Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 25.06.12-29.0612


Finaciar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 421 25/06/2012 Ordin nr. 874 din 20/06/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 25/06/2012 , Ordin nr. 221 din 20/06/2012 - Emitent: Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Intrare in vigoare: 25/06/2012 Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

Monitorul Oficial, Partea I 424 26/06/2012 Ordin nr. 881 din 25/06/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 26/06/2012 Ordin privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

Monitorul Oficial, Partea I 427 27/06/2012 Ordin nr. 879 din 25/06/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 27/06/2012 Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Monitorul Oficial, Partea I 430 28/06/2012Ordin nr. 892 din 25/06/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 28/06/2012 Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

Mediu

Monitorul Oficial, Partea I 422 25/06/2012 Ordin nr. 2353 din 14/06/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 25/06/2012 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică
Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sunt următoarele:
   a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele constituite din venituri încasate din realizările activităţii prevăzute la lit. a).
Potrivit reglementărilor legale, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se asigură:
   a) finanţarea cercetării, proiectării şi executării lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere în valoare prin împădurire a terenurilor degradate constituite în perimetre de ameliorare;
   b) finanţarea întocmirii de studii şi documentaţii tehnico  economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie;
   c) finanţarea împăduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie;
   d) compensaţia pierderii de venit corespunzător suprafeţei efectiv ocupate de perdelele forestiere de protecţie,
Sănătate
Monitorul Oficial, Partea I 425 26/06/2012 Ordin nr. 601 din 12/06/2012 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 26/06/2012 Ordin privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii
 Înainte de a se adresa Ministerului Sănătăţii, persoana care solicită înscrierea în audienţă trebuie să se adreseze direcţiei de sănătate publică judeţene din raza domiciliului său sau celei în care are sediul autoritatea publică reclamată, solicitând programarea unei audienţe.

Diverse
Monitorul Oficial, Partea I 428 28/06/2012 Decizie nr. 498 din 10/05/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 28/06/2012 Decizie referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială Biseuro Impex - S.R.L., din Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 13.584/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi constată că dispoziţiile art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite sunt neconstituţionale.

„Art. 1 lit. g) - cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare, de la unităţile de desfacere cu amănuntul, de alimentaţie publică, cantine, unităţi de turism şi alte unităţi similare.”

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris