nr. 131 din 17/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 20/07/2012 Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Articol unic. - Articolul 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă, în urma desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate."


Asigurări
Monitorul Oficial, Partea I 486 16/07/2012 Decizie nr. 416 din 09/07/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Intrare in vigoare: 16/07/2012 Decizie privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe

Pentru informarea clară şi exactă a proprietarilor de locuinţe în ceea ce priveşte tipul asigurării pe care aceştia îl încheie, precum şi riscurile acoperite prin poliţele de asigurare pentru locuinţe încheiate, se stabilesc următoarele:
   - se interzice utilizarea de către societăţile de asigurare, în cadrul desfăşurării activităţii de încheiere a asigurărilor facultative pentru locuinţe, a denumirii "PAD" sau a sintagmelor derivate din aceasta, a termenului "obligatorie" ori a termenilor similari, precum şi a sintagmei "asigurarea obligatorie a locuinţelor" sau a sintagmelor similare;
   - societăţile de asigurare au obligaţia de a informa în mod clar şi exact potenţialul asigurat, încă din fază precontractuală, inclusiv cu privire la prevederile din contractele de asigurare facultativă a locuinţelor care diferă de cele din contractele de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor stabilite prin Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, republicată, si normele emise în aplicarea acesteia (ex.: franşize, excluderi, principiul proporţionalităţii, riscuri neacoperite).

Proprietate imobiliară
Monitorul Oficial, Partea I 488 17/07/2012 Ordin nr. 983 din 12/07/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 17/07/2012 Ordin privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

Anexele

Contract de garantare

Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, ale Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale instrucţiunilor generale, între:
   1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Pană Gheorghe, în calitate de director coordonator, denumit în continuare FNGCIMM,
   2. Finanţatorul ..............................., cu sediul în ............................, telefon ..............., fax ................., e-mail ......................., reprezentat de .................................., în calitate de ........................., şi de ..............................., în calitate de ..........................., având cont bancar nr. ............................, deschis la ........................................, denumit în continuare Finanţator,
    şi (pentru asociaţii de proprietari)
    Asociaţia de proprietari ............................., cu sediul în................., str. ........................... nr. ..............., bl. ......, sc. ........., et. ............., ap. ..........., sectorul/judeţul..................., înfiinţată în baza Încheierii judecătorului delegat nr. ..... din data de .............., cod de înregistrare fiscală .........................., reprezentată prin .........................., în calitate de preşedinte, denumită în continuare Beneficiar,
    sau (pentru persoane fizice)
    ................................, pseudonim ........................., cetăţenie română, data naşterii ................, locul naşterii ...................., judeţul ..................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. .................................. nr. ......, bl. ........, sc. ........, et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul .........................., telefon .................., telefon mobil .................., e-mail ........................., legitimat cu ..........., seria ............ nr. ........................, eliberat de ........................ la data de ......................, CNP ............................, denumit în continuare Beneficiar,
    în următoarele condiţii:

   CAPITOLUL I
  Definiţii

   Art. 1. - Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au următoarele semnificaţii:
   1. măsurile de sprijin în vederea reabilitării termice - acţiune de interes public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu încălzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în reducerea consumului de combustibil convenţional şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, şi detaliată prin Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. condiţiile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
   3. lucrări de reabilitare termică - lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii de locuit şi/sau la instalaţiile aferente clădirii, în scopul reducerii consumurilor energetice produse din surse clasice, repararea şi/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinţe, în condiţiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor, precum şi instalarea unor echipamente pentru asigurarea necesarului de energie din surse alternative, după caz, cuprinse în documentaţia tehnică pentru reabilitarea termică a clădirii de locuit;
   4. clădire de locuit - bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială construit/construită şi recepţionat/recepţionată până la sfârşitul anului 2000;
   5. locuinţă unifamilială - imobil cu destinaţia de locuinţă care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, construit şi recepţionat până la sfârşitul anului 2000;
   6. asociaţie de proprietari - persoană juridică fără scop patrimonial, constituită în baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;
   7. documentaţie tehnică - totalitatea documentelor, piese scrise şi desenate, necesare emiterii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, precum şi contractării şi executării lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea clădirii;
   8. Beneficiar - asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială, care hotărăşte să execute lucrări de reabilitare termică cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale Finanţatorului;
   9. constructor - operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii care acceptă să execute lucrări de reabilitare termică în condiţiile Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   10. Finanţator - instituţia de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii etc., care acceptă să acorde credite în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19 şi ale instrucţiunilor generale;
   11. FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN;
   12. garanţie guvernamentală - garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit a garanţiilor;
   13. risc de credit - neplata, parţială sau totală, de către Beneficiar a creditului garantat;
   14. credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor, garantat 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;
   15. dobândă subvenţionată - dobândă datorată de Beneficiar Finanţatorului în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul Beneficiarului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,9%;
   16. convenţie de implementare - document-cadru încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor, precum şi data încetării răspunderii;
   17. convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei, în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale;
   18. instrucţiuni generale - document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării creditelor garantate, precum şi pentru acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicat pe site-ul oficial al FNGCIMM;
   19. norme - Norme de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   20. perioada de executare a lucrărilor de reabilitare termică-perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuării primei trageri din creditul garantat, în care constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările de reabilitare termică conform graficului de execuţie a acestora;
   21. convenţie de subvenţionare a dobânzii - convenţie care se încheie între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatori, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, privind termenii şi condiţiile de plată a dobânzii subvenţionate, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;
   22. soldul creditului garantat - suma trasă şi nerambursată din creditul garantat;
   23. valoarea parţială de executare a garanţiei - suma aferentă unei rate de capital restante sau unei părţi din rata restantă, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice de maximum 5 ori pe durata unui credit, ca urmare a producerii riscului de credit;
   24. valoarea totală de executare a garanţiei - suma aferentă soldului creditului garantat, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, după ce a fost efectuată plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;
   25. cerere de plată parţială - documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii parţiale de executare a garanţiei;
   26. cerere de plată totală - documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei;
   27. copie certificată - copie a unui document, pe care salariatul Finanţatorului, în urma confruntării acesteia cu documentul original, înscrie sintagma "conform cu originalul", numele său, funcţia deţinută şi semnătura.

   CAPITOLUL II
  Obiectul contractului

   Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract de garantare, FNGCIMM garantează în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României, rambursarea creditului acordat Beneficiarului de către Finanţator, cu destinaţia lucrări de reabilitare termică.
   (2) Creditul garantat constă în credit în valoare de ............. lei (exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit), acordat Beneficiarului de către Finanţator în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a imobilului clădire de locuit constând în bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială, situat în localitatea ..................., str. .................. nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .........., anul recepţiei ......., înscris în Cartea funciară a localităţii .............. sub nr. .............., nr. cadastral ......, conform extras CF pentru informare nr. ......*).
   *) Pentru locuinţe unifamiliale.

   (3) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr. ............. din data de ............. pe termen de ............ luni.
   Art. 2.2. - Valoarea maximă a garanţiei este de ............... lei, este egală cu valoarea finanţării şi se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către Beneficiar sau, după caz, de către Ministerul Finanţelor Publice.
   Art. 2.3. - (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului în temeiul prezentului contract de garantare prin angajament asumat de către proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de Beneficiar, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.
   (2) Beneficiarul este de acord cu notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a contractului de credit şi a convenţiei de fideiusiune. La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului fideiusor.
   (3) Reprezentanţii legali ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/municipiului Bucureşti efectuează formalităţile de semnare a convenţiilor de fideiusiune în numele şi pe seama statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.
   (4) Reprezentanţii legali ai finanţatorilor efectuează formalităţile de notare şi radiere a menţiunilor privind existenţa contractului de credit şi a convenţiei de fideiusiune în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor.
   (5) În cazul în care se achită integral contravaloarea creditului, anticipat sau la scadenţă, notarea prevăzută la alin. (2) se radiază în condiţiile legii.

   CAPITOLUL III
  Comisionul de gestiune

   Art. 3.1. - (1) Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui nivel se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul creditului garantat şi se va plăti de către Finanţator, care, ulterior, îl recuperează de la Beneficiarul garanţiei guvernamentale.
   (2) Pentru anul 2010 comisionul de gestiune este de ......... % pe an, calculat la soldul finanţării.
   Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:
   a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

   
Comision de gestiune = Procent comision x Valoare credit garantat1) x Nr. de luni până la sfârşitul anului2)/12
   b) pentru anii următori (întregi):
   
Comision de gestiune = Procent comision x Sold credit garantat3)
   c) pentru ultima fracţiune de an:
   
Comision de gestiune = Procent comision x Sold credit garantat4) x Nr. de luni până la scadenţa creditului5)/12
    ___________
   1) Valoarea creditului garantat în lei.
   2) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.
   3) Soldul creditului garantat în lei. În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent creditul garantat aprobat nu a fost acordat, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea din solicitarea de garantare.
   4) Soldul creditului garantat în lei, comunicat de Finanţator conform art. 4.2.
   5) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

   Art. 3.3. - Plata comisionului de gestiune se face eşalonat în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:
   a) pentru primul an de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea deciziei de aprobare a solicitării de garantare;
   b) pentru anii următori, până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, sau până la data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.
   Art. 3.4. - (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată.
   (2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat de către FNGCIMM în acest sens, acesta este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

   CAPITOLUL IV
  Obligaţiile părţilor

   Art. 4.1. - Beneficiarul se obligă:
   a) să ramburseze creditul garantat conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
   b) să actualizeze lista proprietarilor clădirii de locuit şi datele de identificare a acestora;
   c) să suporte din surse proprii orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de Finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat;
   d) să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzute în devizul general. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale finanţează, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, un cuantum de maximum 30% din valoarea totală a lucrărilor prevăzute în devizul general, în această valoare poate fi inclus şi avansul de minimum 10%;
   e) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În cazul în care Beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi să plătească sumele neplătite de Beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare proprietar din proprietatea comună;
   f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
   Art. 4.2. - Finanţatorul se obligă:
   a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a din norme;
   b) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către constructor a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. II secţiunea a 3-a din norme;
   c) să verifice, la acordarea creditului, existenţa şi conformitatea documentelor prevăzute la art. 28 din norme;
   d) să acorde finanţările în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice pe o perioadă de maximum 60 de luni;
   e) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;
   f) să nu perceapă comision de neutilizare şi de rambursare anticipată;
   g) să accepte rambursarea creditului garantat în rate egale, lunare, consecutive;
   h) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;
   i) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract de garantare;
   j) să transmită FNGCIMM raportările prevăzute în instrucţiunile generale, în forma şi la termenele prevăzute, precum şi orice alte informaţii solicitate de către FNGCIMM;
   k) să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a soldului creditului garantat, conform prevederilor prezentului contract de garantare;
   l) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute în prezentul contract de garantare.
   Art. 4.3. - FNGCIMM se obligă:
   a) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;
   b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator;
   c) să verifice încadrarea cererilor de plată în termenii şi în condiţiile normelor, ale instrucţiunilor generale şi ale prezentului contract de garantare;
   d) să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii acesteia în termenele prevăzute la art. 6.1, verificării respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4 şi ale asumării răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 8 la instrucţiunile generale;
   e) să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile nerespectării oricăreia dintre următoarele obligaţii:
   - termenele prevăzute la art. 6.1;
   - îndeplinirea integrală sau parţială de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4;
   - asumarea totală sau parţială a răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
   f) să comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a plăţii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plăţii, va transmite şi dovada comunicării deciziei către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea efectuării plăţii de către acesta;
   g) să transmită Ministerului Finanţelor Publice documentaţia prevăzută de convenţia de implementare, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului;
   h) să predea Finanţatorului cererea de radiere a notărilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată.

   CAPITOLUL V
  Răspunderea părţilor

   Art. 5. - Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract de garantare, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

   CAPITOLUL VI
  Plata garanţiei

   Art. 6.1. - În termen de maximum 75 de zile, dar nu mai devreme de 60 de zile de restanţă la plată a Beneficiarului, Finanţatorul transmite FNGCIMM cererea de plată parţială sau totală, utilizând formularul din anexa nr. 6 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii asociaţii de proprietari, respectiv din anexa nr. 7 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale.
   Art. 6.2. - Pe durata unui credit garantat, Finanţatorul poate formula maximum 5 cereri de plată a valorilor parţiale de executare a garanţiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenţă de către Beneficiar, parţial sau integral.
   Art. 6.3. - În cazul în care Beneficiarul nu rambursează la scadenţă rata de capital, parţial sau integral, pentru a 6-a oară, Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei.
   Art. 6.4. - Cererea de plată parţială sau totală trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
   I. În cazul asociaţiilor de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial:
   a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;
   b) lista proprietarilor din condominiu, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor şi hotărârea de reabilitare a condominiului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în copie certificată. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentantul său legal, şi-a îndeplinit obligaţia de a actualiza lista proprietarilor, Finanţatorul va prezenta şi lista actualizată a proprietarilor, care cuprinde datele de identificare actualizate ale proprietarilor. Dacă asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de actualizare a listei cuprinzând informaţiile privind proprietarii, neprezentarea acesteia în formă actualizată nu poate constitui motiv pentru refuzul plăţii valorii totale sau parţiale de executare a garanţiei;
   c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei;
   d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;
   e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
   f) convenţiile de fideiusiune încheiate de către proprietarul/proprietarii membru/membri al/ai asociaţiei de proprietari care înregistrează restanţe la achitarea ratei de capital scadente, în original. Convenţiile de fideiusiune încheiate de fiecare dintre proprietarii restanţieri, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii săi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica Finanţatorului, pe propria răspundere, informaţiile privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri, cererea de plată a ratei scadente va conţine în mod obligatoriu şi aceste informaţii. Responsabilitatea în privinţa comunicării, precum şi a realităţii informaţiilor privind proprietarii restanţieri şi sumele datorate de aceştia revine preşedintelui asociaţiei de proprietari. În cazul în care nu a fost respectată obligaţia de comunicare a informaţiilor privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri către finanţatori, neprezentarea acestora nu constituie motiv de refuz la plată a garanţiei. În ipoteza în care asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de identificare a proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri şi de comunicare a datelor de identificare a acestora, la prima cerere de plată parţială, Finanţatorul va transmite toate convenţiile de fideiusiune încheiate de proprietarii care au luat decizia cu privire la reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea unui împrumut bancar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în cadrul adunării generale.
   II. În cazul beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai unei locuinţe de tip unifamilial:
   a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;
   b) copie certificată a documentului de identitate al Beneficiarului/beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale, precum şi al soţului/soţiei/coproprietarilor, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi sau deţine/deţin cote-părţi din locuinţa de tip unifamilial supusă lucrărilor de intervenţie;
   c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei;
   d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;
   e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
   f) convenţiile de fideiusiune încheiate de către coproprietarii locuinţelor de tip unifamilial. Convenţiile de fideiusiune, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială.
   Art. 6.5. - FNGCIMM verifică cererea de plată şi documentele însoţitoare şi aprobă cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. d) sau respinge cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. e).
   Art. 6.6. - În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată parţială sau totală, însoţită de întreaga documentaţie aferentă acesteia, FNGCIMM, prin structurile sale competente, aprobă/respinge cererea de plată.
   Art. 6.7. - În ziua lucrătoare următoare adoptării deciziei, FNGCIMM transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Finanţatorului decizia referitoare la aprobarea/respingerea cererii totale/parţiale de plată, împreună cu documentele prevăzute în convenţia de implementare.
   Art. 6.8. - Plata valorii parţiale/totale de executare a garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, conform contractului de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei la plată de către Beneficiar.
   Art. 6.9. - Recuperarea sumelor plătite în contul garanţiilor acordate în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit se face de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sesizate de către Ministerul Finanţelor Publice, după plata garanţiei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 6.10. - (1) Soldul aferent plăţilor efectuate în contul finanţatorilor conform art. 6.9 se recuperează prin executare silită, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii creditelor garantate, conform reglementărilor legale în materia colectării creanţelor fiscale.
   (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării fiecărei plăţi, înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia debitorului beneficiar al creditului garantat şi proprietarului din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, după caz, însoţite de contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se transmit de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa fiscală a acestora.
   (3) După expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicării înscrisului prevăzut la alin. (1) debitorului, titlul de creanţă devine titlu executoriu în temeiul căruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   CAPITOLUL VII
  Litigii

   Art. 7. - Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract de garantare se soluţionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiţiile Codului de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al FNGCIMM.

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziţii finale

   Art. 8.1. - Prezentul contract de garantare intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.
   Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract de garantare se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile aplicabile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit.

    Încheiat astăzi, data semnării de către FNGCIMM, ................., în 4 (patru) exemplare originale, două pentru Finanţator, unul pentru Beneficiar şi unul pentru FNGCIMM.

   
FNGCIMM,
..........................................
(funcţia)
..........................................
(numele şi prenumele)
FINANŢATOR
..........................................
Sucursala/Agenţia ....................
..........................................
(funcţia)
..........................................
(numele şi prenumele)
.............................................
(funcţia)
..........................................
(numele şi prenumele)
BENEFICIAR
..................................

Convenţie de fideiusiune pentru asociaţii de proprietari
 I. Părţile
   1. Asociaţia de proprietari ......................., cu sediul în ...................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, în calitate de debitoare a obligaţiei principale, reprezentată prin ........................, domiciliat în ........................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, posesor al C.I. seria ...... nr. ..............., eliberată de .......... la data de .........., având codul numeric personal ........................, în baza ..................;
   2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în ..............................., str. ................................. nr. ........, în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin ........................., domiciliat în ..................., str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, posesor al C.I. seria ........ nr. ...................., eliberată de .................... la data de ....................., având codul numeric personal .................................., în baza ..............................;
   3. Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., domiciliat/domiciliată în ................................, str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ....... nr. ...................., eliberată de ................... la data de ......................, având codul numeric personal ................................, proprietar al apartamentului nr. ......., situat în ......................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în calitate de fideiusor,
    în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin,
    luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, coroborate cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în baza art. 888 din Codul civil,
    convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.
   II. Obiectul convenţiei de fideiusiune
    Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare................, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună
    Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut ...................................., anexat prezentei convenţii de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.
    Fideiusorul este proprietarul apartamentului nr. ..., ce face parte din clădirea tip bloc de locuinţe ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotă-parte de ....% din proprietatea comună, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.
    Fideiusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare.
    Fideiusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.
    Fideiusorul declară că este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.
   III. Conţinutul convenţiei de fideiusiune
    Drepturile creditorului obligaţiei principale
    Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.
    Drepturile fideiusorului
    Fideiusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile fideiusorului.
    Fideiusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.
    Fideiusorul are dreptul să se întoarcă împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.
    Obligaţiile fideiusorului
    Fideiusorul are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de debitorul principal, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.
   IV. Răspunderea contractuală
    În cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.
   V. Forţa majoră
    Forţa majoră exonerează fideiusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
   VI. Soluţionarea litigiilor
    Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză: "Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr. ................ a localităţii ......................, în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ............, cu număr cadastral ........................."

   
Debitor principal,
................................
Creditor principal,
................................
Fideiusor,
................................

Convenţie de fideiusiune pentru locuinţe unifamiliale
I. Părţile
   1. Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ......................, eliberată de ................... la data de ........................ având cod numeric personal ................................, coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în .............................., str. .............................. nr. ....,
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ......................, eliberată de ................... la data de ........................ având cod numeric personal ................................, coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în .................................., str. ..................................... nr. ......., în calitate de fideiusori,
   2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în ..............................., str. ................................. nr. ........, în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin ........................., domiciliat în ..................., str. ......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, posesor al C.I. seria ........ nr. ...................., eliberată de .................... la data de ....................., având cod numeric personal .................................., în baza ..............................;
    în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin,
    luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, coroborate cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în baza art. 888 din Codul civil,
    convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.
   II. Obiectul convenţiei de fideiusiune
    Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare ........................... .
    Fideiusorii sunt beneficiarii contractului de împrumut ...................................., anexat prezentei convenţii de fideiusiune.
    Fideiusorii sunt proprietarii locuinţei unifamiliale ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotăparte de....%, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care celălalt coproprietar şi le-a asumat prin contractul de garantare.
    Fideiusorii garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare.
    Fideiusorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.
   III. Conţinutul convenţiei de fideiusiune
    Drepturile creditorului obligaţiei principale
    Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.
    Drepturile fideiusorului
    Fideiusorii renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile oricăruia dintre coproprietarii fideiusori.
    Fideiusorii au dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are dreptul să se întoarcă împotriva celuilalt coproprietar pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.
    Obligaţiile fideiusorului
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de celălalt coproprietar, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.
   IV. Răspunderea contractuală
    În cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.
   V. Forţa majoră
    Forţa majoră exonerează fideiusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
   VI. Soluţionarea litigiilor
    Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză: "Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr. .............. a localităţii .............................., în care este înscris dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale situate în ......................., str. ........................... nr. ........., cu număr cadastral ............."

   
Fideiusori,
........................................
Creditor principal,
......................................

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua