Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 05.11.12-09.11.12


Financiar-fiscal

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Hotărâre nr. 1071 din 06/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 08/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 753 08/11/2012

Din 2013, cand noile reglementari intra in vigoare, facturile trebuie sa contina cateva elemente in plus. Pe langa informatiile care sunt obligatorii si in momentul de fata, facturile vor mai contine, potrivit Codului fiscal si:
1.     mentiunea «TVA la incasare», in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii;
 1. mentiunea «taxare inversa», in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA;
 2. mentiunea «autofactura», in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului;
 3. daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta,
 4. obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de arta» sau «regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;
În situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, factura poate fi intocmita pe mai multe pagini.
Pe prima pagina este obligatoriu sa apara:
 1. numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 2. data emiterii facturii;
 3. data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 4. denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 5. denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
 6. denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
 7. denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
 8. mentiunea «autofactura» , in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului,
 9. referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune
De asemenea, tot pe prima pagina a facturii este obligatoriu sa fie mentionat numarul de pagini pe care le contine factura si numarul total de pozitii cuprinse in factura respectiva.
Pe facturile emise si achitate pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor  economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a  serviciilor prestate, fiind  suficienta mentiunea "conform bon fiscal nr./data".
Procedura pe care contribuabilii trebuie sa o urmeze pentru a putea emite facturi in regim simplificat.
Facturile simplificate pot fi emise, printre altele, si daca valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro.
Pentru a emite asemenea facturi, contribuabilii trebuie sa solicite  acest lucru Directiei de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor Publice si sa prezinte acestei institutii motivatia solicitarii emiterii de facturi simplificate, din care trebuie sa reiasa motivele obiective pentru care nu este posibila emiterea facturilor care contin toate elementele obligatorii ale unei facturi. Directia de legislatie analizeaza cererea si motive care stau la baza ei si decid daca solicitarea este jusificata sau nu.
Normele de aplicare a Codului fiscal reglementeaza si conditiile in care un beneficiar poate emite facturi in  numele  si in contul furnizorului/prestatorului. Astfel,  factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu daca partile au incheiat un acord prealabil prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare.
In plus, pentru ca beneficiarul sa emita facturi in numele furnizorului/prestatorului  trebuie sa existe, potrivit Normelor Codului fiscal, si o procedura de acceptare a fiecarei facturi. Procedura de acceptare poate fi explicita sau implicita si poate fi convenita si descrisa prin acordul prealabil sau poate fi reprezentata de primirea si prelucrarea facturii.
De asemenea, este necesar ca ca factura emisa in numele si in contul furnizorului sa contina toate elementele obligatorii dintr-o factura obisnuita sau simplificata, dar si sa fie trimisa furnizorului/prestatorului.
In plus, normele Codului fiscal mai precizeaza ca factura emisa in acest conditii trebuie inregistrata in jurnalul de vanzari de catre furnizor/prestator, daca aceste inregistrat in scopuri de TVA.
Codul fiscal permite contribuabililor sa isi externalizeze procesul de emitere a facturilor stabilind ca pot fi emise facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului in conditiile stabilite prin norme, cu exceptia situatiei in care partea terta este stabilita intr-o tara cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca.
In Normele de aplicare a Codului fiscal, Guvernul stabileste ca factura poate fi emisa de un tert daca se respecta mai multe conditii:
 1. furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a initia aceasta procedura, si sa anexeze la scrisoare numele, adresa si, dupa caz,  codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului;   
 2. factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
 3. factura sa cuprinda toate elementele obligatorii (factura normala sau factura simplificata); 
 4.  facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Agricultură,veterinar, alimente

Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, Ordin nr. 64 din 16/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 05/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I numarul 744 din 05-11-2012

Ghid privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizaţie de comercializare, Ghid din 19/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 06/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 746 06/11/2012

Procedura simplificată de obţinere a autorizaţiei de import paralel pentru produse medicinale veterinare, Procedură din 19/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 06/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 746 06/11/2012


Asigurări

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, Ordin nr. 21 din 02/11/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Intrare in vigoare: 07/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 748 07/11/2012

Proprietate imobiliară

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Ordonanţă de urgenţă nr. 63 din 30/10/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 07/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 749 07/11/2012

Au fost introduse în programul de reabilitare a locuinţelor şi:
-locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale;
-locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor în funcţie de caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor.

Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:
    a) izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    b) izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
    c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor,;
    d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.
Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire cuprind:
    a) repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.
Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai sus pot fi şi următoarele lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic:
    a) repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
    b) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    c) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
    d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    e) repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
    f) realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;
    g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;
    h) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe.
Lucrările conexe prevăzute  lit. d)-g) se realizează numai cu acceptul proprietarilor.

Muncă, asistenţă socială, calificări

Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Lege nr. 197 din 01/11/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 754 09/11/2012

Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare.

Diverse

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilorServiciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare., Hotărâre nr. 1075 din 06/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 09/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 755 09/11/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua