Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 03.09.12-07.09.12


Asigurări

Norme privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, Normă din 24/08/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Intrare in vigoare: 03/09/2012, Monitorul Oficial, Partea I 631 03/09/2012

Protecţia mediului

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, Ordin nr. 2366 din 15/06/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 04/09/2012, Monitorul Oficial, Partea I 632 04/09/2012

Proprietate intelectuală

Regulament pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
Regulament din 17/07/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 07/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 637 07/09/2012

Piaţa de capital

Regulament pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
Regulament nr. 6 din 03/09/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 07/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 637 07/09/2012

Diverse

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale Ordin nr. 32 din 30/08/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Intrare in vigoare: 06/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 635 06/09/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris