Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 07.01.13-11.01.13


Financiar- fiscal

Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, Ordin nr. 1992 din 27/12/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 01/02/2013Monitorul Oficial, Partea I 17 09/01/2013

Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, Ordonanţă nr. 1 din 09/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 12/01/2013Monitorul Oficial, Partea I 18 09/01/2013

Autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.

Proprietate intelectuală

Decizie nr. 246 din 03/12/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 10/01/2013 Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 21 10/01/2013

Modifică în parte hotărârea arbitrală apelată, în sensul că:
Art. 1 va avea următorul cuprins:
Reproducerea şi distribuirea pe teritoriul României a operelor muzicale cuprinse în videograme, fixate pe orice tip de suport, se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţă neexclusivă şi prealabilă, încheiată cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical."
Art. 2 lit. c, d, e şi f vor avea următorul cuprins:
c) produs premium - suportul înregistrat oferit ca bonus pentru promovarea altor produse;
d) produs budget - suportul pe care sunt reproduse opere muzicale oferit spre vânzare la un preţ mai mic cu cel puţin 35% faţă de preţul de lansare;
e) solduri - produsele distribuite în scopul lichidării unui stoc de suporturi pe care sunt reproduse opere muzicale;
f) utilizator - orice persoană juridică său persoană fizică autorizată, care realizează sau organizează realizarea de copii ale uneia sau mai multor opere muzicale pe care le pune în circulaţie în scopul distribuirii către public."
Art. 6 alin. 2 va avea următorul cuprins:
În niciun caz remuneraţia datorată de utilizatori pentru fiecare copie nu va fi mai mică decât remuneraţiile menţionate în tabelul următor:
   
An/Categorie produs
Standard
Budget
Premium
Solduri
2011
1 leu
0,44 lei
0,12 lei
0,22 lei
2012
1 leu
0,44 lei
0,12 lei
0,22 lei
2013
1 leu
0,44 lei
0,12 lei
0,22 lei
2014
1 leu
0,44 lei
0,12 lei
0,22 lei"
Art. 7 va avea următorul cuprins:
(1) Baza de calcul al remuneraţiilor o reprezintă cel mai mare preţ publicat de producător în ziua ieşirii suportului înregistrat din depozitul producătorului, aşa cum reiese din lista de preţuri ţinută şi publicată de acesta, preţ la care orice vânzător cu amănuntul poate achiziţiona o cantitate minimă dintr-un suport relevant, fără a beneficia de niciun fel de reduceri, stimulente, bonusuri sau orice alt fel de diminuări ale preţului, denumit PPD (published price for dealers).
(2) Pentru videogramele distribuite publicului cu titlu promoţional, gratuit, baza de calcul al remuneraţiei o reprezintă valoarea totală a costurilor de producţie a videogramelor ca produs final. Producătorii pot oferi cu titlu promoţional, fără plata drepturilor de autor, cel mult 350 de exemplare din fiecare videogramă şi numai din primul tiraj.
(3) Baza de calcul pentru produsele budget sau pentru produsele premium o reprezintă valoarea de vânzare a tuturor unităţilor astfel vândute, aşa cum aceasta rezultă din facturi.
(4) Baza de calcul pentru produsele solduri o reprezintă valoarea de vânzare a tuturor unităţilor astfel vândute, aşa cum aceasta rezultă din facturi.
(5) Remuneraţiile se determină după următoarea formulă:
7% x baza de calcul x numărul de unităţi reproduse şi distribuite în perioada de raportare."
Art. 8 va avea următorul cuprins:
Nu este considerată vânzare la solduri vânzarea unor suporturi dintr-o videogramă ce au fost fabricate în scopul vânzării la preţuri de solduri."
Art. 9 va avea următorul cuprins:
Nu va putea fi distribuită gratuit în scop de promovare sau ca produs premium decât videograma muzicală pe care s-a inscripţionat pe copertă şi pe suport: «Se distribuie numai împreună cu...»."
Art. 10 va avea următorul cuprins:
Nu este considerată vânzare budget vânzarea unor suporturi de produs conţinând opere muzicale noi ce au fost fabricate special pentru vânzarea la preţ redus fată de PPD."
Art. 13 alin. 1 va avea următorul cuprins:
(1) Utilizatorii sunt obligaţi să elaboreze cataloage care vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) titlurile videogramelor muzicale;
b) autorii operelor muzicale;
c) titlul operelor muzicale;
d) numărul de catalog;
e) tipul suportului (compact disc, casetă audio, DVD, CD-ROM etc.);
f) PPD-ul pe fiecare videogramă muzicală şi tip de suport."
Păstrează celelalte dispoziţii ale hotărârii arbitrale apelate.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua