Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 06.08.12-10.08.12


Muncă protecţie socială, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 548 06/08/2012 Acord din 28/02/2011 - Emitent: Ministerul Afacerilor Externe Intrare in vigoare: 06/08/2012 Acord între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale

Monitorul Oficial, Partea I 561 08/08/2012 Aranjament din 03/03/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 08/08/2012 Aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale

Diverse
Monitorul Oficial, Partea I 557 07/08/2012 Ordin nr. 1022 din 24/07/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 07/08/2012 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă


Monitorul Oficial, Partea I 559 08/08/2012 Decizie nr. 672 din 26/06/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 08/08/2012 Decizie referitoare la admiterea, în parte, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Constată că sintagmele "indiferent sub ce formă" şi "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii" din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii sunt neconstituţionale

Monitorul Oficial, Partea I 563 09/08/2012 Hotărâre nr. 797 din 31/07/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 09/08/2012 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
Investiţiile pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
   a) să fie considerate investiţii iniţiale - investiţia constând în active corporale şi/sau necorporale legate de realizarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de noi produse, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente;
   b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii;
   c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;
   d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza planului de afaceri, (planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi care prezintă strategia de dezvoltare a activităţii întreprinderii vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, a produselor şi/sau serviciilor, analiza concurenţei pe piaţa pe care activează întreprinderea, prezentarea planului de marketing şi a strategiei de vânzări, structura organizatorică, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare, prezentarea surselor de finanţare a investiţiei şi a activităţii, evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activităţii. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, caracterul inovativ al acesteia, după caz, efectul stimulativ al ajutorului de stat, contribuţia la dezvoltarea regională, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia);
   e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională, (contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuţia întreprinderii la bugetul de stat consolidat şi bugetul local, aferentă investiţiei, realizată prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat şi la bugetul local pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuţie trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat solicitat).

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…