Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 03.12.12-07.12.12


Financiar-fiscal

Normă metodologică privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, Normă metodologică din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 808 03/12/2012

Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, Ordin nr. 1823 din 26/11/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 809 03/12/2012

Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ordin nr. 1822 din 26/11/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 809 03/12/2012

Metodologie privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Programului Operaţional Sectorial Mediu, Metodologie din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 810 03/12/2012

Hotărâre nr. 1157 din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/12/2012
Hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu, Hotărâre nr. 1157 din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 810 03/12/2012

Piaţa de capital

Regulament pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Regulament nr. 10 din 22/11/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 15/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 822 06/12/2012

Sunt introduse câteva definiţii noi.

Astfel:

investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care:
    1. se încadrează în categoria de clienţi profesionali, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din anexa nr. 8 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali în conformitate cu anexa nr. 8 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile în conformitate cu art. 146 din regulamentul anterior menţionat, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali. Firmele de investiţii şi instituţiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislaţiei relevante privind protecţia datelor;".

societate cu o capitalizare bursieră redusă - societate comercială listată pe o piaţă reglementată care a avut o capitalizare bursieră medie mai mică decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro, în baza cotaţiilor de la sfârşit de an pentru ultimii 3 ani calendaristici;

ocietăţi mici şi mijlocii (SMM) - societăţile comerciale care, în conformitate cu ultimele lor situaţii financiare anuale sau consolidate, îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
    1. număr mediu de angajaţi pe perioada exerciţiului financiar mai mic de 250;
    2. valoarea activelor totale nu depăşeşte echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
    3. cifra de afaceri anuală netă nu depăşeşte echivalentul sumei de 50.000.000 euro;".

transfer direct - transferul dreptului de proprietate asupra unor valori mobiliare, realizat de către depozitarul central, pentru operaţiunile specificate expres în acest sens în reglementările C.N.V.M."

Alte modificări:

Întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru următoarele tipuri de ofertă:
    1. o ofertă de valori mobiliare adresată exclusiv investitorilor calificaţi; şi/sau
    2. o ofertă de valori mobiliare adresată la mai puţin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe stat membru; şi/sau
    3. o ofertă de valori mobiliare adresată investitorilor care achiziţionează fiecare valori mobiliare în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro, pentru fiecare ofertă distinctă; şi/sau
    4. o ofertă de valori mobiliare a căror valoare nominală unitară este de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro; şi/sau
    5. o ofertă de valori mobiliare a cărei valoare totală în Uniunea Europeană este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, care se calculează pe o perioadă de 12 luni.

Prevederile legale privind ofertele publice de vânzare, precum şi cele referitoare la prospectul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu se aplică titlurilor, altele decât titlurile de capital, emise în mod continuu sau repetat de instituţiile de credit, în cazul în care valoarea totală a ofertei în Uniunea Europeană este mai mică de 75.000.000 euro, care se calculează pe o perioadă de 12 luni, atât timp cât aceste valori mobiliare:
    (i) nu sunt subordonate, convertibile sau nu pot fi schimbate;
    (ii) nu conferă dreptul de a subscrie sau achiziţiona alte tipuri de valori mobiliare şi nu sunt în legătură cu un instrument derivat.

Întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru ofertele publice ale următoarelor categorii de valori mobiliare:
    1. acţiuni emise pentru substituirea altor acţiuni, de aceeaşi clasă, deja emise, dacă această nouă emisiune de acţiuni nu implică o majorare a capitalului social;
    2. valori mobiliare oferite în schimbul altor valori mobiliare care fac obiectul unei oferte publice de cumpărare/preluare realizată prin schimb, cu condiţia să fie disponibil un document ce va avea conţinutul minim prevăzut în anexele corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, în funcţie de tipul de emitent şi de valori mobiliare oferite la schimb;
    3. valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni ori a unei divizări, cu condiţia să fie disponibil un document care va avea conţinutul minim prevăzut în anexă la Regulament;
    4. dividendele plătite acţionarilor existenţi sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă, precum cele care dau drept la aceste dividende, cu condiţia să fie disponibil un document ce va avea conţinutul minim prevăzut în anexa la Regulament;
    5. valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foştilor membri ai conducerii ori angajaţi sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiţia ca societatea să îşi aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană şi cu condiţia să fie făcut disponibil un document ce va avea conţinutul minim prevăzut în anexa la Regulament

Bancar
Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, Regulament nr. 15 din 19/11/2012 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 03/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 808 03/12/2012

Muncă, protecţie socială,  calificări

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012, Decizie nr. 16 din 12/11/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 05/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 817 05/12/2012

În interpretarea şi aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unităţii.

Transporturi

Ordin pentru conducerea şi deservirea trenurilor directe de marfă în sistem simplificat, Ordin nr. 1684 din 21/11/2012 - Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Intrare in vigoare: 05/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 818 05/12/2012

Concurenţă

Regulament privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială, Regulament din 13/11/2012 - Emitent: Consiliul Concurenţei Intrare in vigoare: 05/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 818 05/12/2012

Proceduri judiciare

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 17/2012, Decizie nr. 17 din 12/11/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 06/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 820 06/12/2012

Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi nu devine incompatibil să judece acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate.
Judecătorul devine incompatibil doar dacă în considerentele hotărârii pronunţate conform art. 3201 din Codul de procedură penală şi-a exprimat părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauza disjunsă.

Diverse

Decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, . Decizie nr. 975 din 03/12/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Intrare in vigoare: 07/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 823 07/12/2012


Acest buletin este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris