Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 29.10.12-02.11.12


Financiar-fiscal

Ordin privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, Ordin nr. 1331 din 09/10/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 30/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 733 30/10/2012

Muncă, securitate socială, calificări

Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2012 Ordin nr. 2723 din 25/10/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 31/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 736 31/10/2012,

Valoarea este de 400 lei.

Ordin pentru completarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 242/2007, Ordin nr. 2712 din 24/10/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 31/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 734 31/10/2012

Se introduce un nou curs, curs de actualizare a formării specifice de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului/realizării lucrării - cursul organizat de furnizorii de formare profesională care au fost/sunt autorizaţi în conformitate cu prevederile legale pentru programe de formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate, prin care se asigură actualizarea cunoştinţelor dobândite în urma procesului de formare

Agricultură, alimente

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar producătorilor pentru depozitarea privată a untului sărat sau nesărat Hotărâre nr. 1037 din 24/10/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 31/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 734 31/10/2012

Se acordă un ajutor pentru depozitare în valoare de maxim 7000 euro

Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, Hotărâre nr. 1014 din 17/10/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 02/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 02/11/2012

Menţiunile obligatorii referitoare la importator şi numărul lotului, precum şi menţiunile «sulfiţi» sau «dioxid de sulf», «ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» sau «albumină din ouă», «lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» sau «proteine din lapte» pot fi înscrise în afara câmpului vizual în care figurează celelalte indicaţii obligatorii.

Educaţie

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, Metodologie din 31/08/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 732 30/10/2012

Sănătate

Ordin pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate Ordin nr. 633 din 14/09/2012 - Emitent: Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Intrare in vigoare: 29/10/2012,  Monitorul Oficial, Partea I 729 29/10/2012


Proceduri judiciare

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2012, Decizie nr. 12 din 08/10/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 31/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 735 31/10/2012

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, stabileşte că:
În cazul în care după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 se casează decizia instanţei de apel, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea pronunţată în primă instanţă, înainte de intrarea în vigoare a legii, de către judecătorie rămâne supusă apelului, cale de atac prevăzută de legea sub care a început procesul, competenţa de soluţionare revenind tribunalului.

Transporturi

Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian, Lege nr. 190 din 30/10/2012 Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 738 01/11/2012

Diverse

Metodologie privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice, Metodologie din 24/10/2012 - Emitent: Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR Intrare in vigoare: 01/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 737 01/11/2012

Metodologie de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat, Metodologie din 10/10/2012 - Emitent: Serviciul de Informaţii Externe Intrare in vigoare: 02/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 740 02/11/2012

Obiectul evaluării şi certificării realizate la nivelul entităţilor evaluatoare vizează următoarele tipuri de soluţii criptografice:
   a) mecanisme criptografice;
   b) aplicaţii şi sisteme software care conţin mecanisme criptografice;
   c) dispozitive şi sisteme hardware care încorporează mecanisme criptografice;
   d) generatoare de numere aleatoare;
   e) generatoare de numere pseudoaleatoare;
   f) alte tipuri, de exemplu: PKI (Public Key Infrastructure), sisteme de management de chei şi protocoale criptografice.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…