Treceți la conținutul principal

Ordonata de plata si penalitatile. Jurisprudenta


CURTEA DE  A P E L   B U C U R E Ş T I
SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCALSENTINŢA CIVILĂ NR. 1040

Şedinţa publică din data de 11 martie 2009
                                Curtea constituită din:
     JUDECĂTOR    :       N. O.
          GREFIER           :      D. N.
            Pe rol fiind soluţionarea cererea de emitere a ordonantei de plata formulată de creditoarea S.C. IQ MANAGEMENT S.R.L. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR, in temeiul OUG nr. 119/2007.
            La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns creditoarea S.C. IQ Management S.R.L., prin avocat B. D. şi pârâta Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin consilier juridic S. S..
            Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Nemaifiind alte cereri, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.
Creditoarea, prin avocat, solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 1.014.103,50 RON în termen de 10 zile, reprezentând penalităţi de întârziere aferente facturii fiscale nr. (...) emise la data de 01.05.2008 şi achitate cu întârziere. Depune concluzii scrise. Solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta, prin consilier juridic, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată susţinând că creditoarea nu a făcut dovada că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 1.014.103,50 RON. Susţine că creditoarea nu a făcut nicio dovadă în sensul că a emis o factură  prin care să solicite plata penalităţilor aferente achitării cu întârziere a facturii fiscale nr. (...) emisă la data de 01.05.2008., iar  calculul sumei nu s-a făcut conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b din OG nr. 119/2007.  Depune o factură emisă în executarea aceluiaşi contract şi concluzii scrise.
Creditoarea, prin avocat, susţine că factura fiscală depusă astăzi nu are relevanţă în cauză.

C U R T E A


            Prin cererea înregistrată la data de 25 iulie 2008, creditoarea S.C. IQ MANAGEMENT S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,
cerere privind creanţa de plată a preţului, fundamentată pe prevederile OUG nr. 119/2007, initial pentru suma de 4.140.998,43 RON lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente facturilor emise de debitoarea in temeiul contractului de achiziţie publică nr. 722/2004, modificat prin actele aditionale, cu cheltuieli de judecată.
            În motivarea cererii sale, creditoarea a învederat instanţei că, în executarea contractului de achiziţie publică nr. 722/2004, a prestat serviciile obiect al acestuia, pentru care debitoarea a emis factura nr. J. – (...)- PJ -(...) emisa la data de 01.05.2008, in valoare de 3.712.235,48 RON, factura care nu a fost achitata in termenul impus de prevederile contractuale, recte in 7 zile de la emiterea facturii, antrenand, prin urmare si obligatia de plata a penalitatilor de intarziere de 0,15% din valoarea calculata in euro a facturii primite si neonorate.
            Prin intampinarea inregistrata la dosarul cauzei in sedinta publica din data de 20 august 2008, debitoarea AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR s-a opus admiterii prezentei cereri, invocand mai intai o inconsecventa a creditoarei din cererea introductiva de instanta, in conditiile in care pe de o parte precizeaza ca suma pretinsa reprezinta penalitati de intarziere, iar pe de alta parte, din considerente reiese ca ar fi inclus si debitul principal.
            Invedereaza instantei ca creditoarea nu are  „creanta certa, lichida si exigibila” in suma de 4.140.998,43 Ron, reprezentand penalitati de intarziere, in sensul art. 2  alin. 1 din OUG nr. 119/200. Contesta, de asemenea, modul de calcul al penalitatilor.
            Prin sentinta civila nr. 3010/10.11.2008 a Tribunalului B, aceasta din urma instanta si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel B, cauza formand obiectul prezentului dosar.
            In sedinta publica din data de 25 februarie 2009, in considerarea unor plati facute de debitoare, creditoarea si-a precizat actiunea, solicitand emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.014.103,50 RON, reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere aferente facturii fiscale nr. (...) din 01.05.2008, achitat de debitoare cu intarziere. 

            Examinând cererea creditoarei prin prisma actelor dosarului şi a reglementărilor legale aplicabile, Curtea reţine următoarele:
1. Potrivit disp. art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, „Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale”, contractele de achiziţie publică fiind menţionate în mod expres prin art. 5 alin. 3 al ordonanţei ca circumscriindu-se sferei de aplicare a acesteia.
            De altminteri, acest aspect nici nu a fost contestat.
2. Este real totodată că debitoarea nu a contestat debitul principal, astfel ca ramane de analizat daca si in ce masura penalitatile de intarziere contractuale, aferente acestuia, se incadreaza in ipoteza normei legale susmentionate.
            Temeiul acestor penalitati se regaseste in contractul nr. 722/2004 pentru servicii integrate privind identificarea, inregistrarea si crotalierea ovinelor, caprinelor si suinelor, incheiat intre partile litigante, mai exact in art. 19.2.1, unde se prevede ca “in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile, insotite de documentele aferente in termen de 7 zile de la data emiterii facturii, acesta va plati penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% pe zi calculate la valoarea in euro a facturii primite si neonorate. Raportul EUR/ROL va fi cel din ziua scadentei facturii primite si neonorate” (f. 26 dosar tribunal).
3. Factura a carei plata cu intarziere a generat prezentul litigiu este factura nr. (...) din 01.05.2008, emisa pentru suma 3.712.235,48 de lei, reprezentand contravaloarea serviciilor pentru identificarea si inregistrarea animalelor in lunile noiembrie si decembrie 2007 (f. 5).
            Plata efectiva a sumei nu s-a facut la scadenta, ci ulterior, in cateva transe, astfel:
-      suma de 500.000 de lei prin ordinul de plata nr. 3788/07.10.2008, deci cu o intarziere de 151 de zile
-      suma de 800.000 de lei prin ordinul de plata nr. 4022/20.10.2008, cu o intarziere de 164 de zile
-   suma de 1.200.000 de lei prin ordinul de plata nr. 4136/04.11.2008, cu o intarziere de 179 de zile
-       suma de 1.212.235,48 de lei prin ordinul de plata nr. 4446/05.12.2008, cu o intarziere de 210 de zile
Aceste intarzieri la plata, in raport de termenul limita de 7 zile de la data emiterii facturii, stabilit contractual, au antrenat curgerea acestor penalitati, ele constituindu-se intr-o creanta certa, lichida si exigibila in acceptiunea art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.
In consecinta, in temeiul art. 10 alin. 1 din OUG nr. 119/2007, va ordona debitoarei sa faca plata catre creditoare a sumei de 10.14.103,5 lei, cu titlu de penalitati de intarziere aferente facturii nr. (...)/01.05.2008, in termen de 30 de zile de la comunicare prezentei.
4. Apararile debitoarei privind lipsa facturii pentru penalitati, respectiv privind  nerespectarea art. 3 alin. 1 lit. b din ordonanta pentru calculul dobanzilor nu pot fi retinute ca pertinente.
            Astfel, nu exista nici un temei pentru care curgerea penalitatilor sa fie conditionata de emiterea unei facturi in acest sens. Din contra, textul art. 19.2.1 din contract prevede foarte clar ca acestea se datoreaza de la expirarea termenului de 7 zile de la emiterea facturii, dobandind un caracter cert, lichid si exigibil cu fiecare zi care curge fara sa se fi onorat debitul principal. De altminteri, debitoarea nu indica nici ea un eventual temei pentru a considera curgerea penalitatilor conditionata de indeplinirea vreunor formalitati, precum cea invocat, relativ la emiterea unei facturi.
            Debitoarea invoca, de asemenea, calculul gresit al penalitatilor, apreciind ca nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. 1 lit. b din OUG nr. 119/2007.
            Dimpotriva, Curtea observa respectarea atat a textului ordonantei, cat si a clauzei contractuale, in speta fiind incidenta ipoteza cuprinsa in art. 3 alin. 1 lit. b pct. i din OUG nr. 119/2007; faptul ca partile au stipulat in contract curgerea penalitatilor doar dupa trecerea a 7 zile de la scadenta, iar nu din ziua imediat urmatoare scadentei, este in favoarea debitoarei.
5. Fiind partea care a cazut in pretentii, aflandu-se in culpa procesuala, debitoarea va fi obligata – in temeiul art. 274 alin. 1 si 3 C.pr.civ. – sa achite creditoarei suma de 2039,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorar avocatial partial (micsorat de instanta in considerarea complexitatii si duratei reduse a cauzei), taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E


            Admite in parte cererea precizata, privind creanţa de plată a preţului, formulată de creditoarea   S.C. IQ MANAGEMENT S.R.L., cu sediul procesual ales la cabinet avocat B. T. E., in mun. B,(...), (...) eatj 5,  . 25, sector 4, în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR, cu sediul in mun. B,(...), sector 2, si, in consecinta:
            P. debitoarei sa faca plata catre creditoare a sumei de 1.014.103,5 lei, cu titlu de penalitati de intarziere aferente facturii nr. (...)/01.05.2008, in termen de 30 de zile de la comunicare prezentei.
            Obliga creditoarea sa achite debitoarei suma de 2039,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
            Executorie. Cu drept de cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.
            Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 martie 2009.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris