Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 23.0712-27.07.12


Financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 502 23/07/2012 Regulament nr. 11 din 05/07/2012 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 23/07/2012 Regulament privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

Transporturi

Monitorul Oficial, Partea I 503 23/07/2012 Ordin nr. 1107 din 29/06/2012 - Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Intrare in vigoare: 23/07/2012 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

Monitorul Oficial, Partea I 509 24/07/2012 Lege nr. 144 din 23/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 27/07/2012 Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Este modificat modul de sancţionare a conducătorilor auto care nu au achiziţionat rovinieta.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei.

Monitorul Oficial, Partea I 515 25/07/2012 Ordin nr. 1145 din 06/07/2012 - Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Intrare in vigoare: 25/07/2012Ordin pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspecţiei şi controlului în transporturile rutiere

Comerţ

Monitorul Oficial, Partea I 505 23/07/2012 Lege nr. 140 din 18/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 26/07/2012 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

Monitorul Oficial, Partea I 509 24/07/2012 Lege nr. 148 din 23/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 27/07/2012 Lege privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

Muncă, asistenţă socială, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 505 23/07/2012 Lege nr. 136 din 18/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 26/07/2012 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.

Monitorul Oficial, Partea I 508 24/07/2012 Ordin nr. 4469 din 12/06/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/07/2012 Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii

Monitorul Oficial, Partea I 509 24/07/2012 Lege nr. 147 din 23/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 27/07/2012 Lege pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Ziua de 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României –este declarată zi nelucrătoare

Proprietate imobiliară
Monitorul Oficial, Partea I 506 24/07/2012 Lege nr. 133 din 18/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 27/07/2012 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
Art. 1171. - (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
    b) data decesului, în format zi, lună, an;
    c) data naşterii, în format zi, lună, an;
    d) ultimul domiciliu al defunctului;
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
    (2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă.
    (3) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat.
    (4) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile, în condiţiile alin. (3)."
    La articolul 118 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) netransmiterea în termenul prevăzut la art. 1171 alin. (1) către camera notarilor publici a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale."Drepturi de autor

Monitorul Oficial, Partea I 520 26/07/2012 Decizie nr. 133 din 12/07/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 26/07/2012 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie


METODOLOGIE
privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

   1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
    Sunt fonograme de comerţ în sensul art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată, în principal, cu scopul distribuirii sau comunicării acestora către public.
   2. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunoştinţa publică şi ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protecţie prevăzute de lege, se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă eliberată de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) drept colector pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme.
    În virtutea calităţii de colector, organismele de gestiune ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme reprezintă şi titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat, prin gestiune colectivă obligatorie, conform art. 1231 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul utilizării fonogramelor în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii are obligaţia de a obţine acordul expres al producătorului de fonograme.
   3. Organismele de televiziune, denumite utilizatori, au obligaţia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturile conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, stabilită prin aplicarea unui procent corespunzător ponderii fonogramelor de comerţ sau reproducerilor acestora în cadrul programelor de televiziune, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4.
   
Pondere fonograme în programe
2011 şi următ.
Până în 10% inclusiv
1,2%
Peste 10% până la 50% inclusiv
2,4%
Peste 50%
3,4%
    Ponderea utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora se determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie a postului de televiziune respectiv.
    Organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proporţie minimă, fonogramele de comerţ sau reproducerile acestora (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneraţie ce reprezintă procentul de 1,2% din veniturile obţinute din activitatea de radiodifuzare, încadrându-se la o pondere de fonograme de până în 10%.
   4. În situaţia în care un utilizator deţine mai multe posturi de televiziune, acesta are obligaţia de a plăti remuneraţia stabilită în mod unic, prin cumularea veniturilor brute lunare şi ponderii utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, corespunzătoare tuturor posturilor de televiziune deţinute. În acest caz, utilizatorul are obligaţia de a evidenţia baza de calcul pentru toate posturile de televiziune deţinute.
    În situaţia în care un utilizator deţine mai multe posturi de televiziune gestionate distinct, în sensul că au o organizare distinctă şi o evidenţiere distinctă a veniturilor brute lunare, acesta este obligat să plătească remuneraţia stabilită pentru fiecare post de televiziune, în raport cu veniturile brute lunare şi ponderea utilizării fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora corespunzătoare fiecărui post de televiziune deţinut. În acest caz, utilizatorul are obligaţia de a evidenţia baza de calcul distinct pentru fiecare post de televiziune deţinut.
   5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în tabel este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare ale utilizatorului, mai puţin taxa pe valoare adăugată (TVA), obţinute din activitatea de radiodifuzare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri de spaţii de emisie, alte contribuţii financiare publice sau private, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuziune.
    Intră în baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie de programe şi servicii de programe de televiziune şi de achiziţie ori intermediere de spaţiu de publicitate, în măsura în care aceste venituri sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului, prin transferul veniturilor de la utilizator la respectivele societăţi, contrar uzanţelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv.
    În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de radiodifuziune (cum ar fi cheltuieli de personal, cheltuieli pentru servicii prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.) în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.
   6. Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei, calculat la cursul BNR din ziua scadenţei, a 500 euro/trimestru, reprezentând remuneraţia minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de televiziune local sau regional deţinut, respectiv a 1.000 euro/trimestru, reprezentând remuneraţia minimă datorată de utilizatori pentru fiecare post de televiziune naţional deţinut.
   7. Remuneraţiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă şi cota de TVA.
   8. Remuneraţia se plăteşte trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.
   9. Utilizatorii au obligaţia să comunice organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:
   a) lista completă, în format electronic (excel, tabelar), a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie.
   b) baza de calcul al sumelor virate conform modalităţii prezentate la pct. 4.
    În situaţia prevăzută la pct. 4, utilizatorul are obligaţia de a raporta informaţiile prevăzute la pct. 9 pentru fiecare post de televiziune deţinut în vederea stabilirii remuneraţiei corespunzătoare fiecărui post de televiziune.
    Raportul va fi transmis electronic (excel, tabelar) şi va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
   10. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate.
   11. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei de către un auditor agreat de toate părţile.
   12. Gradul de utilizare a fonogramelor de comerţ şi a reproducerilor acestora de către posturile de televiziune va putea fi verificat pe baza informaţiilor rezultate din raportările utilizatorilor. În situaţia în care apar divergenţe, acestea se soluţionează prin compararea informaţiilor prezentate de fiecare dintre părţi, inclusiv prin verificarea înregistrărilor emisiunilor radiodifuzate.
   13. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta metodologie, utilizatorii datorează daune materiale cuantificate la triplul sumelor legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în condiţiile art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care nu pot fi determinate remuneraţiile datorită refuzului din partea utilizatorului de a transmite la termen informaţiile solicitate şi/sau documentele financiar-contabile, în condiţiile pct. 9, sumele legal datorate vor fi stabilite în raport cu situaţiile financiare publicate la registrul comerţului.
   14. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme sau utilizatorul vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.

Diverse
Monitorul Oficial, Partea I 511 24/07/2012 Lege nr. 153 din 24/07/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 27/07/2012 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua