luni, 8 octombrie 2012

Buletin legislativ 01.10.12-05.10.12


Financiar fiscal

Ordin privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE Ordin nr. 3427 din 13/09/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 05/10/2012Monitorul Oficial, Partea I 688 05/10/2012

Înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru proiectele finanţate din fonduri UE, potenţialii beneficiari se vor adresa autorităţilor pentru protecţia mediului în vederea obţinerii formularului, denumit în continuare referat, , care face parte integrantă din prezentul ordin.
Obţinerea referatului se face prin completarea formularului de prezentare a proiectului, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Prin derogare de la prevederile ghidului solicitantului, autorităţile de management vor solicita odată cu depunerea cererii de finanţare, ca dovadă a demarării formalităţilor de obţinere a avizelor în domeniul protecţiei mediului, numai referatul arătat mai sus.


Procedură de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Procedură din 28/09/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 05/10/2012Monitorul Oficial, Partea I 688 05/10/2012


Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA întrucât:
   a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte,;
   b) nu au depus niciun decont de taxă,;
   c) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată,.

Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementatăOrdin nr. 1286 din 01/10/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 04/10/2012 Monitorul Oficial, Partea I 687 04/10/2012

Proprietate intelectuala

Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM Decizie nr. 151 din 19/09/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 01/10/2012Monitorul Oficial, Partea I 679 01/10/2012

Protecţia mediului

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră Hotărâre nr. 928 din 12/09/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 01/10/2012 Monitorul Oficial, Partea I 679 01/10/2012

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este permisă aditivarea carburanţilor cu metilciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentraţie de maximum 6 mg mangan pe litru.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 este permisă aditivarea carburanţilor cu MMT cu o concentraţie de maximum 2 mg mangan pe litru.
În cazul în care este utilizată aditivarea carburanţilor cu MMT, distribuitorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă privind conţinutul de aditivi metalici în carburant.
 Pe etichetă se menţionează următorul text: "Conţine aditivi metalici." Eticheta se afişează în locul în care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o poziţie vizibilă. Eticheta trebuie să aibă o mărime şi caractere care să o facă clar vizibilă şi uşor lizibilă.

Comunicaţii electronice

Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice Lege nr. 154 din 28/09/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 31/10/2012 Monitorul Oficial, Partea I 680 01/10/2012

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăţi în condiţiile prezentei legi.
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a infrastructurii. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM.
În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: