vineri, 19 octombrie 2012

Buletin legislativ 08.10.12-12.10.12


Financiar-fiscal

Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, Ordin nr. 1400 din 21/09/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 10/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I numarul 695 din 10-10-2012


Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.
Inregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute mai sus îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.
Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.
nregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României prevăzute la art. 1 se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a "Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente", cod MFP 14.13.01.40/n, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.
Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Proprietate intelectuală

Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector, până la pronunţarea de către instanţa de judecată a unei hotărâri definitive şi irevocabile, al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune. Decizie nr. 158 din 28/09/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 08/10/2012
Monitorul Oficial, Partea I numarul 690 din 08-10-2012

Proceduri judiciare

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare. Ordin nr. 24 din 28/09/2012 - Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii Intrare in vigoare: 09/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I numarul 692 din 09-10-2012

Asigurări

Ordin pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008, Ordin nr. 17 din 25/09/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Intrare in vigoare: 09/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I numarul 693 din 09-10-2012

A fost aprobat un nou model de formular.

Bancar

Regulament pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2012 privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României, Regulament nr. 13 din 18/09/2012 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 09/10/2012
Monitorul Oficial, Partea I numarul 694 din 09-10-2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: