Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 12.11.12-16.11.12


Financiar- fiscal

Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, Ordin nr. 1485 din 12/11/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 16/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 774 16/11/2012

Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", Procedură din 29/10/2012 - Emitent: Ministerul Afacerilor Europene Intrare in vigoare: 16/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 776 16/11/2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 30/10/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 15/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 772 15/11/2012

Redevenţele din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului şi neplătite către Agenţia Domeniilor Statului, inclusiv sumele restante aferente acestor redevenţe, se achită la unităţile Trezoreriei Statului. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este competentă să administreze redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.

Penal

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Lege nr. 187 din 24/10/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/02/2014, Monitorul Oficial, Partea I numarul 757 din 12-11-2012

Noul Cod Penal se prevede a intra în vigoare la 1 februarie 2014.

Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Lege nr. 212 din 13/11/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 18/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 772 15/11/2012

„Art. 6411 . - (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani."

Transport

Ordin privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, Ordin nr. 240 din 04/10/2012 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 13/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 762 13/11/2012

Reglementări specifice de numerotare a trenurilor pe reţeaua căilor ferate române, Reglementare din 30/10/2012 - Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Intrare in vigoare: 13/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 763 13/11/2012

Ordin privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, Ordin nr. 67 din 26/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 16/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 774 16/11/2012

Piaţa de capital

Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, Regulament nr. 9 din 07/11/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 14/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 766 14/11/2012

Muncă, protecţie socială, calificări

Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 — 31 decembrie 1961, Normă metodologică din 24/10/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 14/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 766 14/11/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris