Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 03.01.13-04.01.13


Piaţă de capital

Instrucţiuni privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, Instrucţiuni nr. 7 din 20/12/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 03/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 1 03/01/2013

Instrucţiune emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
Instrucţiuni nr. 6 din 14/12/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 03/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 1 03/01/2013

Art. 2. - (1) Prevederile art. 286 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, deţine direct ori indirect mai mult de 5% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare, denumită în continuare S.I.F.
   (2) Persoana care, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, atinge, depăşeşte ori scade, direct sau indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. va transmite către S.I.F., Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), depozitarul central şi operatorul de piaţă o declaraţie autentificată la notariat sau certificată de către un avocat, întocmită conform anexei la prezenta instrucţiune.
   (3) În situaţia în care declaraţia menţionată la alin. (2) este transmisă de o societate-mamă, filialele acestei societăţi sunt exceptate de la obligaţia de a transmite declaraţia respectivă.
   (4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) se transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data atingerii, depăşirii sau scăderii, direct ori indirect, sub pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., indiferent dacă aceasta se produce ca urmare a unei operaţiuni de achiziţie sau înstrăinare de acţiuni S.I.F. ori ca urmare a altor operaţiuni.
   (5) Orice modificare a declaraţiei prevăzute la alin. (2) se transmite, în aceleaşi condiţii ca şi declaraţia iniţială, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data apariţiei respectivei modificări.
   (6) Depozitarul central are obligaţia de a notifica conducerea S.I.F./societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.) care administrează S.I.F., precum şi operatorul de piaţă şi C.N.V.M., în aceeaşi zi lucrătoare în care a luat cunoştinţă de orice depăşire a limitei de 5% prevăzute la art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărută ca urmare a unei operaţiuni pe piaţă sau a unui transfer direct efectuat în conformitate cu prevederile legale incidente.
   (7) S.I.F. are obligaţia ca, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii declaraţiei menţionate la alin. (2) sau a modificării prevăzute la alin. (5), să aducă la cunoştinţa publicului, prin publicarea pe site-ul propriu, informaţiile din cuprinsul acesteia.
   Art. 3. - (1) În vederea suspendării prevăzute la art. 286 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv la art. 2 alin. (1) din prezenta instrucţiune, precum şi a realizării notificărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (5) din prezenta instrucţiune, deţinerea directă şi indirectă se determină în conformitate cu Instrucţiunea nr. 3/2009 privind deţinerile directe şi indirecte, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2009.
   (2) În vederea suspendării prevăzute la art. 286 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, respectiv art. 2 alin. (1) din prezenta instrucţiune, drepturile de vot deţinute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:
   a) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană, cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce priveşte respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deţinute;
   b) drepturi de vot aferente acţiunilor deţinute de respectiva persoană fizică sau juridică, ce sunt constituite în garanţie, cu condiţia ca aceasta să controleze drepturile de vot şi să îşi declare intenţia de a le exercita;
   c) drepturi de vot deţinute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a) şi b) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică;
   d) drepturi de vot aferente acţiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii;
   e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii;
   f) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană, alta decât cea prevăzută la lit. a) şi c), care acţionează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică.
   (3) Când S.I.F. dobândeşte sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acţiuni, aceasta face public şi transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă ponderea acţiunilor proprii deţinute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva înstrăinare sau dobândire, dacă acest procent atinge, depăşeşte sau scade sub pragul de 5% din capitalul social.
   (4) În vederea calculării pragului prevăzut la art. 2 alin. (1), S.I.F. va face public numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot asociate acestora la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numărului drepturilor de vot.
   (5) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplică şi în cazul unei persoane fizice sau juridice care deţine, direct ori indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achiziţioneze acţiuni, deja emise de S.I.F., la care sunt ataşate drepturi de vot.
   (6) Suspendarea drepturilor de vot pentru acţionarii care acţionează în mod concertat se realizează utilizând metoda "pro-rata".
   Art. 4. - (1) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia să identifice şi să notifice C.N.V.M. deţinerile care depăşesc, în sensul prevederilor art. 286 indice 1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F. Odată cu notificarea, conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia să transmită C.N.V.M. orice documente şi informaţii care au stat la baza identificării respectivelor deţineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acţionează în mod concertat.
   (2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează S.I.F. are obligaţia să realizeze notificările prevăzute la alin. (1) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data la care:
   a) primeşte declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (2) ori (5); sau
   b) a luat cunoştinţă din documentele aflate la dispoziţia sa despre situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1); sau
   c) primeşte din partea depozitarului central notificarea prevăzută la art. 2 alin. (6).
   (3) În situaţia în care, în urma verificărilor realizate în baza documentelor primite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), (5) sau (6), ale alin. (1) ori (2) al prezentului articol sau ale art. 5 alin. (1), precum şi a altor documente aflate la dispoziţia sa, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 286indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, dispune depozitarului central să opereze în evidenţele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot, iar conducerii S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. să ia măsurile necesare în conformitate cu art. 5 alin. (2).
   (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care, din oficiu sau ca urmare a unor sesizări, C.N.V.M. constată că sunt incidente prevederile art. 286 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni.
   Art. 5. - (1) Anterior adunărilor generale ale acţionarilor, conducerea S.I.F. sau a S.A.I care administrează o S.I.F. are următoarele obligaţii:
   a) să verifice, pentru acţionarii înregistraţi la data de referinţă, deţinerile care depăşesc, în sensul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, pragul de 5% din capitalul social al S.I.F., identificate şi notificate C.N.V.M. conform art. 4 alin (1) şi (2), precum şi orice alte situaţii nou-apărute; şi
   b) să transmită C.N.V.M., cu 10 zile anterioare adunării generale a acţionarilor, lista acţionarilor şi a deţinerilor aferente, identificate potrivit lit. a), precum şi orice documente şi informaţii care au stat la baza identificării respectivelor deţineri, inclusiv argumentele luate în considerare pentru stabilirea persoanelor care acţionează în mod concertat.
   (2) Conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F. are obligaţia îndeplinirii în cadrul adunării generale a acţionarilor a tuturor formalităţilor necesare, astfel încât acţionarii în legătură cu care C.N.V.M. a constatat că au drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni să nu poată exercita în adunarea generală a acţionarilor poziţia deţinută cu nerespectarea art. 286 indice 1 alin. (1).
   Art. 6. - În termen de o zi lucrătoare de la data la care constată că prevederile art. 286 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni nu mai sunt incidente, C.N.V.M. confirmă ridicarea suspendării dreptului de vot. C.N.V.M. va informa corespunzător depozitarul central şi conducerea S.I.F. sau a S.A.I. care administrează o S.I.F.
   Art. 7. - (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2)-(7), art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 se sancţionează cu:
   a) avertisment;
   b) amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
   c) amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice.
   (2) Includerea în cuprinsul declaraţiilor/notificărilor prevăzute în prezenta instrucţiune a unor informaţii false intră sub incidenţa art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul în declaraţii.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…